Vypísané témy

Na témy sa študenti prihlasujú v systéme AIS.

bakalárske diplomové

Témy bakalárskych prác na školský rok 2019/2020

Modflow – popis programu
Úlohou bakalárskej práce bude naštudovať dostupné manuály o programe Modflow, knihy venujúce sa základom modelovania a pomocou týchto poznatkov opísať princípy fungovania programu spolu s vyriešením vzorových príkladom. Výsledkom by mal byť prehľadný opis programu použiteľný pre záujemcov o prácu s týmto programom.
Vedúci: doc. RNDr. David Krčmář, PhD.


Hydrogeologická charakteristika širšieho okolia obce Bernolákovo

Hydrogeological characteristics of the Bernolákovo
Obec Bernolákovo a jej okolie je urbanizované územie zaťažené aj poľnohospodárskou činnosťou. Cieľom bakalárskej práce je vypracovať hydrogeologickú a hydrogeochemickú charakteristiku širšieho okolia obce Bernolákovo. Práca by mala komplexne spracovať prírodné, geologické, hydrogeologické a hydrogeochemické pomery územia. Charakterizovať zdroje kontaminácie podzemných a povrchových vôd, ako aj zhodnotiť históriu a súčasný stav ochrany vôd na lokalite.
Vedúca: RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.


Hodnotenie rizika a stavu útvarov podzemných vôd podľa Rámcovej smernici o vode
Risk assessment and assessment of status of groundwater bodies under the Water Framework Directive
Rámcová smernica o vode a Vodný zákon dávajú základné rámce pre ochranu podzemných vôd. Cieľom bakalárskej práce je sumarizovať princípy a metódy hodnotenia kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemnej vody, ako aj hodnotenia rizika nedosiahnutia dobrého stavu podľa Rámcovej smernici o vode v európskom a národnom kontexte. Výsledkom je identifikovať prínos a pokrok v oblasti hodnotenia stavu podzemných vôd v období 2000 – 2018, prípadne poukázať na nedostatky. Riešenie dokumentovať na konkrétnom vybranom útvare.
Vedúca: RNDr. Anna Patschová, PhD.


Znečistenie podzemných vôd farmaceutikami
Groundwater pollution by pharmaceuticals
Zvýšené riziko znečistenia podzemných vôd emergentnými látkami, medzi ktoré patrí aj široká škála farmaceutík, predstavuje v súčasnej dobe nový okruh problémov v oblasti ochrany pitných vôd. Úlohou bakalárskej práce bude zosumarizovať dostupné poznatky o prítomnosti farmaceutík vo vodách a pomocou týchto poznatkov identifikovať najrizikovejšie farmaceutiká v SR. Popísať vplyv a možný dopad znečistenia odpadových a povrchových vôd farmaceutikami na podzemnú vodu (na základe existujúcich výsledkov monitoringu) na vzorovom príklade vybratej oblasti.
Vedúca: RNDr. Anna Patschová, PhD.


Hydrogeochemické klasifikácie a spracovanie hydrogeochemických údajov
Hydrogeochemical classifications and hydrogeochemical data assessment
Chemické analýzy vôd je potrebné vyhodnotiť v rámci hydrogeochemického výskumu. Cieľom práce je vypracovať prehľad o využívaných hydrogeochemických klasifikáciách v hydrogeológii, o charakterizačných koeficientoch a o metodikách mapového spracovania hydrogeochemických údajov. Význam a možnosti jednotlivých klasifikácií je možné dokladovať na chemických analýzach podzemných vôd z rôznych typov prostredia.
Vedúca: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.

Hydrogeologické metódy prieskumu pri overovaní rizika z environmnetálnych záťaží
Aké hydrogeologické metódy má zmysel aplikovať pre jednotlivé typy environmentálnych záťaží a rôzne typy prostredia. Aké hydrogeologické informácie je možné získať? aké sú neistoty, chyby a návrhy zlepšení.
Vedúci: RNDr. Slavomír Mikita, PhD.
Konzultantka: RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.


Multidisciplinárne hodnotenie znečistenia podzemných vôd v priemyselných oblastiach
Hodnotenie znečistenia podzemných vôd v priemyselných oblastiach, vhodné metóry a nové prístupy.
Vedúca: Mgr. Nora Jantáková

 

Témy bakalárskej práce 2019/2020 (.pdf)


Témy diplomových prác na školský rok 2019/2020

Síranové znečistenie podzemných vôd v oblasti Bratislavy
Sulphate contamination of groundwater in Bratislava area
Významným indikátorom anorganického znečistenia podzemných vôd sú sírany. Cieľom diplomovej práce bude na základe monitoringu kvality podzemných vôd Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave a údajov z Katedry hydrogeológie PriF UK zhodnotiť síranové znečistenie podzemných vôd Bratislavy a jeho časové zmeny, opísať zdroje síranového znečistenia v zrážkových vodách a povrchových vodách na základe dostupných údajov a interpretovať ich vplyv na síranové znečistenie podzemných vôd.
Vedúca: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
Konzultantka: Mgr. Andrea Luptáková (SHMÚ)

Kvalitatívno-kvanitatívne vzťahy podzemného odtoku v tokoch z kryštalinika v povodí horného Hrona
Water quality / quantity relations in crystalline rocks water at streams in the upper river Hron basin
Reinterpretácia režimových meraní kvality vody a prietokových množstiev, resp. vyčleneného odtoku pozemnej vody na povodiach v kryštaliniku v povodí horného Hrona, realizovaných v minulosti pracovníkmi Geologického ústavu Dionýza Štúra. Separácia zložiek odtoku novými metódami a následné prehodnotenie kvalitatívno–kvanitatívnych vzťahov. Definovanie jednotlivých kvantitatívnych odtokových zložiek. Charakterizácia spoločných a odlišných kvalitatívnych vlastností kvantitatívnych subrežimov na základe novointerpretovaných výsledkov archivovaných chemických analýz vôd z režimových pozorovaní.
Vedúci: RNDr. Peter Malík, CSc.
Konzultant: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.


Využitie pasívnych vzorkovačov na monitorovanie pesticídov relevantných pre podzemnú vodu
Use of passive samplers to monitoring of pesticides relevant to groundwater
Cieľom diplomovej práce je rozbor problematiky pasívneho vzorkovania, možnosť jeho využitia pri monitoringu pesticídov, stanovenie koncentrácie vybratých relevantných pesticídov pre SR v podzemnej vode na základe pasívneho, s využitím výpočtu časovováženej koncentrácie pre konkrétny pesticíd v danom vzorkovači, na základe stanovenia vzorkovacej rýchlosti z literatúry alebo z experimentálnych pokusov. Porovnanie výsledkov z pasívneho vzorkovania, jeho porovnanie s výsledkami klasického vzorkovania.
Vedúca: RNDr. Anna Patschová, PhD. (VÚVH Bratislava)
Konzultantka: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.


Hodnotenie líniových zdrojov znečistenia z hľadiska rizika pre podzemné vody
Úlohou diplomovej práce bude identifikovať významné zdroje líniového znečistenia v jednotlivých útvaroch podzemných vôd SR, ich popis a charakterizácia vrátane mapových výstupov. Návrh metodiky pre hodnotenie rizika líniových zdrojov vo vzťahu k rozhodujúcim kvantitatívnym a kvalitatívnym parametrom, ako aj zraniteľnosti územia a chráneným územiam. Následne použitie navrhnutej metódy a klasifikácia líniových zdrojov vo vybratých útvaroch podzemných vôd (kvartérnom a predkvartérnom útvare klasifikovanom v dobrom a zlom stave) a stanoviť možný význam vo vzťahu k plošným a bodovým zdrojom znečistenia a možný vplyv na zmenu klasifikácie rizika útvaru podzemnej vody, prípadne vplyv na chemický stav.
Vedúca: RNDr. Anna Patschová, PhD. (VÚVH Bratislava)
Konzultantka: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.


Modelovanie vplyvu zmeny kolmatácie dna rieky na úroveň hladiny podzemnej vody
Úlohou diplomovej práce bude na vybranom území spracovať režimové pozorovania hladín povrchových a podzemných vôd a stanoviť mieru vplyvu zmeny kolmatácie dna rieky na úroveň hladiny podzemnej vody. Diplomant sa pokúsi daný jav modelovať pomocou 1 rozmerného modelu v Exceli, prípadne v inom zvolenom modelovacom programe.
Vedúci: doc. RNDr. David Krčmář, PhD.


Hodnotenie vplyvu vybraného kontaminovaného územia na chemické zloženie a kvalitu vôd
Cieľom diplomovej práce je interpretácia informácií získaných z monitoringu vybraných environmentálnych záťaží a vlastných terénnych meraní za účelom posúdenia ich vplyvu na prírodné prostredie, predovšetkým podzemnú príp. povrchovú vodu. Dôležitá bude konfrontácia získaných výsledkov s platnou legislatívou a navrhnutie prípadných riešení zlepšenia situácie na daných lokalitách. Jednou z metód interpretácie výsledkov môže byť tiež využitie geochemického modelovania.
Vedúci: RNDr. Jozef Kordík, PhD. (ŠGÚDŠ Bratislava)
Konzultantka: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.


Špecifiká prieskumu znečistenia na lokalitách environmentálnych záťaží
Niektoré typy enviromentálnych záťaží vyžadujú špecifické prístupy pri prieskume. Rušňové depá majú svoje špecifiká, jednak čo sa týka charakteru znečistenia, ale aj z hľadiska hydrogeológie, keďže sú lokalizované prevažne v nivách menších a väčších tokov. Spracovanie údajov z pomerne veľkého počtu lokalít by malo viesť k návrhu metodiky pre riešene odstraňovania tohto typu environmentálnych záťaží.
Vedúci: RNDr. Slavomír Mikita, PhD.
Konzultantka: RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.

 

Témy diplomovej práce 2019/2020 (.pdf)