Základné informácie

Pedagogická činnosť

Štúdium hydrogeológie má na Prírodovedeckej fakulte UK dlhú tradíciu. Katedra hydrogeológie sa podieľa na výučbe predmetov v študijnom odbore 4.1.23 GEOLÓGIA na bakalárskom stupni štúdia v dvoch študijných programoch - GEOLÓGIA a GEOLÓGIA VO VYUŽÍVANÍ KRAJINY, a na magisterskom stupni štúdia v študijnom programe INŽINIERSKA GEOLÓGIA A HYDROGEOLÓGIA. V doktorandskom stupni štúdia je to podiel na výučbe v odbore 4.1.26 IŽINIERSKA GEOLÓGIA v študijnom programe INŽINIERSKA GEOLÓGIA.

Výskum

Katedra hydrogeológie rieši široké spektrum úloh základného a aplikovaného hydrogeologického výskumu najmä so zameraním na metódy výskumu, prieskumu a ochrany podzemných vôd. Rozvíja metódy skúmania kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastností prírodných vôd, modelovania a prognózovania. Na pracovisku sa riešia úlohy pre potreby hydrogeologickej praxe, vodného hospodárstva, stavebníctva s ťažiskom na racionálne využívanie podzemných vôd, ochranu zdrojov pitných, geotermálnych a minerálnych vôd, posudzovanie antropogénnych vplyvov na hydrosféru. Na riešenie výskumných úloh sú využívané moderné metódy hydrogeologického a hydrogeochemického modelovania a GIS.