Základné informácie

Pedagogická činnosť

Štúdium hydrogeológie má na Prírodovedeckej fakulte UK dlhú tradíciu. Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky sa podieľa na výučbe predmetov v študijnom odbore 42 vedy o Zemi na bakalárskom stupni štúdia v študijnom programe geológia. Ako jediná na Slovensku poskytuje magisterské a doktorandské štúdium v študijných programoch inžinierska geológia a hydrogeológia.

Výskum

Oddelenie hydrogeológie rieši široké spektrum úloh základného a aplikovaného hydrogeologického výskumu najmä so zameraním na metódy výskumu, prieskumu a ochrany podzemných vôd. Rozvíja metódy skúmania kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností prírodných vôd, modelovania prognózovania. Na pracovisku sa riešia úlohy pre potreby hydrogeologickej praxe, vodného hospodárstva, stavebníctva s ťažiskom na racionálne využívanie podzemných vôd, ochranu zdrojov pitných, geotermálnych a minerálnych vôd, posudzovanie antropogénnych vplyvov na hydrosféru. Na riešenie výskumných úloh sú využívané moderné metódy hydrogeologického a hydrogeochemického modelovania a GIS.