Publikácie

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Fendeková, M., Poórová, J., Slivová, V., Eds., 2017: Hydrologické sucho na Slovensku a prognóza jeho vývoja. 1. vydanie. Bratislava, Univerzita Komenského, 2017. ISBN 978-80-223-4398-5, 300 s.

Monografia vyšla vo Vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave a je výsledkom riešenia projektu APVV-0089-12 Prognóza výskytu hydrologického sucha na Slovensku. Projekt bol riešený v rokoch 2013 – 2017 a podieľali sa na ňom odborníci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenského hydrometeorologického ústavu. Zodpovednou riešiteľkou projektu bola prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. Na výskume ako partneri participovali aj vedeckí pracovníci univerzity BOKU Viedeň a Ústavu hydrológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave.
Cieľom projektu bolo na základe detailného poznania klimatických a hydrologických pomerov Slovenska s použitím nástrojov modelovania vytvoriť scenáre prognózovaného vývoja prvkov hydrologickej bilancie do roku 2100. Téma projektu nadväzovala na doterajšie domáce aj zahraničné poznatky o suchu získané riešením vedecko-výskumných projektov v rámci rôznych grantových schém na domácej (VEGA, APVV), ale aj medzinárodnej úrovni (COST, 5., 6. a 7. RP EÚ).
V monografii sú prezentované výsledky hodnotenia výskytu meteorologického a hydrologického sucha v povrchových a podzemných vodách na Slovensku v období rokov 1981 – 2012. Monografia obsahuje detailné vyhodnotenie priemerných denných, mesačných a ročných prietokov v hodnotených povodiach s dôrazom na výskyt sucha, sú v nej analyzované špecifiká parametrov meteorologického a hydrologického sucha v rokoch 2003, 2011 – 2012 a 2015. Výsledky výskumu odborníkov z ÚH SAV dokumentovali, že prietoky slovenských tokov sú výrazne ovplyvnené severoatlantickou osciláciou – medzi radmi prietokov a zimným NAO indexom (NAOIw) existuje významná záporná závislosť. Znamená to, že v rokoch s vysokými hodnotami NAOIw môžeme očakávať výskyt sucha. Pri posune o dva a o 5 rokov prevláda kladná závislosť medzi NAOIw indexom a priemernými ročnými prietokmi. Na základe týchto výsledkov je možné na základe hodnoty zimného NAOIw indexu odhadnúť vodnosť tokov v nasledujúcom roku.
Monografia predstavuje výsledky pilotného projektu v hydrologickom modelovaní budúcich výskytov a intenzity sucha na Slovensku. V hydrologickom modelovaní v súčasnosti stále platí, že veľmi zjednodušuje skutočné hydrologické procesy v prírode, ktoré nedokážeme dostatočne verne napodobniť a vyčísliť. Ďalšou neistotou je skutočný vývoj klimatických pomerov vo vzťahu k scenárom predpovedajúcim vývoj klimatických prvkov až do roku 2100. Preto je potrebné podčiarknuť, že získané výsledky prognózy sú len natoľko presné, nakoľko sa scenárové hodnoty klimatických prvkov budú zhodovať so skutočným budúcim vývojom klímy. Poskytujú však obraz o možnom vývoji hydrologického sucha na Slovensku v súlade so súčasnými poznatkami.
Keďže monografia je výsledkom výskumných aktivít v rámci grantovej schémy APVV, nie je možné ju komerčne šíriť. Autori monografie budú povďační jej čitateľom za konštruktívne pripomienky k jej obsahu i k budúcemu smerovaniu výskumu sucha na Slovensku.

Kontakt: prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. (miriam.fendekova@uniba.sk)

monografia na stiahnutie v PDF


Ženišová, Z., Fľaková, R., Krčmář, D., Ondrejková I., Bajtoš, P. 2015: Kontaminácia vôd v oblastiach opustených antimónových ložísk Slovenska. Bratislava, Slovenská asociácia hydrogeológov, 2015. s. 173, 120 kusov, AH 15,65, ISBN 978-80-971126-6-0.

Vedecká monografia je výsledkom práce riešiteľského kolektívu prof. RNDr. Zlatici Ženišovej, PhD., doc. RNDr. Renáty Fľakovej, PhD., doc. RNDr. Davida Krčmářa, PhD., RNDr. Ivany Ondrejkovej, PhD. z Katedry hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Ing. Petra Bajtoša, PhD. zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, z Oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie, regionálneho centra v Spišskej Novej Vsi.
Vedecká monografia prináša originálne poznatky o rozsahu kontaminácie povrchových a podzemných vôd na opustených ložiskách Pernek-Križnica, Pezinok-Kolársky vrch, Dúbrava, Medzibrod, Poproč a Čučma, ako aj o správaní sa kontaminantov so zameraním na arzén a antimón v prírodnom prostredí, o formách ich výskytu a možnostiach transportu kontaminantov v podzemnej vode. Originálne výsledky boli získané s použitím moderných hydrogeologických a hydrogeochemických metód a s využitím metód modelovania transportu látok v prostredí. Monografia môže byť prínosom pre vedeckú hydrogeologickú komunitu, ako aj pre základný a aplikovaný výskum v oblasti environmentálnych záťaží.
Autori monografie ďakujú recenzentom doc. Ing. Arnoštovi Grmelovi, CSc. a prof. Ing. Ondřejovi Šráčkovi, M.Sc., Ph.D. za dôsledné prečítanie a pripomienkovanie rukopisu. Veľké poďakovanie patrí Ing. Kvetoslave Hyánkovej, CSc. a prof. RNDr. Martinovi Chovanovi, CSc. za neustálu podporu a inšpiráciu pri práci. Väčšina nákladu bola bezplatne distribuovaná štátnym a vedeckým inštituciám.

Kontakt: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. (renata.flakova@uniba.sk)


Fendeková, M., Ženišová, Z., Demeterová, B. Fendek, M., Fľaková, R., Gavurník, J., Krčmář, D., Macura, V., Némethy, P., Slivová, V., 2010: Hydrogeologické sucho. Eds. Fendeková, M., Ženišová, Z. Bratislava, Slovenská asociácia hydrogeológov, 2010. s.190, 180 kusov, AH 15,02, ISBN 978-80-969342-7-0.

Monografia Hydrogeologické sucho vznikla ako výsledok riešenia projektu APVV­0335-06 „Hydrogeologické sucho a jeho vplyv na využiteľné množstvá podzemnej vody“, ktorý bol financovaný Agentúrou pre podporu výskumu a vývoja. Na jeho riešení sa v rokoch 2007 – 2010 podieľali riešiteľské kolektívy Katedry hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (M. Fendeková, Z. Ženišová, M. Fendek, R. Fľaková, D. Krčmář a P. Némethy), Katedry vodného hospodárstva krajiny Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (V. Macura) a Slovenského hydrometeorologického ústavu (B. Demeterová, J. Gavurník, P. Škoda a V. Slivová). V oblasti modelovania zmien podzemného odtoku prispeli k zostaveniu monografie aj výsledky riešenia projektu VEGA č. 1/0783/08 „Modelovanie vplyvu extrémnych klimatických situácií na podzemný odtok v rôznych typoch geologického prostredia“.
Cieľom monografie je demonštrovať súčasný stav poznania fenoménu sucha, navrhnúť metodiku jeho hodnotenia v podzemnej zložke hydrosféry a aplikovať nové metodické postupy v pilotnom území povodia horného toku Torysy. Monografia je členená do štyroch základných kapitol, v ktorých je pozornosť postupne venovaná súčasnému stavu poznania problematiky sucha (kap. 1), podkladovým a metódam hodnotenia hydrogeologického sucha (kap. 2), príkladovej štúdii hodnotenia hydrogeologického sucha v povodí hornej Torysy (kap. 3) a vplyvu hydrogeologického sucha na dopĺňanie zásob vody v povodí hornej Torysy (kap. 4). Monografia je nepredajná, bude bezplatne distribuovaná na príslušné štátne a vedecké inštitúcie.

Kontakt: prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. (miriam.fendekova@uniba.sk)

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

Fľaková, R., Ženišová, Z., Seman, M., 2010: Chemická analýza vody v hydrogeológii. Bratislava, Slovenská asociácia hydrogeológov, 2010. s. 166, 200 kusov, AH 11,57, ISBN 978-80-969342-8-7.

Monografia Chemická analýza vody v hydrogeológii vznikla ako výsledok riešenia projektu č. 133-071UK-4/2010 Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (KEGA), ako typ projektu Monografie, ktorý bol financovaný agentúrou KEGA.
Monografia je výsledkom práce riešiteľského kolektívu z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave RNDr. Renáty Fľakovej, PhD. a doc. RNDr. Zlatici Ženišovej, PhD., z Katedry hydrogeológie a RNDr. Milana Semana, CSc. z Ústavu bunkovej biológie a biotechnológie.
Cieľom monografie je podať kompletné informácie o chemickej analýze vody v hydrogeológii nielen pre študentov študijného programu Geológia (bakalársky stupeň štúdia), Inžinierska geológia a hydrogeológia (magisterský stupeň štúdia) a Inžinierska geológia (doktorandský stupeň štúdia), ale aj pre študentov iných fakúlt a vysokých škôl na Slovensku, ale i v Českej republike, ktorí sa zaoberajú chemickým zložením vody a jej kvalitou z rôzneho pohľadu. Prínosom by mohla byť aj pre odborníkov z hydrogeologickej, vodárenskej a environmentálnej praxe, ktorí v nej môžu nájsť všetky potrebné informácie o správnom odbere vzorky vody, jednotkách používaných v chemickej analýze vody, o správnom vyjadrovaní chemického zloženia vody v jej jednotlivých parametroch, cez klasifikácie chemického zloženia vody až po základné údaje z fyzikálnej chémie pri termodynamických výpočtoch a hydrogeochemickom modelovaní.
Monografia bola Centrom verejno-technických informácií SR zaradená ako učebnica. Obmedzený počet kusov bude k dispozícii na predaj. Väčšina nákladu bola bezplatne distribuovaná na štátne a vedecké inštitúcie.

Kontakt: doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. (renata.flakova@uniba.sk)

BCI Skriptá a učebné texty

Ženišová, Z., Fľaková, R., 2012: Učebné texty z hydrogeochémie. (CD-ROM) Bratislava, Slovenská asociácia hydrogeológov, 2012. s. 161, 50 kusov, ISBN 978-80-971126-1-5.

Učebné texty z hydrogeochémie, ktorých zámerom je podať ucelené informácie o tvorbe chemického zloženia zrážkových, povrchových a podzemných vôd, sú určené študentom bakalárskeho študijného programu Geológia, ktorí majú bakalársku prácu zameranú na hydrogeológiu, inžiniersku geológiu alebo environmentálnu geológiu, študentom magisterského študijného programu Inžinierska geológia a hydrogeológia a doktorandského študijného programu Inžinierska geológia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského (PriF UK) v Bratislave, prípadne aj na iných vysokých školách na Slovensku a v Českej republike. Učebné texty z hydrogeochémie nadväzujú na pôvodné učebnice, skriptá a učebné texty, ktoré vznikli na Katedre hydrogeológie PriF UK v Bratislave, a to Hydrogeochémia (Melioris, 1978, 1981), Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu (Melioris et al., 1986), Hydrogeochémia - cvičenia (Hyánková, 1982), Vybrané kapitoly z hydrogeochémie (Hyánková, Melioris, 1992), Hydrogeochémia - cvičenia (Ženišová, Hyánková, 1997) a Chemická analýza vody v hydrogeológii (Fľaková et al., 2010).
Obsah učebných textov je členený na 11 samostatných kapitol, v ktorých sú uvedené chemické vlastnosti prírodných vôd, a to zrážkových, povrchových a podzemných, procesy tvorby ich chemického zloženia a režimu v interakcii s atmosférou a horninovým prostredím. Charakterizované sú procesy prestupu látok do vodného roztoku, chemické rovnováhy systému voda - hornina - atmosféra, oxidačno-redukčné procesy, sorpcia a iónová výmena. Učebný text obsahuje genetickú klasifikáciu podzemných vôd a legislatívny rámec hodnotenia chemického stavu povrchových a podzemných vôd, hodnotenie ich kvality a kvalitatívnu vodohospodársku bilanciu so zameraním na Slovenskú republiku.
Učebné texty obsahujú okrem základných informácií o tvorbe chemického zloženia zrážkových, povrchových, ale predovšetkým podzemných vôd aj detailnejšie hodnotenie, hlavne v kapitolách týkajúcich sa procesov tvorby chemického zloženia podzemných vôd.

Kontakt: prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. (zlatica.zenisova@uniba.sk)