Štátne skúšky

Obhajoby bakalárskych prác v šk. roku 2018/2019
študijný program Geológia Katedra hydrogeológie G-117A
19. 6. 2019
vedúci oponent
9,00 – 9,45
Ján Banič
Zakladanie stavebných objektov v zložitých
inžinierskogeologických
podmienkach
doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD. doc. Mgr. Vladimír Greif, PhD.
9,45 – 10,30
Michal Franek
Hydrogeologické pomery Štiavnických vrchov
doc. RNDr. David Krčmář, PhD. doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
10,30 – 11,15
Tamara Varga
Fyzikálne a chemické vlastnosti vybraných pesticídov
a ich hodnotenie vo vzťahu k znečisťovaniu
podzemných vôd
RNDr. Anna Patschová, PhD.
(VÚVH Bratislava)
Mgr. Barbora Gavuliaková, PhD.
(VÚRUP a. s. Bratislava)
11,15 – 12,00
Naďa Natália Zakić
Jódo-brómové minerálne vody
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.


Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov: 12,30 hod

Štátnicová komisia:

Predseda: doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.
Členovia: doc. RNDr. David Krčmář, PhD. doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD. doc. RNDr. Vladimír Greif, PhD. RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.

na stiahnutie v PDF


OZNAM ŠTUDENTOM
3. roč. Bc. Geológia,
ktorí majú zadanú bakalársku prácu na Katedre hydrogeológie PriF UK

viac info → Oznamy študentom

na stiahnutie v PDF


Sylaby k štátnym skúškam
Magisterský stupeň štúdia, študijný program Inžinierska geológia a hydrogeológia

povinné predmety:

  • Obhajoba diplomovej práce
  • Hydrogeológia Sylaby v PDF
  • Inžinierska geológia


povinne voliteľné predmety:

  • Regionálna geológia Západných Karpát Sylaby v PDF
  • Regionálna hydrogeológia a hydrogeochémia Sylaby v PDF
  • Regionálna inžinierska geológia