Vypísané témy

Na témy sa študenti prihlasujú v systéme AIS.

bakalárske diplomové dizertačné

Témy bakalárskych prác v študijnom programe Geológia na školský rok 2018/2019

Hydrogeologické pomery vybraného územia (okres, región, geomorfologický celok...)
Na základe štúdia literatúry (atlasy, mapy, archívne správy, publikácie) charakterizovať geologické a hydrogeologické pomery vybraného územia. Spracovať meranie vybraného javu (výdatnosť prameňa, hladina v monitorovanom vrte, zrážky...), charakterizovať ho pomocou základných štatistických parametrov, posúdiť trend jeho vývoja v čase.
Tému si môžu vybrať viacerí študenti, pričom budú hodnotiť rozdielne územia
Vedúca: prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.
Študent: -


Iódo-brómové minerálne vody
Iódo-brómové vody patria k osobitým typom minerálnych vôd. Cieľom bakalárskej práce je zhrnúť poznatky o iódo-brómových minerálnych vodách, ktoré sa vyskytujú v Západných Karpatoch (Číž, Darkov, Oravská Polhora), charakterizovať genetický typ minerálnych vôd, hydrogeologickú štruktúru, chemické zloženie vôd, históriu a súčasný stav využívania a ochrany minerálnych vôd.
Vedúca: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Študent: -


Hodnotenie chemického stavu útvarov podzemných vôd podľa Rámcovej smernici o vode
Cieľom bakalárskej práce je sumarizovať princípy hodnotenia chemického stavu útvarov podzemnej vody podľa Rámcovej smernici o vode v európskom a národnom kontexte.
Vedúca: RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Konzultant: RNDr. Anna Patschová, PhD. (VÚVH Bratislava)
Študent: -


Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika širšieho okolia obce Bernolákovo
Cieľom bakalárskej práce je vypracovať hydrogeologickú a hydrogeochemickú charakteristiku širšieho okolia obce Bernolákovo. Práca by mala komplexne spracovať prírodné, geologické, hydrogeologické a hydrogeochemické pomery územia, ktoré je urbanizované a zaťažené poľnohospodárskou činnosťou. Charakterizovať zdroje kontaminácie podzemných a povrchových vôd, ako aj zhodnotiť históriu a súčasný stav ochrany vôd na lokalite.
Vedúca: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Študent: -


Fyzikálne a chemické vlastnosti vybraných pesticídov a ich hodnotenie vo vzťahu k znečisťovaniu podzemných vôd
Pesticídy, ako prípravky na ochranu rastlín, v mnohých prípadoch spôsobujú znečistenie podzemných vôd. Úlohou bakalárskej práce je zosumarizovanie údajov o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach vybraných skupín pesticídov, ktoré vyplýva zo Smernice Rady Európy 91/676/EE o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín (pesticídov) vo vzťahu k ochrane podzemných vôd.
Vedúca: prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.
Konzultant: RNDr. Anna Patschová, PhD. (VÚVH Bratislava)
Študent: -

Minerálne vody okresu Veľký Krtíš
Minerálne vody sú špeciálnou časťou podzemných vôd so špecifickým chemickým zložením. Úlohou bakalárskej práce je charakterizovať chemické zloženie minerálnych vôd okresu Veľký Krtíš, určiť typy chemického zloženia minerálnych vôd podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie a podľa klasifikácie prevládajúcich iónov a opísať možnosti využitia minerálnych vôd v území.
Vedúca: prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.
Študent: -

Minerálne vody okresu Levice
Minerálne vody sú špeciálnou časťou podzemných vôd so špecifickým chemickým zložením. Úlohou bakalárskej práce je charakterizovať chemické zloženie minerálnych vôd okresu Levice, určiť typy chemického zloženia minerálnych vôd podľa Palmer-Gazdovej klasifikácie a podľa klasifikácie prevládajúcich iónov a opísať možnosti využitia minerálnych vôd v území.
Vedúca: prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.
Študent: -


MODFLOW – popis programu
Úlohou tejto práce bude naštudovať dostupné manuály o programe Modflow, knihy venujúce sa základom modelovania a pomocou týchto poznatkov popísať princípy fungovania programu spolu s vyriešením vzorových príkladom. Výsledkom by mal byť prehľadný popis programu použiteľný pre záujemcov o prácu s týmto programom.
Vedúci: doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
Študent: -


Hygienická kvalita studničiek Bratislavského lesoparku
Cieľom bakalárskej práce bude vypracovať retrospektívnu analýzu hygienickej kvality vôd studničiek, ktoré sa nachádzajú v oblasti Bratislavského lesoparku. Na základe dostupných údajov získaných zo zdrojov archívu Mestských lesov v Bratislave budú zhodnotené chemické a mikrobiologické ukazovatele kvality vôd studničiek za uplynulú dekádu v zmysle platnej legislatívy, a tak zdokumentovaná zdravotná nezávadnosť vôd, ktoré často slúžia návštevnikom lesoparku ako zdroj pitnej vody.
Vedúci: doc. RNDr. Milan Seman, CSc.
Študent: -


Využitie neurónových sietí v hydrogeochémii
Neurónové siete sú jedna z techník dáta miningu. Metodika je veľmi zložitá a je z kategórie umelej inteligencie. Pomocou metódy sa v hydrogeochémii môžu napríklad hľadať najvýznamnejšie väzby medzi zdravotnými indikátormi a jednotlivými prvkami (parametrami chemického zloženia podzemných vôd). Cieľom bakalárskej práce je pokúsiť sa zhodnotiť možnosti využitia neurónových sietí v oblasti hydrogeochémie.
Vedúci: RNDr. Jozef Kordík, PhD. (ŠGÚDŠ Bratislava)
Študent: -


Hydrogeochemické klasifikácie a spracovanie hydrogeochemických údajov
Chemické analýzy vôd je potrebné vyhodnotiť v rámci hydrogeochemického výskumu. Cieľom práce je vypracovať prehľad o využívaných hydrogeochemických klasifikáciách v hydrogeológii, o charakterizačných koeficientoch a o metodikách mapového spracovania hydrogeochemických údajov. Význam a možnosti jednotlivých klasifikácií je možné dokladovať na chemických analýzach podzemných vôd z rôznych typov prostredia.
Vedúca: RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Študent: -


Témy diplomových prác pre študijný program INŽINIERSKA GEOLÓGIA A HYDROGEOLÓGIA na školský rok 2018/2019

Modelovanie vplyvu zmeny kolmatácie dna rieky na úroveň hladiny podzemnej vody
Úlohou diplomovej práce bude na vybranom území spracovať režimové pozorovania hladín povrchových a podzemných vôd a stanoviť mieru vplyvu zmeny kolmatácie dna rieky na úroveň hladiny podzemnej vody. Diplomant sa pokúsi daný jav modelovať pomocou 1­rozmerného modelu v Exceli, prípadne v inom zvolenom modelovacom programe.
Poznámka: nutná znalosť výpočtovej techniky a anglického jazyka!
Vedúci: doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
Študent: -


Kvalitatívno-kvanitatívne vzťahy podzemného odtoku v tokoch z kryštalinika v povodí horného Hrona
Reinterpretácia režimových meraní kvality vody a prietokových množstiev, resp. vyčleneného odtoku pozemnej vody na povodiach v kryštaliniku v povodí horného Hrona, realizovaných v minulosti pracovníkmi Geologického ústavu Dionýza Štúra. Separácia zložiek odtoku novými metódami a následné prehodnotenie kvalitatívno–kvanitatívnych vzťahov. Definovanie jednotlivých kvantitatívnych odtokových zložiek. Charakterizácia spoločných a odlišných kvalitatívnych vlastností kvantitatívnych subrežimov na základe novointerpretovaných výsledkov archivovaných chemických analýz vôd z režimových pozorovaní.
Vedúci: RNDr. Peter Malík, CSc.
Konzultant: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Študent: -


Využitie pasívnych vzorkovačov na monitorovanie pesticídov relevantných pre podzemnú vodu
Cieľom diplomovej práce je rozbor problematiky pasívneho vzorkovania, možnosť jeho využitia pri monitoringu pesticídov, stanovenie koncentrácie vybratých relevantných pesticídov pre SR v podzemnej vode na základe pasívneho, s využitím výpočtu časovováženej koncentrácie pre konkrétny pesticíd v danom vzorkovači, na základe stanovenia vzorkovacej rýchlosti z literatúry alebo z experimentálnych pokusov. Porovnanie výsledkov z pasívneho vzorkovania, jeho ps výsledkami klasického vzorkovania.
Vedúca: RNDr. Anna Patschová, PhD.
Konzultant: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Študent: -


Hodnotenie vplyvu vybraného kontaminovaného územia na chemické zloženie a kvalitu vôd
Cieľom je interpretácia informácií získaných z monitoringu vybraných environmentálnych záťaží a vlastných terénnych meraní za účelom posúdenia ich vplyvu na prírodné prostredie, predovšetkým podzemnú príp. povrchovú vodu. Dôležitá bude konfrontácia získaných výsledkov s platnou legislatívou a navrhnutie prípadných riešení zlepšenia situácie na daných lokalitách. Jednou z metód interpretácie výsledkov môže byť tiež využitie geochemického modelovania.
Vedúci: RNDr. Jozef Kordík, PhD. (ŠGÚDŠ Bratislava)
Konzultant: prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.
Študent: -


Témy dizertačných prác na doktorandské štúdium v akademickom roku 2017/2018

Študijný program: Inžinierska geológia

TÉMY PRE DENNÚ FORMU ŠTÚDIA

Vplyv globálnych klimatických hnacích síl na režim povrchových a podzemných vôd
Cieľom dizertačnej práce je analyzovať a identifikovať hlavné globálne klimatické hnacie sily, ktoré ovplyvňujú hydrologický režim povrchových a podzemných vôd Slovenska. V dizertačnej práci budú analyzované dlhodobé časové rady prietokov, hladín podzemných vôd a prameňov vo vybraných typových oblastiach Slovenska (z hľadiska ich fyzickogeografických parametrov) vo vzťahu k klimatickým hnacím silám, ako sú severoatlantická oscilácia NAO, atlantická oscilácia AO, juhopacifická oscilácia SO, kvázidvojročná oscilácia QBO a slnečná aktivita. Výsledky umožnia posúdiť a regionalizovať intenzitu ovplyvnenia režimu povrchových a podzemných vôd týmito činiteľmi. Výsledky bude možné použiť pre prognózovanie vývoja režimu povrchových a podzemných vôd.
The influence of global climatic drivers on surface- and groundwater regime
The aim of the PhD Thesis is to analyze and identify mail global climatic drivers which influence the hydrological regime of surface and groundwater in Slovakia. Long-term term series of stream discharges, groundwater levels and spring yields will be analyzed for selected typical areas of Slovakia (according to their physical-geographical conditions) in relation to climatic drivers as NAO, AO, SO, QBO and solar activity. Results will help to assess and regionalize the intensity of surface and groundwater influencing by those drivers. It will be possible to use the results for prediction of surface and groundwater regime development.
Školiteľ: prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.
Pracovisko: Katedra hydrogeológie PriF UK

Riešenie transportu tepla v zvodnenom prostredí pomocou modelovania
Numerické modelovanie je vhodným nástrojom na riešenie transportu tepla v komplikovaných podmienkach, kedy nie je možné použiť analytické riešenie. Cieľom práce je urobiť prehľad modelovacích programov, ich výhody a nevýhody. Ďalším cieľom je pripraviť metodický postup na riešenie transportu tepla pomocou modelovania.
Solving of heat transport in aquifer with help of modeling
Numerical modeling is appropriate tool for heat transport solving under complicated conditions, when usage of analytical solution is not possible. Main goal of the work is overview of modeling software their advantages and disadvantages. Another goal is methodology proposal for heat transport with help of modeling.
Školiteľ: doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
Pracovisko: Katedra hydrogeológie PriF UK

Analýza tepelného ostrova pod Bratislavou
Zvýšené teploty horninového prostredia a podzemnej vody pod mestami, známe pod názvom tepelné ostrovy, sú skúmané už dlhší čas. Napriek tomu nie sú stále známe všetky príčiny vzniku a vplyv jednotlivých faktorov na mieru tepelného znečistenia. Pomocou rôznych metód a nástrojov je možné podrobnejšie tieto vplyvy analyzovať. Cieľom práce je analyzovať tepelný ostrov pod Bratislavou pomocou analytických a numerických metód.
Analysis of Bratislava's heat island
Temperature increase of rock material and groundwater below cities, known as heat island, is investigated for loner time. Despite all, all causes of generation and influences of factors on level of heat contamination are not known. With help of different methods and tools it is possible to more precisely analyze these influences. Goal of the work is to analyze heat island below Bratislava city with help of analytical and numerical methods.
Školiteľ: doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
Pracovisko: Katedra hydrogeológie PriF UK

Hodnotenie zosuvného rizika vo flyšovom pásme
Landslide risk  assessment in the flysch zone
Cieľom dizertačnej práce bude hodnotenie zosuvného rizika vo vybranom regióne flyšového  pásma. Zosuvné riziko definujeme ako očakávané priame i nepriame straty v dôsledku konkrétneho hazardu v určitej časovej perióde. Matematicky je teda riziko produktom hazardu a zraniteľnosti. Metodický postup zahŕňa hodnotenie zosuvného hazardu, identifikáciu prvkov ohrozenia, hodnotenie zraniteľnosti a hodnotenie zosuvného rizika vo forme rizikových scenárov. Ďalej zahŕňa aj spracovanie zásad rizikového manažmentu – možné stratégie a prístupy, stanovenie hranice akceptovateľného rizika.  Problematika komplexného hodnotenia zosuvného rizika zaznamenala za posledné desaťročie vysokú úroveň teoretickej rozpracovanosti, ale praktické riešenia sú veľmi sporadické.
Školiteľ: doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.
Pracovisko: Katedra inžinierskej geológie PriF UK

Hydrogeologické aspekty hodnotenia environmentálnych záťaží
Cieľom dizertačnej práce je komplexne zhodnotiť dostupnosť, kvalitu, nedostatky hydrogeologických údajov pre hodnotenie environmentálnych záťaží. Navrhnúť vhodné metódy spracovania a interpretácie hydrogeologických údajov a vypracovať príkladovú štúdiu pre vybranú environmentálnu záťaž.
Školiteľ: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Konzultanti: RNDr. Peter Malík, CSc. a RNDr. Jozef Kordík, PhD.
Pracovisko: Katedra hydrogeológie PriF UK

Vplyv exogénnych činiteľov na šmykovú pevnosť puklín v skalných masívoch
Impact of exogenous factors on shear strength of discontinuities in rock massif
Hlavným cieľom práce je zistiť vplyv teplotných cyklov a stupňa nasýtenia skalných hornín na parametre šmykovej pevnosti diskontinuít v skalných masívoch. Na základe laboratórnych testov na vzorkách v rôznych podmienkach stanoviť rozsah teplotných a vlhkostných podmienok pre mechanizmus vkliňovania blokov. Objasnenie týchto podmienok umožní lepšie pochopenie pohybu zaklinených blokov v rozsahu teplotných cyklov pozorovaných v prírodných podmienkach a umožní predikciu pohybov v prípade puklín vyplnených podrveným materiálom.
Školiteľ: doc. Vladimír Greif, PhD.
Pracovisko: Katedra inžinierskej geológie PriF UK

TÉMY PRE EXTERNÚ FORMU ŠTÚDIA

Aplikácia Dopplerovho radaru pre zníženie negatívnych účinkov odstrelov v kameňolomoch na životné prostredie
Doppler radar application for  reduction of negative impact of rock blasting in quarries on the environment
Hlavným cieľom práce je konvenčné využitie Dopplerového radaru na určovanie veľkosti častíc pohybujúcej sa horninovej masy a uvoľnenej energie počas lomového odstrelu a štatistické vyhodnotenie nameraných hodnôt. Na základe týchto údajov a laboratórnych pokusov bude možné priradiť každej frakcii odrazenú energiu (reflektivitu) a následne určiť priemernú veľkosť zŕn vo veľmi krátkom časovom intervale. Meraním sa priamo popíše skutočný proces uvoľňovania explozívnej energie počas odstrelu. Táto nová meracia metóda sa pokúša o efektívne nájdenie odpovedí na komplexnejší prístup spracovania lomového kameňa. Viedlo by to k urýchleniu modernizácie procesov ako sú vrtné práce, samotný odstrel a iniciácia priemyselných výbušnín. Táto modernizácia je priamo spojená so znižovaním negatívnych vplyvov na životné prostredie, ktoré spôsobuje práca v kameňolomoch.
Školiteľ: doc. Vladimír Greif, PhD.
Pracovisko: Katedra inžinierskej geológie PriF UK

Bližšie informácie nájdete na http://fns.uniba.sk/studium/doktorandi/