Vypísané témy

Na témy sa študenti prihlasujú v systéme AIS.

bakalárske diplomové

Témy bakalárskych prác na školský rok 2022/2023 so zameraním na hydrogeológiu

Modflow – opis programu
Modflow – the description of the software
Anotácia: Úlohou bakalárskej práce bude naštudovať dostupné manuály o programe Modflow, knihy venujúce sa základom modelovania a pomocou týchto poznatkov opísať princípy fungovania programu spolu s vyriešením vzorových príkladom. Výsledkom by mal byť prehľadný opis programu použiteľný pre záujemcov o prácu s týmto programom.
Kľúčové slová: Modflow, modelovanie, podzemná voda
Literatúra:
Harbaugh, A.W. 2005: MODFLOW-2005, the U.S. Geological Survey modular ground-water model – the Ground-Water Flow Process: U.S. Geological Survey Techniques and Methods 6-A16. Langevin, C.D., Hughes, J.D., Banta, E.R., Niswonger, R.G., Panday, Sorab, and Provost, A.M. 2017: Documentation for the MODFLOW 6 Groundwater Flow Model: U.S. Geological Survey Techniques and Methods, book 6, chap. A55, 197 p. https://www.usgs.gov/software/modflow-2005-usgs-three-dimensional-finite-difference-ground-water-model
Vedúci: doc. RNDr. David Krčmář, PhD.


Jednoduché numerické modelovanie vplyvu čerpanej studne na hladinu podzemnej vody
Simple numerical modeling of pumping well influence on groundwater head
Anotácia: Úlohou bakalárskej práce bude osvojiť si základy výstavby jednoduchého numerického modelu prúdenia podzemnej vody a vizualizácie vypočítanej hladiny podzemnej vody hydroizohypsami. Ďalej vyhodnotenie zníženia hladiny v okolí čerpanej studne v závislosti od koeficienta filtrácie prostredia a čerpanej výdatnosti podzemnej vody studňou. Modelom budú vygenerované potrebné grafické a číselné výstupy.
Kľúčové slová: Numerický model, prúdenie podzemnej vody, zníženie hladiny podzemnej vody
Literatúra:
Harbaugh, A.W. 2005: MODFLOW-2005, The U.S. Geological Survey modular ground-water model - the Ground-Water Flow Process. U.S. Geological Survey, Techniques and Methods 6- A16, Reston, Virginia, variously p.
Melioris L., Mucha I., Pospišil P. 1986: Podzemná voda – metódy výzkumu a prieskumu. Bratislava, Alfa – STNL, 429 s.
Valentová, J. 2010: Hydraulika podzemní vody. Praha, ČVUT, 174 s.
Vedúci: Mgr. Martin Zatlakovič, PhD.


Vyhodnotenie čerpacích skúšok pomocou Excelu.
Evaaluation of pumping test by Excel
Anotácia: Úlohou bakalárskej práce bude zostaviť metodický postup vyhodnocovania čerpacích skúšok pomocou Excelu. V práci bude ukázané využitie Solveru pre Excel na automatické preloženie Theisovej krivky dátami z čerpacej skúšky. Podobne bude ukázaný postup vyhodnotenia čerpacej skúšky Cooper Jacobovou metódou.
Kľúčové slová: Excel, Solver, čerpacia skúška, Theis, Cooper Jacob
Literatúra:
Mucha, I., Šestakov, V.M., 1981, Hydraulika podzemných vôd. Bratislava, Alfa, 343 s.
Kresic, N., 2007: Hydrogeology and Groundwater Modeling, CRC Press.
Vedúci: doc. RNDr. David Krčmář, PhD.


Hydrogeologická charakteristika širšieho okolia obce Bernolákovo
Hydrogeological characteristics of the Bernolákovo
Anotácia: Obec Bernolákovo a jej okolie je urbanizované územie zaťažené aj poľnohospodárskou činnosťou. Cieľom bakalárskej práce je vypracovať hydrogeologickú a hydrogeochemickú charakteristiku širšieho okolia obce Bernolákovo. Práca by mala komplexne spracovať prírodné, geologické, hydrogeologické a hydrogeochemické pomery územia. Charakterizovať zdroje kontaminácie podzemných a povrchových vôd, ako aj zhodnotiť históriu a súčasný stav ochrany vôd na lokalite.
Kľúčové slová:Bernolákovo, hydrogeológia, hydrogeochémia, ochrana vôd
Literatúra:
Hanzel, V., Bodiš, D., Bohm, V., Bujalka, P., Fides, J., Franko, O., Hyánková, K., Jetel, J. 1998: Geologický slovník-Hydrogeológia. Bratislava, Vyd. Dionýza Štúra, 301 s.
Fľaková, R., Seman, M., Ondrejková, I., Ženišová, Z. 2020: Chemická analýza vody v hydrogeológii. Bratislava, Slovenská asociácia hydrogeológov, 167 s.
Malík, P., Hanzel, V., Vrana, K. 1999: Hydrogeologická a hydrogeochemická mapa Pezinských Karpát v mierke 1:50 000 – textové vysvetlivky. Manuskript – MŽP SR, Bratislava,. 179 s.
Správy z Geofondu ŠGÚDŠ, dostupné publikácie z knižníc a archívov.
Vedúca: RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.


Využitie modelovania v hydrogeológii
Use of modelling in hydrogeology
Anotácia: Predmetom bakalárskej práce bude spracovanie prehľadu využitia modelovania pri problematike transportných procesov v zvodnených systémov. Práca bude zameraná na porovnanie analytických a numerických metód modelovania, ako aj na prehľad potrebných údajov pre vytvorenie hydraulického a transportného modelu. Výstupom práce bude jednoduchý príklad využitia modelovania pre vybrané územie.
Kľúčové slová: Modelovanie, analytické metódy, numerické metódy, transportný model, podzemná voda
Literatúra:
Anderson, M.P., Woessner, W.W., Hunt, R.J. 2015: Applied groundwater modeling. Simulation of flow and advective transport. Academic Press, Elsevier, 630 p.
BATU, V. 2006: Applied flow and solute transport modeling in aquifers. Fundamental principles and analytical and numerical methods. CRC Press. Taylor & Francis Group, 696 p.
Krčmář, D., Fľaková, R., Ženišová, Z., Ondrejková, I., Kovács, T., Molnár, M., Hodasová, K., Rusnáková, D. 2019: Výskyt, pohyb a využitie tepla plytkých zvodnených kolektorov. Slovenská asociácia hydrogeológov, 81 s.
Vedúca: RNDr. Kamila Hodasová, PhD.


Hydrogeochemické klasifikácie a spracovanie hydrogeochemických údajov
Hydrogeochemical classifications and hydrogeochemical data assessment
Anotácia: Chemické analýzy vôd je potrebné vyhodnotiť v rámci hydrogeochemického výskumu. Cieľom práce je vypracovať prehľad o využívaných hydrogeochemických klasifikáciách v hydrogeológii, o charakterizačných koeficientoch a o metodikách mapového spracovania hydrogeochemických údajov. Význam a možnosti jednotlivých klasifikácií je možné dokladovať na chemických analýzach podzemných vôd z rôznych typov prostredia.
Kľúčové slová: Hydrogeochémia, chemická analýza vody, klasifikácie
Literatúra:
Appelo, C.A.J., Postma, D. 1994: Geochemistry, groundwater and pollution. Rotterdam, A.A. Balkema, 536 p.
Fľaková, R., Seman, M., Ondrejková, I., Ženišová, Z. 2020: Chemická analýza vody v hydrogeológii. Bratislava, Slovenská asociácia hydrogeológov, 167 s.
Pitter, P., 2009: Hydrogeochemie, 4. vyd. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická, 579 s.
Dostupné publikácie z knižníc a archívov.
Vedúca: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.


Hodnotenie zdrojov pitnej vody z pohľadu európskej a národnej legislatívy
Evaluation of drinking water sources from the point of view of European and national legislation
Anotácia: V rámci bakalárskej práce bude charakterizovaná a definovaná pitná voda z hľadiska sledovaných ukazovateľov, opísaný vývoj legislatívy týkajúcej sa pitnej vody na Slovensku a vo svete. Taktiež bude zhodnotený súčasný stav z hľadiska dostupnosti a kvality pitnej vody na Slovensku a vo svete. Bakalárska práca bude zameraná na detailné zhrnutie novej európska smernica o pitnej vode a jej implementáciu v rámci národnej legislatívy.
Kľúčové slová: Pitná voda, kvalita vody, legislatíva
Literatúra:
Fľaková, R., Seman, M., Ondrejková, I., Ženišová, Z. 2020: Chemická analýza vody v hydrogeológii. Bratislava, Slovenská asociácia hydrogeológov, 167 s.
Pitter, P., 2009: Hydrogeochemie, 4. vyd. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická, 579 s.
Legislatívne predpisy. Dostupné publikácie z knižníc a archívov.
Vedúca: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.


Porovnanie časového vývoja využívania podzemnej vody v hydrogeologických rajónoch s prebytkom a deficitom využiteľných množstiev
Comparison of groundwater usage time development in hydrogeological rayons with the surplus and deficit of exploitable groundwater amounts
Anotácia: Úlohou bakalárskej práce bude porovnať využívanie podzemných vôd a jeho vývoj v čase pre hydrogeologické rajóny s rozdielnymi prírodnými podmienkami z hľadiska geologickej stavby a klimatických pomerov, napríklad hydrogeologických rajónov M 015 Mezozoikum východnej časti Chočských vrchov a NQ 138 Neogén a kvartér Košickej kotliny a Abovskej pahorkatiny v povodí Bodvy (prípadne obdobných po dohode voliteľných rajónov). Hodnotenie je potrebné vykonať v ročnom kroku na základe evidencie využiteľných množstiev a odberov podzemných vôd publikovaných v ročenkách Slovenského hydrometeorologického ústavu od roku 1980, pričom je potrebné sa venovať jednotlivým kategóriám odberov (vodárenské, pre potreby priemyslu, pre potreby poľnohospodárstva) ako aj kategóriám využiteľných množstiev a časového vývoja ich pomeru. Získané trendy časového vývoja je následne potrebné podrobiť analýze pravdepodobných príčin ich vzniku a vzájomne porovnať oba hodnotené celky.
Kľúčové slová: Prírodné zdroje, využiteľné množstvá podzemnej vody, hydrogeologická rajonizácia, časové trendy, využívanie podzemných vôd
Literatúra:
Slivová, V. (ed.), Belan, M., Brezianská, K., Kurejová Stojkovová, M., Lehotová, D., Leitmann, Š., Molnár, Ľ., Slivová, V. 2020: Vodohospodárska bilancia SR. Vodohospodárska bilancia množstva podzemnej vody za rok 2019. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 361 s.
Šuba, J., Bujalka, P., Cibuľka, Ľ., Frankovič, J., Hanzel, V., Kullman, E., Porubský, A., Pospišil, P., Škvarka, L., Šubová, A., Tkáčik, P., Zakovič, M. 1984: Hydrogeologická rajonizácia Slovenska. 2. vydanie, Hydrofond 14, SHMÚ Bratislava, 308 s.
Šuba, J. (ed.), Bujalka, P., Cibuľka, Ľ., Frankovič, J., Hanzel, V., Jetel, J., Kullman, E., Mihálik, F., Porubský, A., Pospišil, P., Škvarka, L., Šubová, A., Tkáčik, P., Zakovič, M. 1995: Aktualizácia hydrogeologickej rajonizácie Slovenska. Archív odboru podzemných vôd, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), Bratislava, mapy v mierke 1:50 000.
Šuba, J. (ed.), Bajo, I., Bujalka, P., Cibuľka, L., Guniš, K., Hanzel, V., Jetel, J., Kullman, E., st., Kullman, E., ml., Leitmann, Š., Mada, I., Mihálik, F., Patschová, A., Porubský, A., Štastná, K., Šuba, J., Šubová, A., Zakovič, M. 1995: Mapa využiteľných zásob podzemných vôd Slovenska. Stav k 31. 12. 1990. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, mapový list. Kullman, E., Gavurník, J., Molnár, Ľ., Paľušová, Z., Slivová, V., Lehotová, D., Belan, M., Juhásová, Ľ., Palková, M. 2020: Hydrologická ročenka, Podzemné vody, 2019. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 262 s.
Mikulová, K., Šťastný, P., Pecho, J., Faško, P., Markovič, L., Krčová, I. 2020: Klimatické normály atmosférických zrážok 1981-2010 na Slovensku. Národný klimatický program Slovenskej republiky, Zväzok 15/20, ISBN 978809929044, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, účelová publikácia na CD nosiči.
Mikulová, K., Šťastný, P., Pecho, J., Borsányi, P., Čepčeková, E., Hlavatá, H., Jančovičová, Ľ., Kajaba, P., Labudová, L., Pribullová, A., Tomková, M., Faško, P., Krčová, I. Turňa, M., Ivaňáková, G., Chmelík, M. 2019: Klimatologické normály za obdobie 1981-2010 na Slovensku. Národný klimatický program Slovenskej republiky, Zväzok 14, ISBN 9788099929020, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, účelová publikácia na CD nosiči.
Vedúci: Mgr. Rudolf Dugovič


Znečistenie podzemných vôd farmaceutikami
Groundwater pollution by pharmaceuticals
Anotácia: Zvýšené riziko znečistenia podzemných vôd emergentnými látkami, medzi ktoré patrí aj široká škála farmaceutík, predstavuje v súčasnej dobe nový okruh problémov v oblasti ochrany pitných vôd. Úlohou bakalárskej práce bude zosumarizovať dostupné poznatky o prítomnosti farmaceutík vo vodách a pomocou týchto poznatkov identifikovať najrizikovejšie farmaceutiká v SR. Popísať vplyv a možný dopad znečistenia odpadových a povrchových vôd farmaceutikami na podzemnú vodu (na základe existujúcich výsledkov monitoringu) na vzorovom príklade vybratej oblasti.
Kľúčové slová: Farmaceutiká, znečistenie, podzemná voda, monitoring
Literatúra:
Pharmaceuticals in Drinking-water, WMO 2011.
https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/pharmaceuticals_20110601.pdf
Groundwater Watch List: Pharmaceuticals Pilot Study, Monitoring Data Collection and Initial Analysis, Final– January 2016.
Loos R., Gawlik B.M., Locoro G., Rimaviciute E., Contini S., Bidoglio G. 2008: EÚ Wide Monitoring Survey of Polar Persistent Polutants in European Rivers Water, EC and JRC, 2008.
Pilátová K., Patschová A. 2017: Farmaceutiká v podzemnej vode: Vývoj EÚ legislatívy a implikácie pre Slovensko. In: odborný seminár „Problémy ochrany podzemných vôd“, VÚVH Bratislava. Bodík I., Mackuľak T., Grabic R., Vojs-Staňová A. 2019: Putovanie farmaceutík z odpadových vôd do čistiarenských kalov, vôd, pôd a rastlín.
Bodík I. a kol. 2018: Monitoring ciest farmaceutík z čistiarenských kalov do pôd, rastlín a podzemných vôd, Projekt APVV 2018.
Vedúca: RNDr. Anna Patschová, PhD.


Hodnotenie agresívnych vlastností podzemnej vody
Evaluation of aggressive properties of groundwater
Anotácia:Podzemná voda môže mať agresívne vlastnosti, čo je veľmi dôležité z hľadiska zakladania stavieb a vodohospodárskej praxe. Voda, ktorá má agresívne vlastnosti, môže spôsobovať narušenie betónu. Jedným z najvýznamnejších agresívnych činiteľov prítomných vo vode je agresívny CO2. Ďalšie zložky vody, ktoré pôsobia agresívne na betón sú kyslosť vody, zvýšená koncentrácia síranov, horčíka, amónnych iónov a nízka tzv. tvrdosť vody. V rámci bakalárskej práce budú charakterizované jednotlivé zložky a činitele spôsobujúce agresívne vlastnosti podzemnej vody, zhodnotené metódy ich hodnotenia a legislatívne predpisy.
Kľúčové slová: Chemické zloženie vody, agresívne vlastnosti, legislatíva
Literatúra:
Fľaková, R., Seman, M., Ondrejková, I., Ženišová, Z. 2020: Chemická analýza vody v hydrogeológii. Bratislava, Slovenská asociácia hydrogeológov, 167 s.
Pitter, P., 2009: Hydrogeochemie, 4. vyd. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická, 579 s.
Legislatívne predpisy. Dostupné publikácie z knižníc a archívov.
Vedúca: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.


Vanád a berýlium v podzemnej a v povrchovej vode
Vanadium and beryllium in groundwater and surface water
Anotácia: Vanád je esenciálnym prvkom v stopových koncentráciách pre človeka, ale pri vyšších koncentráciách sa stáva nebezpečným. Vanád a berýlium sú prvky, ktoré sa v poslednom období objavujú v urbanizovaných oblastiach a môžu ohrozovať zdravie obyvateľov. V rámci bakalárskej práce budú sumarizované poznatky o vanáde a berýliu v životnom prostredí so zameraním na podzemné a povrchové vody. Taktiež budú charakterizované formy výskytu vanádu a berýlia ako aj možnosti ich stanovenia vo vodách, migrácia prvkov v systéme voda-tuhá fáza a hodnotenie kvality vôd z hľadiska ich obsahu podľa platnej legislatívy. Taktiež bude charakterizovaná prítomnosť vanádu a berýlia v podzemných a povrchových vodách Slovenska.
Kľúčové slová: Vanád, berýlium, podzemná voda, povrchová voda
Literatúra:
Pitter, P. 2009: Hydrogeochemie, 4. vyd. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická, 579 s.
Greenwood, N.N, Earnshaw, A. 1993: Chemie Prvků, svazek I, Informatorium Praha.
Hem, J.D. 1985: Study and Interpretation of Chemical Characteristics of Natural Water. U.S. Geological Survey, 563p.
Fľaková, R., Seman, M., Ondrejková, I., Ženišová, Z. 2020: Chemická analýza vody v hydrogeológii. Bratislava, Slovenská asociácia hydrogeológov, 167 s.
Rapant, S., Vrana, K., Bodiš, D. 1996: Geochemický atlas Slovenska, Časť I, Podzemné vody. Bratislava, Geologická služba Slovenskej republiky, 127 s.
Legislatívne predpisy. Dostupné publikácie z knižníc a archívov. WHO správy.
Vedúca: RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.

Témy bakalárskych prác 2022/2023 (.pdf)Témy diplomových prác na školský rok 2022/2023 so zameraním na hydrogeológiu

Organické znečistenie podzemnej vody v oblasti Bratislavy
Organic contamination of groundwater in Bratislava area
Cieľom diplomovej práce bude na základe monitoringu kvality podzemných vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave a Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave zhodnotiť organické znečistenie podzemných vôd Bratislavy a jeho časové zmeny, opísať zdroje síranového znečistenia v zrážkových vodách a povrchových vodách na základe dostupných údajov a interpretovať ich vplyv na znečistenie podzemných vôd. Významným indikátorom organického znečistenia podzemných vôd sú skupinové parametre CHSK, BSK, TOC ai., avšak diplomová práca bude zameraná najmä na emergentné organické látky v podzemnej vode.
Kľúčové slová: Bratislava, podzemná voda, zrážková voda, povrchová voda, emergentné organické látky
Literatúra:
Howard, P.H. (Ed.), 1989: Handbook of environmental fate and exposure data for organic chemicals, volume I. Chelsea, Lewis Publishers, Inc., 574 p.
Howard, P.H. (Ed.), 1991: Handbook of environmental fate and exposure data for organic chemicals, volume II. Chelsea, Lewis Publishers, Inc., 546 p.
Howard, P.H. (Ed.), 1991: Handbook of environmental fate and exposure data for organic chemicals, volume III. Chelsea, Lewis Publishers, Inc., 684 p.
Howard, P.H. (Ed.), 1993: Handbook of environmental fate and exposure data for organic chemicals, volume IV. Chelsea, Lewis Publishers, Inc., 578 p.
Pitter, P. 2015: Hydrochemie. 5. vyd. Praha, Vysoká škola chemicko-technologická, 792 s.
Fľaková, R., Seman, M., Ondrejková, I., Ženišová, Z. 2020: Chemická analýza vody v hydrogeológii. 2. vydanie. Bratislava, Slovenská asociácia hydrogeológov, 167 s.
Benková, K. et al., 2005: Základná hydrogeologická mapa Podunajskej roviny – Žitného ostrova a pravobrežia Dunaja v mierke 1:50 000. Bratislava, MŽP SR, ŠGÚDŠ, 267 s.
Bottlik, F. et al., 2005: Základná hydrogeologická a hydrogeochemická mapa severnej časti Podunajskej roviny v mierke 1:50 000. Bratislava, MŽP SR, ŠGÚDŠ.
Ročenky kvality povrchových vôd. SHMÚ Bratislava.
Ročenky kvality podzemných vôd. SHMÚ Bratislava.
Záverečné správy z geofondu.
Vedúca: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Konzultantka: RNDr. Anna Patschová, PhD. (VÚVH)


Vplyv poľnohospodárskej činnosti na obsah dusíkatých látok v podzemných vodách Slovenska
Agricultural activities impact on the nitrogen concentrations in groundwater in Slovakia
Hlavným cieľom dusičnanovej smernice je zmierniť znečistenie podzemných a povrchových vôd dusičnanmi pochádzajúcimi z poľnohospodárskej činnosti a zabrániť ďalšiemu znečisteniu tohto druhu. Cieľom diplomovej práce bude zhodnotiť vplyv poľnohospodárstva na kvalitu podzemných vôd so zameraním na obsah dusíkatých látok v podzemných vodách Slovenska. Identifikovať a popísať najviac znečistené oblasti a navrhnúť prípadné riešenia za účelom zlepšenia situácie v týchto miestach. K vyhodnoteniu budú využité údaje z monitoringu účelovej monitorovacej siete Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave, využívaného pre plnenie požiadaviek dusičnanovej smernice, predovšetkým v zraniteľných oblastiach.
Kľúčové slová: podzemná voda, poľnohospodárstvo, znečistenie, dusíkaté látky
Literatúra:
Appelo, C.A.J., Postma, D, 1994: Geochemistry, groundwater and pollution. Rotterdam, A.A. Balkema, 536 p.
Pitter, P. 2015: Hydrochemie. 5. vyd. VŠCHT Praha, 792 s.
Fľaková, R., Ženišová, Z., Seman, M., 2010: Chemická analýza vody v hydrogeológii. Bratislava, Slovenská asociácia hydrogeológov, 105 s.
Ženišová, Z., Fľaková, R., 2012: Učebné texty z hydrogeochémie (CD-ROM). Bratislava, Slovenská asociácia hydrogeológov, 61 s.
Smernica Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov.
Nariadenie vlády SR č. 174/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti.
Autorský kolektív, 2015: Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016 - 2021, Bratislava, MŽP SR, 70 s.
Ročenky kvality podzemných vôd. SHMÚ Bratislava. Záverečné správy z geofondu, dostupné publikácie z knižníc a archívov.
Vedúca: RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.
Konzultant: Ing. Roman Cibulka (VÚVH)


Vyhodnotenie modifikovaného testu tepelnej odozvy
Evaluation of the modified thermal response test
Úlohou diplomovej práce bude na lokalite Hronsek vyhodnotiť modifikovaný test tepelnej odozvy pomocou analytických vzťahov. Analytické vzťahy budú riešené pomocou programu Excel, kde diplomant spracuje merania, následne vykoná potrebné výpočty, zhodnotí výsledky a vypočíta tepelné parametre prostredia.
Kľúčové slová: Test tepelnej odozvy, analytické vzťahy, tepelné parametre prostredia
Literatúra:
Krčmář et al. 2019: Výskyt, pohyb a využitie tepla plytkých zvodnených kolektorov. Slovenská asociácia hydrogeológov, 81s.
Stauffer, F., Bayer, P., Blum, P., Molina-Giraldo, N., Kinzelbach, W. 2014: Thermal use of shallow groundwater. CRC Press, 250 p.
Vedúci: doc. RNDr. David Krčmář, PhD.


Hodnotenie transportných procesov pomocou numerického riešenia
Evaluation of transport processes using a numerical solution
Diplomová práca bude zameraná na využitie numerických metód pre tvorbu hydraulického a transportného modelu. V práci budú hodnotené vstupné parametre, okrajové podmienky, ako aj priestorová a časová diskretizácia. Výstupom práce bude hydraulický a transportný model s následným porovnaním manuálnej a automatickej kalibrácie.
Kľúčové slová: Modelovanie, numerické metódy, kalibrácia, podzemná voda
Literatúra:
Anderson, M.P., Woessner, W.W., Hunt, R.J. 2015: Applied groundwater modeling. Simulation of flow and advective transport. Academic Press, Elsevier, 630 p.
BATU, V. 2006: Applied flow and solute transport modeling in aquifers. Fundamental principles and analytical and numerical methods. CRC Press. Taylor & Francis Group, 696 p.
Krčmář, D., Fľaková, R., Ženišová, Z., Ondrejková, I., Kovács, T., Molnár, M., Hodasová, K., Rusnáková, D. 2019: Výskyt, pohyb a využitie tepla plytkých zvodnených kolektorov. Slovenská asociácia hydrogeológov, 81 s.
Hecht-Méndez, J. 2008: Implementation and verification of the USGS solute transport code MT3DMS for groundwater heat transport modelling. Master thesis, Tübingen, University of Tübingen, 73 p.
Hecht-Méndez, J., Molina-Giraldo, N., Bayer, P. 2010: Evaluating MT3DMS for heat transport simulation of closed geotheramal systems. GroundWater, 48, 5, 741-756.
Vedúca: RNDr. Kamila Hodasová, PhD.


Hodnotenie vplyvu vybraných kontaminovaných území na chemické zloženie a kvalitu vôd
Evaluation of the impact of selected contaminated areas on the chemical composition and quality of water
Cieľom diplomovej práce je interpretácia informácií získaných z monitoringu vybraných environmentálnych záťaží a vlastných terénnych meraní za účelom posúdenia ich vplyvu na prírodné prostredie, predovšetkým podzemnú prípadne povrchovú vodu. Dôležitá bude konfrontácia získaných výsledkov s platnou legislatívou a navrhnutie prípadných riešení zlepšenia situácie na daných lokalitách. Jednou z metód interpretácie výsledkov môže byť tiež využitie geochemického modelovania.
Kľúčové slová: Environmentálne záťaže, monitoring, podzemná a povrchová voda, koncepčný model
Literatúra:
Kordík, J. et al. 2015: Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky. Záverečná správa. ŠGÚDŠ Bratislava. 252 s.
Smernica 2006/118/ES Európskeho parlamentu a Rady z 12. decembra 2006, o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality.
Common implementation strategy for th Water framework directive (2000/60/EC) – Guidance Document No. 17 – Guidance on preventing or limiting direct and indirect inputs in the context of the groundwater directive 2006/118/EC.
Vedúci: RNDr. Jozef Kordík, PhD. (ŠGÚDŠ Bratislava)
Konzultantka: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.


Témy diplomových prác 2022/2023 (.pdf)