Študijné materiály

HYDROGEOCHÉMIA (1)

Ženišová Zlatica, Fľaková Renáta

Bakalársky stupeň štúdia: 3/Z IGHG
Froma a rozsah výučby:  P2,C2
Počet kreditov:  5
Hodnotenie:  50/50

Cieľ predmetu:
Zákonitosti vzniku a tvorby chemického zloženia podzemných vôd. Charakteristika zdrojov látkového zloženia podzemných vôd a procesy vzniku chemického zloženia podzemných a povrchových vôd. Hydrogeochemický systém, anorganické látky vo vodách. Chemická analýza vody, interpretácia získaných výsledkov, klasifikácie prírodných vôd, praktické aplikácie. 

Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do štúdia hydrogeochémie. Hydrologický cyklus a hydrogeochémia. Štruktúra vody a jej vlastnosti. Vlastnosti vodných roztokov. 2. Zasady odberov podzemných, zrážkových a povrchových vôd. 3. Chemická analýza vody, používané jednotky. 4. Chemické zloženie vôd, faktory ovplyvňujúce chemické zloženie vôd. Zdroje látkového zloženia podzemných vôd. Zrážkové vody, povrchové vody. 5. Grafické metódy interpretácie chemického zloženia vody. Hydrogeochemické mapy. 6. Klasifikácia a genéza chemického zloženia podzemných vôd. 7. Základné procesy tvorby chemického zloženia vôd. Rozpúšťanie minerálov. Rozpúšťanie karbonátov. 8. Hydrolytický rozklad silikátov. Oxidácia a redukcia. Sorpcia a iónová výmena. Tvorba komplexov. Miešanie vôd. 9. Hydrogeochemický systém, anorganické látky vo vodách. Hlavné ióny. 10. Kovy vo vodách. Plyny vo vodách. Organické látky vo vodách. 11. Izotopy v podzemných vodách. 12. Minerálne vody. 13. Vyhlášky, zákony, normy používané v hydrogeochémii.
 
Literatúra:
MELIORIS, L., 1978: Hydrogeochémia. Bratislava, Univerzita Komenského, 1978. 173 s.
ŽENIŠOVÁ, Z., HYÁNKOVÁ, K. 1997: Hydrogeochémia – cvičenia. Vysokoškolské skriptá. Bratislava, Prírodovedecká fakulta UK, 1997. s. 105. ISBN 80-223-1113-8.
FĽAKOVÁ, R., ŽENIŠOVÁ, Z., SEMAN, M. 2010: Chemická analýza vody v hydrogeológii. Bratislava, Slovenská asociácia hydrogeológov, 2010. 166 s. ISBN 978-80-969342-8-7.
APPELO, C. A. J., POSTMA, D., 2005: Geochemistry, groundwater and pollution, 2nd edition. Rotterdam, A. A. Balkema Publishers, 2005. 649 p. ISBN 04-1536-428-0.
PITTER, P. 2009: Hydrogeochemie, 4. vyd. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická, 2009. 579 s. ISBN 978-80-7080-701-9.

HYDROGEOCHEMICKÉ VÝPOČTY

Fľaková Renáta, Ženišová Zlatica

Bakalársky stupeň štúdia: 3/Z IGHG
Forma a rozsah výučby: P1,C1
Počet kreditov: 3
Hodnotenie: 100/0

Cieľ predmetu:
Chemická analýza vody ako základný zdroj údajov v hydrogeochémii, formy vyjadrovania chemického zloženia vôd. Vodné roztoky tuhých látok. Plyny vo vodách. Aplikácia poznatkov fyzikálnej chémie pri hodnotení procesov tvorby a metamorfózy chemického zloženia podzemných vôd. Riešenie  termodynamických rovnováh v systémoch voda - tuhá látka, numerické a  grafické metódy.

Stručná osnova predmetu:
1. Vodné roztoky tuhých látok. Acidobázické rovnováhy. 2. Disociované a nedisociované látky vo vode. Celková mineralizácia vody. 3. Chemická analýza vody – typy, základné pojmy, kontrola, používané jednotky, zvláštne termíny v hydrogeochémii. 4. Plyny vo vodách, kyslík, formy CO2, pojem “tvrdosť“ vody. 5. Ideálne a reálne roztoky – iónová sila, aktivitné koeficienty, aktivity. 6. Hlavné mineralizačné procesy. Súčin rozpustnosti. 7. Termodynamické rovnováhy, Gibbsova volná energia, indexy nerovnovážnosti. 8. Systém voda-oxid uhličitý, parciálny tlak CO2. 9. Systém voda-oxid uhličitý-karbonáty. 10. Systém voda-sulfáty. 11. Silikátové systémy. 12. Oxidačno-redukčné systémy. 13. Laboratórne cvičenie.

Literatúra:
FĽAKOVÁ, R., ŽENIŠOVÁ, Z., SEMAN, M. 2010: Chemická analýza vody v hydrogeológii. Bratislava, Slovenská asociácia hydrogeológov, 2010. 166 s. ISBN 978-80-969342-8-7.
ŽENIŠOVÁ, Z., HYÁNKOVÁ, K. 1997: Hydrogeochémia – cvičenia. Vysokoškolské skriptá. Bratislava, Prírodovedecká fakulta UK, 1997. s. 105. ISBN 80-223-1113-8.
PITTER, P. 2009: Hydrogeochemie, 4. vyd. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická, 2009. 579 s. ISBN 978-80-7080-701-9.

OCHRANA PODZEMNÝCH VÔD

Fľaková Renáta, Ženišová Zlatica

Magisterský stupeň štúdia: 1/L IGHG
Forma a rozsah výučby:  P2,C2
Počet kreditov:  4
Hodnotenie:  50/50

Cieľ predmetu:
Úlohy hydrogeológie pri ochrane podzemných vôd. Vplyv antropogénnej činnosti na zmeny kvalitatívnych vlastností podzemných vôd. Pôvod, charakteristika a správanie sa znečisťujúcich látok. Vplyv atmosféry a zrážok na kvalitu podzemných vôd. Procesy ovplyvňujúce kvalitu povrchových vôd. Zmeny chemického zloženia vôd pri brehovej infiltrácii. Procesy prenosu a retardácie znečistenia v prostredí s medzizrnovou priepustnosťou a v podmienkach puklinovo-krasových obehov. Metódy prevencie, identifikácie, sanácie a likvidácie znečistenia. Ochrana a zraniteľnosť podzemných vôd. ochranná funkcia pôd vzhľadom na prienik potenciálneho znečistenia.

Stručná osnova predmetu:
1. Základné úlohy hydrogeológie pri ochrane podzemných vôd, hlavné zdroje znečistenia, spôsoby prieniku do vôd, druhy znečistenia. 2. Anorganické znečistenie, rozlišovanie autochtónnych a allochtónnych látok. Stopové prvky (kovy). 3. Organické znečistenie. Ropné znečistenie. 4. Mikrobiologické znečistenie. Tepelné znečistenie. 5. Rádioaktívne znečistenie. 6. Vplyv atmosféry a zrážok na kvalitu podzemných vôd. Povrchové vody - kyslíkový režim a ich kvalitatívne vlastnosti. 7. Zmeny chemického zloženia pri brehovej infiltrácii. Odpadové vody. 9. Hlavné procesy prenosu a retardácie znečistenia v prostredí s medzizrnovou priepustnosťou. Konvektívny prenos. Disperzné procesy. 10. Sorpčné procesy. 11. Prenos znečistenia v puklinovo-krasovom prostredí, špecifiká sorpcie a difúzie. 12. Zraniteľnosť podzemných vôd – základné definície. 13. Pôdy a ich vlastnosti dôležité z hladiska prieniku znečistenia do podzemných vôd. 14. Ochrana vodných zdrojov z hľadiska kvalitatívnych ukazovateľov, vodný zákon. 15. Technické opatrenia na ochranu podzemných vôd, princípy sanačných metód. 16. Platná legislatíva v oblati ochrany vôd. Kartografické znázornenie prvkov ochrany vôd.

Literatúra:
Hyánková, K., Melioris, L., 1992: Vybrané kapitoly z hydrogeochémie. Vysokoškolské skriptá. PriF UK Bratislava.
Tölgyessy, J. a kol., 1989: Chémia, biológia a toxikológia vody a ovzdušia. VEDA, Bratislava.
Pitter, P, 2009: Hydrochemie. VŠCHT Praha.
Fľaková, R., Hyánková, K., Ženišová, Z., 2010: Ochrana podzemných vôd. Učebné texty.

VODÁRENSTVO A VÝPOČET MNOŽSTIEV PODZEMNÝCH VÔD
Fľaková Renáta, Krčmář David, Fendek Marián
Magisterský stupeň štúdia: 2/Z IGHG
Forma a rozsah výučby: P2, C1
Počet kreditov: 4
Hodnotenie: 30/70

Cieľ predmetu:
Potreba vody pre obyvateľstvo a jej výpočet. Zachytávanie povrchovej a podzemnej vody. Zachycovadlá podzemnej vody, zachytávanie prameňov. Akumulácia a umelá infiltrácia podzemnej vody. Metódy výpočtu množstiev podzemnej vody pri rôznych okrajových podmienkach.

Stručná osnova predmetu:
Úvod, terminológia. História zásobovania obyvateľstva vodou. Potreba vody. Vodovody verejné, skupinové, vodárenské sústavy. Zachycovadlá podzemnej vody. Zachycovadlá povrchovej vody. Akumulácie vody. Umelé zväčšovanie množstiev podzemnej vody. Kvantitatívna ochrana vody. Využiteľné množstvá podzemných vôd. Výpočet množstiev podzemnej vody pre rôzne okrajové podmienky.

Literatúra:
Pospišil, P., Némethy, P., 1989: Vodárenstvo pre hydrogeológov. Vysokoškolské skriptá. UK v Bratislave.
Višňovský, P., 1982: Vodárenstvo II. Vodné zdroje, zachytávadlá a úpravne vody. SVŠT, SF Bratislava.
Kriš, J. A kol., 2006: Vodárenstvo I. Zásobovanie vodou. Slovenská technická univerzita v Bratislave. ISBN 80 227-2426-2. 816 s.