Vypísané témy

Na témy sa študenti prihlasujú v systéme AiS2.

bakalárske diplomové dizertačné

Vypísané témy bakalárskych prác v študijnom programe Geológia na školský rok 2017/2018

späť na úvod

Geotermálna energia a jej využitie v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja
Cieľ: Úlohou poslucháča bude naštudovať na základe archívnych materiálov, odborných a vedeckých publikácií, ako aj ďalších dostupných informačných zdrojov geologicko-tektonické a hydrogeotermálne pomery BSK, vypracovať zoznam realizovaných geotermálnych vrtov s uvedením spôsobu ich využitia. Pokúsiť sa o návrh ďalších možností využitia jestvujúcich zdrojov.
Vedúci: doc. RNDr. Marián Fendek, CSc.
Študent: -

Zdroje pitných vôd v povodí Čierneho Váhu
Cieľ: Poslucháč naštuduje na základe archívnych materiálov, odborných a vedeckých publikácií, ako aj ďalších dostupných informačných zdrojov geologicko-tektonické a hydrogeologické pomery v povodí Čierneho Váhu, vypracuje zoznam jestvujúcich využívaných vodných zdrojov, posúdi potrebu a možnosti využívania ďalších zdrojov z pohľadu vodohospodárskej bilancie.
Vedúci: doc. RNDr. Marián Fendek, CSc.
Študent: -

Teplo suchých hornín
Cieľ: Poslucháč naštuduje na základe odborných a vedeckých publikácií, ako aj ďalších dostupných informačných zdrojov spôsob exploatácie geotermálnej energie z tepla suchých hornín (Hot Dry Rock = HDR). Na Slovensku s týmto systémom exploatácie geotermálnej energie nemáme doteraz žiadne praktické skúsenosti. Vo svete je okolo 10 lokalít, na ktorých bol tento systém odskúšaný v experimentálnej polohe. Na základe existujúcich experimentov poslucháč spracuje charakteristiku vybraných lokalít a vyberie optimálny spôsob realizácie prác pre geotermálne podmienky Slovenska.
Vedúci: doc. RNDr. Marián Fendek, CSc.
Študent: -

Hydrogeologické pomery vybraného územia (okres, región, geomorfologický celok...)
Cieľ: Na základe štúdia literatúry (atlasy, mapy, archívne správy, publikácie) charakterizovať geologické a hydrogeologické pomery vybraného územia. Spracovať meranie vybraného javu (výdatnosť prameňa, hladina v monitorovanom vrte, zrážky...), charakterizovať ho pomocou základných štatistických parametrov, posúdiť trend jeho vývoja v čase. Tému si môžu vybrať viacerí študenti, pričom budú hodnotiť rozdielne územia
Vedúca: prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.
Študent: -

Hydrogeologické pomery kryštalinika Veporských vrchov
Cieľ: Charakteristika a typy kryštalických hornín, typy puklinovej priepustnosti a puklín, faktory ovplyvňujúce zvodnenie kryštalických hornín. Režim a obeh podzemných vôd v puklinovom prostredí. Stručná charakteristika hydrogeologických pomerov kryštalinika Veporských vrchov. Pozorované pramene Veporských vrchov a ich charakteristika.
Vedúci: prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.
Študent: -

Iódo-brómové minerálne vody
Cieľ: Cieľom bakalárskej práce je zhrnúť poznatky o iódo-brómových minerálnych vodách, ktoré sa vyskytujú v Západných Karpatoch (Číž, Darkov, Oravská Polhora), charakterizovať genetický typ minerálnych vôd, hydrogeologickú štruktúru, chemické zloženie vôd, históriu a súčasný stav využívania a ochrany minerálnych vôd.
Vedúca: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Študent: -

Hodnotenie chemického stavu útvarov podzemných vôd podľa Rámcovej smernice o vode
Cieľ: Cieľom bakalárskej práce je sumarizovať princípy hodnotenia chemického stavu útvarov podzemnej vody podľa Rámcovej smernici o vode v európskom a národnom kontexte.
Vedúca: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Konzultant: RNDr. Anna Patschová, PhD.
Študent: -

MODFLOW – popis programu
Cieľ: Úlohou tejto práce bude naštudovať dostupné manuály o programe Modflow, knihy venujúce sa základom modelovania a pomocou týchto poznatkov popísať princípy fungovania programu spolu s vyriešením vzorových príkladom. Výsledkom by mal byť prehľadný popis programu použiteľný pre záujemcov o prácu s týmto programom.
Vedúci: doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
Študent: -


späť na úvod

Témy diplomových prác pre 1.ročník Mgr. študijného programu INŽINIERSKA GEOLÓGIA A HYDROGEOLÓGIA v školskom roku 2017/2018

Kvantitatívna charakteristika podzemných vôd širšieho okolia Bernolákova
Cieľom diplomovej práce je charakterizovať podzemné vody širšieho okolia Bernolákova z pohľadu ich kvantity. Poslucháč získa údaje o pozorovaných vrtoch a vyhodnotí kolísanie hladiny podzemnej vody vo vzťahu k zrážkam hodnotenej lokality. Analyzuje výskyt suchých rokov v hladinovom režime vo vzťahu k výskytu meteorologického sucha.
Vedúca: prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.
Študent: -

Vplyv výskytu suchých rokov na režim podzemných vôd v Rimavskej kotline
Študent sa oboznámi so spôsobmi hodnotenia meteorologického sucha, vyhodnotí výskyt suchých rokov na základe údajov o zrážkach z vybraných staníc v Rimavskej kotline. Vyhodnotí priebeh hladín a režim podzemných vôd v objektoch monitorovacej siete SHMÚ v predmetnom území. Posúdi vplyv suchých rokov na hladinový režim.
Vedúca: prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.
Študent: -

Vplyv hrúbky terciérnych sedimentov na výstup minerálnych vôd
Na základe archívnych údajov spracovať prehľad výstupov minerálnych vôd viazaných na terciérne sedimenty vnútorných Západných Karpat. Pre jednotlivé lokality na základe realizovaných vrtov definovať vplyv hrúbky terciérnych sedimentov na výstup minerálnych vôd (teplota, výdatnosť) a pre dve vybrané lokality reprezentované neogénnymi a paleogénnymi sedimentmi zostaviť koncepčný model výstupu minerálnych vôd.
Vedúci: doc. RNDr. Marián Fendek, CSc.
Študent: -

Chemické zloženie a kvalita vody v oblasti obce Bernolákovo
Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť chemické zloženie vody v urbanizovanej oblasti obce Bernolákovo. Charakterizovať zdroje kontaminácie podzemných a povrchových vôd a ich vplyv na kvalitu vody, navrhnúť opatrenia pre ochranu vôd na lokalite.
Vedúca: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Konzultantka: RNDr. Marianna Kováčová, PhD.
Študent: -

Modelovanie vplyvu zmeny kolmatácie dna rieky na úroveň hladiny podzemnej vody
Úlohou diplomovej práce bude na vybranom území spracovať režimové pozorovania hladín povrchových a podzemných vôd a stanoviť mieru vplyvu zmeny kolmatácie dna rieky na úroveň hladiny podzemnej vody. Diplomant sa pokúsi daný jav modelovať pomocou 1­rozmerného modelu v Exceli, prípadne v inom zvolenom modelovacom programe.
Poznámka: nutná znalosť výpočtovej techniky a anglického jazyka!
Vedúci:  doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
Študent: -

Kvalitatívno-kvantitatívne vzťahy podzemného odtoku v tokoch z kryštalinika v povodí horného Hrona
Reinterpretácia režimových meraní kvality vody a prietokových množstiev, resp. vyčleneného odtoku pozemnej vody na povodiach v kryštaliniku v povodí horného Hrona, realizovaných v minulosti pracovníkmi Geologického ústavu Dionýza Štúra. Separácia zložiek odtoku novými metódami a následné prehodnotenie kvalitatívno–kvanitatívnych vzťahov. Definovanie jednotlivých kvantitatívnych odtokových zložiek. Charakterizácia spoločných a odlišných kvalitatívnych vlastností kvantitatívnych subrežimov na základe novointerpretovaných  výsledkov archivovaných chemických analýz vôd z režimových pozorovaní.
Vedúci: RNDr. Peter Malík, CSc.
Konzultant: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Študent: -

Využitie pasívnych vzorkovačov pre monitorovanie pesticídov relevantných pre podzemnú vodu
Cieľom diplomovej práce je rozbor problematiky pasívneho vzorkovania, možnosť jeho využitia pri monitoringu pesticídov, stanovenie koncentrácie vybratých relevantných pesticídov pre SR v podzemnej vode na základe pasívneho, s využitím výpočtu časovo váženej koncentrácie pre konkrétny pesticíd v danom vzorkovači, na základe stanovenia vzorkovacej rýchlosti z literatúry alebo z experimentálnych pokusov. Porovnanie výsledkov z pasívneho vzorkovania, s výsledkami klasického vzorkovania.
Vedúca: RNDr. Anna Patschová, PhD.
Konzultant: doc. RNDr. Renata Fľaková, PhD.
Študent: -

Zmeny chemického zloženia podzemnej vody pri jej využívaní v tepelných čerpadlách typu voda-voda
Cieľom diplomovej práce bude na základe chemických analýz Katedry hydrogeológie PriF UK a chemických analýz z monitoringu kvality podzemných vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave zhodnotiť zmeny chemického zloženia podzemnej vody pri jej využívaní v tepelných čerpadlách voda-voda. Záujmovým území je veľká Bratislava, geologickým prostredím sú kvartérne sedimenty.
Vedúca: prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.
Konzultantka: Mgr. Andrea Luptáková (SHMÚ)
Študent: Bc. Ivan Györög


späť na úvod

Témy dizertačných prác, o ktoré sa možno uchádzať v rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018

Študijný program: Inžinierska geológia

TÉMY PRE DENNÚ FORMU ŠTÚDIA

Vplyv globálnych klimatických hnacích síl na režim povrchových a podzemných vôd
Cieľom dizertačnej práce je analyzovať a identifikovať hlavné globálne klimatické hnacie sily, ktoré ovplyvňujú hydrologický režim povrchových a podzemných vôd Slovenska. V dizertačnej práci budú analyzované dlhodobé časové rady prietokov, hladín podzemných vôd a prameňov vo vybraných typových oblastiach Slovenska (z hľadiska ich fyzickogeografických parametrov) vo vzťahu k klimatickým hnacím silám, ako sú severoatlantická oscilácia NAO, atlantická oscilácia AO, juhopacifická oscilácia SO, kvázidvojročná oscilácia QBO a slnečná aktivita. Výsledky umožnia posúdiť a regionalizovať intenzitu ovplyvnenia režimu povrchových a podzemných vôd týmito činiteľmi. Výsledky bude možné použiť pre prognózovanie vývoja režimu povrchových a podzemných vôd.
The influence of global climatic drivers on surface- and groundwater regime
The aim of the PhD Thesis is to analyze and identify mail global climatic drivers which influence the hydrological regime of surface and groundwater in Slovakia. Long-term term series of stream discharges, groundwater levels and spring yields will be analyzed for selected typical areas of Slovakia (according to their physical-geographical conditions) in relation to climatic drivers as NAO, AO, SO, QBO and solar activity. Results will help to assess and regionalize the intensity of surface and groundwater influencing by those drivers. It will be possible to use the results for prediction of surface and groundwater regime development.
Školiteľ: prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.
Pracovisko: Katedra hydrogeológie PriF UK

Riešenie transportu tepla v zvodnenom prostredí pomocou modelovania
Numerické modelovanie je vhodným nástrojom na riešenie transportu tepla v komplikovaných podmienkach, kedy nie je možné použiť analytické riešenie. Cieľom práce je urobiť prehľad modelovacích programov, ich výhody a nevýhody. Ďalším cieľom je pripraviť metodický postup na riešenie transportu tepla pomocou modelovania.
Solving of heat transport in aquifer with help of modeling
Numerical modeling is appropriate tool for heat transport solving under complicated conditions, when usage of analytical solution is not possible. Main goal of the work is overview of modeling software their advantages and disadvantages. Another goal is methodology proposal for heat transport with help of modeling.
Školiteľ: doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
Pracovisko: Katedra hydrogeológie PriF UK

Analýza tepelného ostrova pod Bratislavou
Zvýšené teploty horninového prostredia a podzemnej vody pod mestami, známe pod názvom tepelné ostrovy, sú skúmané už dlhší čas. Napriek tomu nie sú stále známe všetky príčiny vzniku a vplyv jednotlivých faktorov na mieru tepelného znečistenia. Pomocou rôznych metód a nástrojov je možné podrobnejšie tieto vplyvy analyzovať. Cieľom práce je analyzovať tepelný ostrov pod Bratislavou pomocou analytických a numerických metód.
Analysis of Bratislava's heat island
Temperature increase of rock material and groundwater below cities, known as heat island, is investigated for loner time. Despite all, all causes of generation and influences of factors on level of heat contamination are not known. With help of different methods and tools it is possible to more precisely analyze these influences. Goal of the work is to analyze heat island below Bratislava city with help of analytical and numerical methods.
Školiteľ: doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
Pracovisko: Katedra hydrogeológie PriF UK

Hodnotenie zosuvného rizika vo flyšovom pásme
Landslide risk  assessment in the flysch zone
Cieľom dizertačnej práce bude hodnotenie zosuvného rizika vo vybranom regióne flyšového  pásma. Zosuvné riziko definujeme ako očakávané priame i nepriame straty v dôsledku konkrétneho hazardu v určitej časovej perióde. Matematicky je teda riziko produktom hazardu a zraniteľnosti. Metodický postup zahŕňa hodnotenie zosuvného hazardu, identifikáciu prvkov ohrozenia, hodnotenie zraniteľnosti a hodnotenie zosuvného rizika vo forme rizikových scenárov. Ďalej zahŕňa aj spracovanie zásad rizikového manažmentu – možné stratégie a prístupy, stanovenie hranice akceptovateľného rizika.  Problematika komplexného hodnotenia zosuvného rizika zaznamenala za posledné desaťročie vysokú úroveň teoretickej rozpracovanosti, ale praktické riešenia sú veľmi sporadické.
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.
Pracovisko: Katedra inžinierskej geológie PriF UK

Hydrogeologické aspekty hodnotenia environmentálnych záťaží
Cieľom dizertačnej práce je komplexne zhodnotiť dostupnosť, kvalitu, nedostatky hydrogeologických údajov pre hodnotenie environmentálnych záťaží. Navrhnúť vhodné metódy spracovania a interpretácie hydrogeologických údajov a vypracovať príkladovú štúdiu pre vybranú environmentálnu záťaž.
Školiteľ: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Konzultanti: RNDr. Peter Malík, CSc. a RNDr. Jozef Kordík, PhD.
Pracovisko: Katedra hydrogeológie PriF UK

Vplyv exogénnych činiteľov na šmykovú pevnosť puklín v skalných masívoch
Impact of exogenous factors on shear strength of discontinuities in rock massif
Hlavným cieľom práce je zistiť vplyv teplotných cyklov a stupňa nasýtenia skalných hornín na parametre šmykovej pevnosti diskontinuít v skalných masívoch. Na základe laboratórnych testov na vzorkách v rôznych podmienkach stanoviť rozsah teplotných a vlhkostných podmienok pre mechanizmus vkliňovania blokov. Objasnenie týchto podmienok umožní lepšie pochopenie pohybu zaklinených blokov v rozsahu teplotných cyklov pozorovaných v prírodných podmienkach a umožní predikciu pohybov v prípade puklín vyplnených podrveným materiálom.
Školiteľ: doc. Vladimír Greif, PhD.
Pracovisko: Katedra inžinierskej geológie PriF UK

TÉMY PRE EXTERNÚ FORMU ŠTÚDIA

Aplikácia Dopplerovho radaru pre zníženie negatívnych účinkov odstrelov v kameňolomoch na životné prostredie
Doppler radar application for  reduction of negative impact of rock blasting in quarries on the environment
Hlavným cieľom práce je konvenčné využitie Dopplerového radaru na určovanie veľkosti častíc pohybujúcej sa horninovej masy a uvoľnenej energie počas lomového odstrelu a štatistické vyhodnotenie nameraných hodnôt. Na základe týchto údajov a laboratórnych pokusov bude možné priradiť každej frakcii odrazenú energiu (reflektivitu) a následne určiť priemernú veľkosť zŕn vo veľmi krátkom časovom intervale. Meraním sa priamo popíše skutočný proces uvoľňovania explozívnej energie počas odstrelu. Táto nová meracia metóda sa pokúša o efektívne nájdenie odpovedí na komplexnejší prístup spracovania lomového kameňa. Viedlo by to k urýchleniu modernizácie procesov ako sú vrtné práce, samotný odstrel a iniciácia priemyselných výbušnín. Táto modernizácia je priamo spojená so znižovaním negatívnych vplyvov na životné prostredie, ktoré spôsobuje práca v kameňolomoch.
Školiteľ: doc. Vladimír Greif, PhD.
Pracovisko: Katedra inžinierskej geológie PriF UK

Bližšie informácie nájdete na http://fns.uniba.sk/studium/doktorandi/