Archív záverečných prác

Na tejto stránke nájdete zoznam bakalárskych, diplomových, dizertačných, kandidátskych, rigoróznych a habilitačných záverečných prác:

bakalárske diplomové dizertačné kandidátske rigorózne habilitačné

Bakalárske práce

späť na úvod

Bakalárske práce – Geológia – hydrogeologické témy
rok autor názov práce
2005 Antal Martin Metódy sanácie podzemných vôd a zemín (na lokalite letiska M.R. Štefánika v Bratislave)
2005 Bulantová Marcela Agresívne vlastnosti podzemných vôd
2005 Gregor Miloš Zraniteľnosť podzemných vôd krasovo-puklinových kolektorov a metódy jej hodnotenia
2005 Jašová Ivana Arzén v podzemných a povrchových vodách
2005 Šulvová Lucia Povodne a ich vplyv na životné prostredie
2006 Bágelová Alena Hydrogeologické pomery okolia areálu Apolka
2006 Ďuričková Alexandra Mikrobiologické parametre vo vodách
2006 Farkašová Veronika Pramene v kryštalických horninách
2006 Hačková Jana Možnosti využitia diaľkového prieskumu Země v hydrogeológii
2006 Hodás Ľuboš Transport látok v hydrosfére
2006 Choma Mojmír Minerálne vody v kúpeľoch Piešťany
2006 Jelínková Gabriela Pasívne sanačné metódy kyslých banských vôd
2006 Pozsgai Martin Podzemný odtok
2006 Rafaelisová Zuzana Riečna sieť povodia a jej vzťah ku geologickej stavbe územia
2006 Ryšavá Zuzana Zdroje minerálnych vôd kúpeľov Sliač
2006 Verešová Miroslava Minerálne vody Rajeckých Teplíc
2007 Chmelíková Monika Antimón v podzemných a povrchových vodách
2007 Gemeinerová Veronika Krasové pramene
2007 Dušová Petra Lavíny
2007 Urbanová Katarína Prírodné liečivé a prírodné minerálne vody plnené do spotrebiteľského balenia
2007 Húsková Zuzana Jazerá
2007 Simondes Peter Minerálne vody Turčianskych Teplíc
2008 Bodácz Boris Kvalita zrážkových vôd na Slovensku
2008 Bugár Alexander Geotermálne zdroje okresu Dunajská Streda
2008 Galo Ivan Pitná voda a legislatíva
2008 Stojkovová Dagmar Vodárenské nádrže na Slovensku
2008 Voříšková Denisa Hydrogeológia jaskynných systémov Slovenska
2009 Balík Dominik Hydrogeologické pomery lignitového ložiska Gbely
2009 Baracka Jakub Minerálne vody v Sklených Tepliciach
2009 Blažej Matej Chránené územia v Brezovských Karpatoch
2009 Ekkertová Patrícia Hydrogeologické pomery Borinského krasu
2009 Kubička Erik Hydrogeologické sucho
2009 Valková Viktória Hydrografické, hydrologické a hydrogeologické pomery Lučenskej kotliny
2009 Žoldáková Martina Odbery a vzorkovanie povrchových a podzemných vôd
2010 Dobrovoda Dalibor Významné vodárenské zdroje Žitného ostrova
2010 Kókaiová Denisa Vybrané chránené územia v slovenskej časti regiónu Podunajsko
2010 Pramuk Branislav Hydrogeologické pomery okresu Stará Ľubovňa
2010 Šimek Radovan Hydrogeologické pomery Chvojnickej pahorkatiny a severnej časti Borskej Nížiny
2010 Šutarová Barbora Zásobovanie Bratislavy pitnou vodou
2010 Vrábliková Dana Hydrogeologické pomery Ondavskej vrchoviny
2011 Drábová Eva Obnoviteľné zdroje energie
2011 Igondová Soňa Hydrogeologické pomery Malej Fatry
2011 Majáková Lenka Hydrogeologické pomerey Bratislavského kraja
2011 Šmidovičová Soňa Hydrogeologické pomery Žitného ostrova
2012 Káša Štefan Využitie stabilných izotopov vybraných ľahkých prvkov v hydrogeológii a hydrogeochémii
2012 Mihalkovič Jozef Hydrogeologické pomery Považského Inovca
2012 Ján Štefánek Využitie GIS v hydrogeológii
2012 Tomasch Marek Hydrogeologické pomery lokality Šúr
2013 Klárisová Klaudia Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika povodia Gidry
2014 Rudolf Bencúr Princípy hydrogeochemického modelovania
2014 Ján Kotrík Kolmatácia rieky - príčiny a dôsledky
2015 Ema Barkociová Tepelné anomálie pod mestami
2015 Matej Fabok Hydrogeologické pomery Malých Karpát
2015 Natália Perinajová Zásobovanie pitnou vodou v Bratislavskom samosprávnom kraji
2016 Györög Ivan Minerálne vody významných rekreačných centier Podunajskej roviny
2016 Dugovič Rudolf Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika povodia Vydrice v oblasti Železnej studienky
2016 Brutenič Ivan Čerpacie skúšky
2016 Jamrišková Patrícia Chemické zloženie a mikrobiologické vlastnosti povrchovej vody Malého Dunaja
2016 Kubianová Martina Hydrogeologické pomery krasových oblastí Slovenska
2019 Tamara Varga Fyzikálne a chemické vlastnosti vybra-ných pesticídov a ich hodnotenie vo vzťahu k znečisťovaniu podzemných vôd
2019 Nadja Natalija Zakić Jódo-brómové minerálne vody
2020 Michal Franek Hydrogeologické pomery Štiavnických vrchov


späť na úvod

Diplomové práce
Diplomové práce – Inžinierska geológia a hydrogeológia – hydrogeologické témy
rok autor názov práce
1960 Modlitba Igor Hydrogeologické pomery Zvolenskej kotliny v súvislosti s plánovaním ďalšieho podrobného výskumu
1961 Eisner Herbert Hydrogeologické pomery údolia Hnilca, Hornádu a príľahlých údolí v úseku Vyšné Jaklovce-Malá Lodina v súvislosti s vod. dielom Ružín
1961 Holzer Rudolf Hydrogeologické pomery Banskej Štiavnice a okolia
1961 Klago Milan Hydrogeologické pomery širšieho okolia stredného toku Myjavy
1961 Mucha Igor Hydrogeologické pomery východnej časti Inoveckého pohoria
1962 Koša Ján Hydrogeologické pomery oblasti Kišovce – Švábovce
1962 Krumlová Jarmila (Takáčová) Hydrogeologické pomery vodného diela Kráľova
1962 Lehocký Milan Základné hydrogeologické pomery západnej časti povodia Handlovkyv
1962 Ondzíková Ľudmila Hydrogeologický výskum minerálnych vôd v oblasti Považská Bystrica - Púchov
1962 Šafárik Karol Hydrogeologické pomery a využitie podzemných vôd pre zavlažovanie v oblasti Malý Dunaj - Čierna Voda
1962 Šalaga Ivan Hydrogeologické pomery Žilinskej kotliny so zameraním na praktické využitie jej podzemných vôd
1962 Volek Jaroslav Inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum pre skupinový vodovod Necpaly - Martin
1964 Čop Ivan Hydrogeologické pomery medzi Vyhňami a Hronskou Dúbravou
1964 Hlavatý Zoltán Hydrogeologické podmienky využitia podzemných vôd pre zavlažovanie na Žitnom Ostrove
1964 Cabala Dušan Hydrogeologický prieskum pre zásobovanie pitnou vodou Piešťan a okolia
1964 Fatul Rudolf Hydrogeologické pomery závlahovej sústavy v Maduniciach
1965 Vojtaško Ivan Hydrogeologické pomery severozápadnej časti Nízkych Tatier
1966 Banský Vladimír Základný hydrogeologický výskum Poľany a jej južného priľahlého územia
1966 Bím Miroslav Hydrogeologické pomery v širšej oblasti strhárskeho pásma CO2 pred ovplyvnením ťažbou
1966 Lamoš Dušan Podzemné vody SV časti Malej Fatry a náčrt možností ich vodarenského využitia
1966 Polák Rudolf Základný hydrogeologický výskum východnej časti Západných Tatier
1966 Rapoš Miloš Hydrogeologické mapovanie v oblasti kúpeľov Dudince
1966 Vadovič Ivan Základný hydrogeologický výskum v západnej a južnej časti listu Zvolen M - 1:50000
1966 Žák Dušan Hydrogeologické pomery južnej časti Košickej kotliny
1967 Drevenák Jozef Riešenie regionálnej depresie podzemnej vody v okolí pieskového lomu pri Provodíne
1967 Dujčík Ján Hydrogeologické pomery odpadového kanálu S-VII na Žitnom ostrove
1967 Kiripolský Jozef Hydrogeologické pomery územia listu Banská Štiavnica (1:50 000)
1967 Némethy Peter Posúdenie projektu odvodnenia banského poľa modelovaním na hydraulickom integrátore
1967 Sámal Jozef Hydrogeologické pomery južného poľa Handlovského ložiska
1968 Ďurovič Emil Hydrogeologické pomery Bane Mládeže so zameraním na III. ťažobný úsek
1968 Hotra Ivan Základný hydrogeologický výskum neovulkanitov na liste Kremnica M 1:50 000
1968 Litva Jozef Minerálne termálne vody Jánskej doliny
1968 Žák Andrej Hydrogeologický prieskum územia sútoku Ondavy a Tople, južne od obce Božčice
1969 Koštial František Základný hydrogeologický výskum Kremnického banského revíru (M 1:5000)
1969 Malý Jozef Hydrogeologické zhodnotenie prameňov obyčajných vôd na okraji Žilinskej kotliny v priestore Stráňavy-Višňové
1969 Némethyová Mária (Kozárová) Časové zmeny chemizmu minerálnej vody v Dudinciach a Slatine
1969 Rajec Marián Hydrogeologická preskúmanosť Krupinskej vrchoviny a možnosti získania nových zdrojov podzemných vôd v tejto oblasti
1969 Šarlayová Matilda Časové zmeny chemizmu minerálnych vôd v Santovke a Malinovci
1969 Zakovič Michal Krasové vody série V. Boku a možnosti ich vodárenského využitia
1970 Droppa Vladimír Rajonizácia krasu SV výbežkov Malých Karpát v okolí Čachtíc v mierke 1:25 000
1970 Falát Ondrej Hydrogeologické pomery Západnej časti Horného vrchu (Slovenský Kras) a priľahlých oblastí
1970 Kováč Jozef Hydrogeologická mapa časti holocénnej nivy Veľkého Žitného ostrova územie východne od Bratislavy
1970 Surová Anna Vlastnosti tortónskych sedimentov a ich vplyv na formovanie chemizmu podzemných vôd
1970 Lipovský Vitězslav Kvalitativní a kvantitativní zhodnocení podzemních vod středoslovenských neovulkanitov z hlediska stavebnictví
1971 Bielokostolský Tibor Hydrogeologické pomery východnej časti Chočského pohoria
1971 Kirschová Magda Štúdium niektorých fyz.-chem. vlastností hornín dôležitých z hľadiska formovania chemizmu vôd na vybraných petrografických typoch
1971 Kubička Milan Hydrogeologické pomery povodia Váhu v severnej časti Turčianskej kotliny
1972 Tkáčová Helena (Hufova) Hydrogeologické pomery mezozoika Zobora
1972 Januš Ján Riešenie úlohy prúdenia podzemnej vody k neúplným studniam metódou elektrického modelovania polí
1972 Vojtko Anton Hydrogeologické pomery západnej časti Západných Tatier
1973 Lauko Vladimír Modelovanie čerpacích skúšok na elektrických modeloch
1973 Murgašová Eva Hydrogeologické pomery Bratislavy
1973 Vitikačová Anna Hydrogeologické pomery náplavov Laborca v úseku Strážske-Budkovce
1973 Streška Eduard Sledovanie mikroelementov a rádioaktivity na minerálnych prameňoch Levickej žriedelnej línie
1973 Treskoňová Štefánia Modelovanie čerpacích skúšok na hydraulickom integrátore
1974 Labáthová Soňa (Cicmanová) Náčrt hydrogeochemických pomerov minerálnych vôd v Santovke
1974 Remšík Anton Mapa pre výpočet modelu trojrozmerného prúdenia podzemných vôd
1974 Vávra Milan Jódobrómové vody v tektonických štruktúrach Záhorskej nížiny
1975 Drahoš Miroslav Použitie číslicových počítačov pri hydrogeologickom prieskume
1975 Klúz Marián Prehodnotenie starších čerpacích skúšok v oblasti Slatina
1975 Kosmálová Gabriela Hydrogeochemické problémy neovulkanického komplexu Krupinskej vrchoviny
1975 Krautschneiderová (Storková) Mária Zvláštnosti vyhodnotenia prúdenia podzemnej vody v puklinovom a krasovom prostredí
1975 Šťastný Vladimír Odvodňovanie neúplnými studňami
1975 Vondrovicová Oľga (Pospiechová) Vplyv používania priemyselných hnojív na zmenu kvality podzemných vôd
1975 Závadská Mária (Lipovská) Zvláštnosti vyhodnotenia čerpacích skúšok v zvodnených vrstvách s minerálnou a termálnou vodou
1976 Bukvová Jozefína Hydrogeologické pomery územia medzi cestou Lehnice-Dunajská Streda a Malým Dunajom v strednej časti Žitného ostrova
1976 Jezný Miroslav Podzemné vody severnej časti Východných Tatier a možnosti ich vodohospodárskeho využitia
1976 Mosendz Gustáv Možnosti použitia stolného kalkulátora Wang 2200 B v hydrogeologickom výskume
1976 Ostrolucký Ján Hydrogeologické podmienky využitia podzemných vôd v oblasti Hontianske Tesáre a Dvorníky
1977 Beňák Peter Vplyv antropogénnych činiteľov na podzemné vody v okolí Bratislavy
1977 Kurdelová Erika (Beňáková) Vyhodnocovanie kolísania podzemných vôd hydraulickými metódami
1978 Hermanová Daniela (Vlasková) Vplyv hydrogeologických pomerov v oblasti Bratislavy na metódy zakladania stavieb
1978 Horváth Viliam Posúdenie možností umelej infiltrácie v oblasti Pečenského lesa
1978 Kmeť Vladimír Využitie leteckých snímok v hodnotení hydrogeologických pomerov územia
1978 Lekýrová Zlatica (Ženišová) Využitie výpočtovej techniky pri hydrogeologickom vyhodnocovaní chemických analýz
1978 Mohamed Fara Mohamed Princípy hydrogelogického výskumu arídnych oblastí (so zameraním na južný Jemen)
1978 Salai Miloslav Niektoré problémy difúzie v pórovitom prostredí
1978 Thurzová Scarlett (Pintérová) Hydrogeochemická interpretácia pôvodu minerálnych vôd
1979 Brhlovič Gerhard Modelovanie prítoku vody k studni vo vrstevnom prostredí
1979 Drapáková Magda (Bučeková) Chemické zloženie vôd štiavnicko-hodrušského rudného obvodu
1979 Gregor Milan Hydrogeologické pomery mezozoika v SZ časti pohoria Tríbeč
1979 Halečka Ján Podzemné vody Ružbašského mezozoického ostrova
1979 Kopernický Peter Vplyv vody Dunaja v riečných km 1869-1854 na chemické zloženie podzemných vôd
1979 Pirman Ivan Geologická stavba územia medzi Zvolenom a B. Bystricou A a jej odraz na tvorbu chemizmu minerálnych vôd
1979 Sombathy Peter Hydrogeologické pomery vo vybranej časti (banského poľa) štiavnicko-hodrušského obvodu
1979 Šuchová Mariana (Lieskovská) Niektoré hydrogeochemické vlastnosti podzemných vôd pyroklastík Krupinskej planiny
1979 Závodský František Projekt hydrogeologického prieskumu zdrojov vody o kapacite 500 l s-1 v území medzi Blahovou a M. Dunajom na Žitnom Ostrove
1980 Fendek Marián Návrh hydrochemickej databanky pre potreby malého hydrogeologického pracoviska
1980 Fendeková Miriam Využitie malej výpočtovej techniky pri hodnotení agresívnych vlastností podzemných vôd. List Banská Bystrica 1:200 000
1980 Chochol Milan Hydrogeologické pomery okolia Sládkovičova
1980 Kniez Stanislav Zabezpečenie vody pre Hlohovec - hydrogeologický prieskum
1980 Sobocký Igor Hydrogeologická charakteristika kryštalinika a spodného triasu v pohorí Tríbeč (skupina Veľkého Tríbeča)
1981 Batčuluun Purevdoržijn Hydrogeologické technické prieskumné práce v podmienkach MoĽR
1981 Čech František Hydrogeologické pomery Modrokamenského uhoľného ložiska
1981 Čechová Anna (Pikartová) Zmeny vlastnosti vôd v dôsledku procesov ich vzájomného miešania
1981 Drábik Anton Výpočet progróznych zásob podzemných vôd rajónu Poľana
1981 Ganbaatar Budijn Vyhľadávanie podzemných vôd pre zásobovanie v povodí potoka Sekier pri Zvolene
1981 Hošková Zuzana Hydrogeologické pomery okolia rašeliniska V. Grob
1981 Holbay Marián Hydrogeologické pomery Juhozápadnej časti Strážovských vrchov
1981 Košč Ján Hydrogeologické pomery Žitavskej pahorkatiny
1981 Kvasnica Juraj Vplyv vodného diela Bešeňová na podzemné vody v údolnej nive Váhu
1981 Kozakovič Michal Určovanie filtračných parametrov z kriviek zrnitosti
1981 Molnár Jozef Možnosti umelého doplňovania zásob podzemných vôd v náplavoch Ondavy
1981 Rusnáková Eva (Putišová) Ochrana podzemných vôd aluviálnych náplavov Hrona v oblasti Dubovej
1981 Petrašová Božena Odtokové pomery južných svahov Malých Karpát medzi Račou a Jurom pri Bratislave
1982 Čubrík Miloslav Odtokové pomery kryštalinika Malých Karpát medzi Modrou a Častou
1982 Henešová Alena Návrh ochranných pásem zdroju podzemní vody na lokalitě Nová Ves
1982 Mencheegijn Enchtajvan Hydrogeologické pomery širšieho okolia Jurského Parku
1982 Mohamed Ahmed Moka Charakterizovanie hydrogeologických pomerov kvartérnych sedimetov na základe kriviek zrnitostí
1982 Pechočiaková Hana (Bergerová) Rajonizácia podzemných vôd podľa stupňa ich agresivity List Michalovce 1:200 000
1982 Repieczka Gabriela (Vandrová) Hydrogeologické pomery výverovej oblasti žriedlovej štruktúry termálnych vôd v Sklených Tepliciach
1982 Sedláčková M. (Pospíšilíková) Návrh ochranných pásem zdroju podzemní vody na lokalite Zaječí
1982 Sentkeresti Jozef Získanie podkladov pre návrh ochranných pásiem zdrojov liečivej minerálnej vody v Korytnici. Geologická časť projektu
1982 Švajner Ladislav Hydrogeologie minerálnich vod v Teplicích nad Bečvou
1982 Vysloužil Ľubomír Distribuce forem CO2 v podzemních vodách vybraných oblastí Slovenska
1983 Antal Ján Vplyv vybudovania clony na pririečnu zónu v Petržalke
1983 Auxt Anton Hydrogeologické pomery severnej časti Vtáčnika so zameraním na vzťah banskej činnosti a podzemných vôd
1983 Dzúrik Ján Mapa ohrozenia podzemných vôd v území medzi Stupavou a Vysokou pri Morave
1983 Gažová Jana Zmeny v režime minerálnych vôd na lokalite Dudince
1983 Kovács Zoltán Štúdium možností sanácie podzemnej vody kontaminovanej rozpustenými ropnými látkami
1983 Malík Peter Korelácia hydrogeologických a geofyzikálnych parametrov zvodneného prostredia
1983 Mociková Iveta Niektoré vplyvy poľnohospodárskej výroby na kvalitu povrchových a podzemných vôd
1983 Zembjak Otto Zhodnotenie hydrogeologických pomerov juž. časti pohoria Vtáčnik a možností použitia rôznych metód v ich hydrogeologickom výskume
1984 Gavurník Ján Distribúcia komplexných zlúčenín v obyčajných a v minerálnych vodách
1984 Guillén Juan Carrera Vyhodnocovanie čerpacích skúšok a výpočet hydroizohyps metódami superpozície
1984 Kadnár Roman Dynamika zmien chemizmu minerálnych vôd levickej žriedelnej línie - lokalita Santovka
1984 Kopačka Dalibor Hydrogeologické problémy lignitového ložiska Pukanec
1984 Patschová Anna Metodika vykonávania čerpacích skúšok v aluviálnych náplavoch
1984 Polčan Igor Zhodnotenie agresívnych vlastností podzemných vôd z rôznych hydrogeologických celkov na liste Trnava 1:200 000
1984 Puna Miroslav Hydrogeologický prieskum a riešenie odvodňovania stavebných jám na príklade Petržalky
1984 Roháčová Iveta (Pavlíková) Hydrogeologické pomery pohoria Vtáčnik a priľahlej časti Hornonitrianskej kotliny medzi Lehotou pod Vtáčnikom a Hornou Vsou
1984 Scherer Svetozár Kvalita podzemných vôd na území listov Žilina a Gottwaldov
1984 Šinková Marta Modelovanie čiar vyčerpávania
1984 Vassova Daniela (Mezovská) Hydrogeologická charakteristika podložia náplavov Dunaja v území od Petržalky po Čuňovo
1985 Čavojová Katarína (Poraziková) Programy a využívanie kalkulačky HP- 41CV v hydrogeológii
1985 Dulovičová Katarína (Benková) Hydrogeologický prieskum pre zabezpečenie zdroja pitnej vody na lokalite Rusovce-Mokraď
1985 Ďurovič Emil Hydrogeologické pomery lignitového ložiska Kosorín
1985 Gubrický Erik Hydrogeologické pomery vo veporidnej časti kryštalinika Nízkych Tatier
1985 Kraus Ivan Problémy znečistenia podzemných vôd na pravej strane Dunaja
1985 Litva Pavol Geotermálne vody Lakšárskej elevácie
1985 Kmeť Pavel Hydrogeologické pomery Suchého a Malej Magury v Strážovských vrchoch
1986 Dobrovoda Peter Zhodnotenie hydrogeologických pomerov v južnej časti tatridného kryštalinika Nízkych Tatier
1986 Hlavatý Zoltán ml. Využívanie grafického výstupu počítača v hydrogeológii
1986 Holko Ladislav Metódy predpovede ročných zrážok a odtoku v arídnych oblastiach
1986 Kupka Štefan Režim podzemných vôd v okolí veľkozdroja Šamorín vo vzťahu k vodným stavom Dunaja
1986 Lechová Iveta Hydrogeochemická charakteristika výskytu farebných kovov v západnej časti Nízkych Tatier
1986 Matiašovská Iveta (Zvarová) Metódy prieskumu šírenia sa znečistenej podzemnej vody
1986 Milová Otília (Hlavatá) Vyhodnotenie chemického zloženia podzemných vôd v oblasti Šamorín
1986 Mjartanová Milada (Sýkorová) Zhodnotenie hydrogeologických pomerov v severnej časti Považského Inovca
1986 Straková Jana Hydrogeologické pomery v povodí potoka Sekier a Močidlo
1986 Šimonič Miloslav Reinterpretation of Pumping Tests in the wadi Hadhramaut
1986 Šumcová Tatiana Example of Hydrogeological Investigation in the Arid Zones - wadi Tuban
1986 Šupková Zdena (Matiová) Modelling of contamination spreading in Ground Waters
1986 Žitňan Martin Hydrogeologické pomery juhovýchodnej časti Považského Inovca
1986 Moric Petr Hlavní a stopové prvky ve vybraných typech minerálnich vod Slovenska
1986 Novotná Jitka Hydrogeologické poměry zřídelní struktury jodových vod v oblasti Hodonín
1987 Grandtnerová Katarína Ilavská kotlina - Projekt ochrany a využitia pravostrannej časti koryta Váhu
1987 Kopecký Miloslav Hydrogeologické zhodnotenie Zázrivsko-budapešťianského zlomového pásma
1987 Oško Ľuboslav Hydrogeologické pomery ložiska Liptovská Dúbrava
1987 Pachlopniková Iva Hydrogeologické pomery oblasti ložiska Špania Dolina
1987 Rodák Dalibor Riešenie ochranných pásiem využívaných zdrojov podzemných vôd
1987 Sitár Juraj Separácia podzemného odtoku z hydrogramu rieky v puklinovo-krasovom horninovom prostredí
1987 Trnovec Andrej Využitie malej výpočtovej techniky pri prieskume podzemných vôd alluvia
1987 Varga Csaba Možnosti využitia zásob podzemnej vody v okolí Velencínskeho jazera
1987 Varjú Zoltán Využívanie podzemných vôd štrkovísk pre vodárenské účely
1988 Alexyová Adriana Hydrogeologické pomery paleozoika povodia Hnilca na úseku Mlynky - Nálepkovo
1988 Benko Boris Vybrané stopové prvky v minerálnych vodách SSR
1988 Guhr Roman Hydrochemické vyhodnotenie geotermálnych vôd v najhlbšej časti centrálnej depresie Podunajskej nížiny
1988 Haroniková Katarína Hydrogeologické pomery kvartéru Nitry od Nitry po Nové Zámky
1988 Hyža Alan Problémy zvodnenia ložísk nerastných surovín v puklinovom prostredí
1988 Knoppová Nataša Vyhľadávanie zdrojov podzemných vôd v povodí Levočského potoka
1988 Stuchlíková Blanka Banské vody v povodí Hnilca
1988 Vranovský Peter Nemšová - projekt prieskumu pre umelú infiltráciu
1988 Zajacová Zuzana Hydrogeologické pomery kvartérnych sedimentov v povodí Tovarského potoka
1989 Berková Katarína (Denešová) Hydrogeologický prieskum pre odvodnenie stanice rýchlodráhy v Petržalke
1989 Debnár Peter Porovnanie rôznych metód posudzovania stavu nasýtenia vôd voči uhličitanu vápenatému
1989 Ďurček Matúš Hydrogeológia južnej časti Šarišskej vrchoviny v povodí Svinky
1989 Fajthová Gabriela (Minďášová) Možnosti aplikácie viacrozmerných štatistických metód pri štúdiu zrážkovo-odtokových pomerov v krase na príklade Demänovskej doliny
1989 Froncová Ivona (Holzerová) Hydrogeochemické rozbory podzem. vôd pre potreby zostavovania inžiniersko-geologických máp strednej mierky na príklade Bratislavy
1989 Janšík Radoslav Interpretácia hydrologických údajov v povodí Slavkovského potoka
1989 Klčo Hubert Model znečistenia podzemných vôd anilínom na lokalite Štúrovo
1989 Kudlačák Milan Hydrogeologické pomery v oblasti medzi Oravským Bielym Potokom, Zubercom a Brezovicou na Orave
1989 Martinez Reyes C.E. Hydrogeotermálne pomery západnej časti Liptovskej kotliny
1989 Pjaták Štefan Využívanie retenčných vlastností náplavov Torysy pre vodárenské účely na lokalite Brezovica n/Torysou
1989 Prikrylová Katarína (Jantáková) Zdroje minerálnych vôd v Liptovskej kotline
1989 Rezníček Pavol Zhodnotenie režimu podzemných vôd výverovej oblasti termálnych vôd v Turčianských Tepliciach
1989 Rigáňová Ingrid (Strešková) Akosť vôd vybraných štrkovísk v Bratislave
1989 Vranovská Andrea Minerálne vody Javoria
1989 Fekeč Peter Kvartér Bytčianskej kotliny
1990 Hiadlovská Svetlana (Čimborová) Vyhodnotenie prítokových skúšok v detrite ostravsko-karvinského revíru
1990 Michálek Jozef Izolínie v hydrogeologickej praxi
1990 Neil Ranawake Groundwater in weathered hard rocks in Sri Lanka
1990 Tomová Alena Terénne zisťovanie nízkych koncentrácií ropných látok vo vode
1990 Žačok Robert Spracovanie súborov hydrogeochemických údajov z hľadiska využívania podzemných vôd na príklade z terénu
1991 Brucháčová Ľudmila Hydrogeologické pomery východnej časti Liptovskej kotliny
1991 Cibuľka Andrej Spracovanie hydrogeologických podkladov pre numerický model prúdenia podzemnej vody v Ilavskej kotline
1991 Demovič Miloš Režim povrchového toku Neresnica vo vzťahu k využívaným zdrojom podzemných vôd Podzámčok a Dobrá Niva
1991 Fľaková Renáta Stabilita chemického zloženia významných minerálnych vôd SR
1991 Chowaniec Peter Hydrogeologické a hydrologické pomery na lokalite Turček
1991 Papšo Pavol Podzemné vody severozápadnej časti Západných Tatier
1991 Sobotková Petra (Grandová) Formovanie podzemného odtoku povodia Hnilca
1991 Tiňo Jozef Hydrogeologické pomery údolia Smolníckeho Potoka
1992 Kupcová Zdena Problémy ohrozenia kvality podzemných vôd Zvolenskej kotliny
1992 Chovanec Miroslav Minerálne vody Liptovskej kotliny
1992 Zelina Ivan Modelovanie vplyvu vodného diela na podzemnú vodu v pribrežnej oblasti
1992 Furindová Katarína Zhodnotenie hydrogeologických pomerov v južnej oblasti oravskej vrchoviny a západnej časti Chočských vrchov
1992 Krčmář David Hydrogeologická charakteristika kvartéru na území Petržalky
1992 Markuš Peter Hydrogeologické pomery jazera Morské oko v pohorí Vihorlat a jeho záchrana
1992 Olekšák Stanislav Návrh monitorovacej siete podzemnej vody v okolí Košíc
1992 Sýkora Maroš Možnosti využitia minerálnej uhličitej uhličitej vody v Maštinci pre pitné účely
1992 Cibulka Martin Hydrogeologické pomery paleogénu Spišskej Magury v povodí Rieky
1993 Brutenič Ivan Mapa kvalitatívnych vlastností podzemných vôd na území Bratislavy - Petržalky pre potreby výstavby
1993 Horov Slavomír Analýza vplyvu výstavby vodného diela Kráľová na režim hladín podzem. vôd v príľahlom území
1993 Kalinčíková Jana Hydrogeológia mezozoika severnej časti Hornej Nitry
1993 Malatinská Andrea Minerálne vody podtatranskej oblasti
1993 Marcin Daniel Hydrogeologické pomery Bardejovských kúpeľov
1993 Obora Pavol Hydrogeologické pomery povodia Harmaneckého potoka
1993 Paltiková Vladimíra Význam mikrobiologických a biologických ukazovateľov v hydrogeologickej praxi
1993 Považanová Denisa Kvalitatívne vlastnosti vôd aluviálnych náplavov Torysy v oblasti Brezovice
1994 Banský Ľubomír Modelovanie prúdenia podzemných vôd medódou analytických prvkov
1994 Bučko Michal Hydrogeologické pomery povodia Starohorského potoka
1994 Hároník Peter Projekt informačného systému o minerálnych vodách
1994 Hudáček Marek Ochrana zdrojov pitnej vody južne od Matejoviec n/Hornádom
1994 Kminiak Milan Hydrogeologické pomery Borinskej jednotky v Malých Karpatoch
1994 Kordík Jozef Distribúcia foriem dusíka a CHSK Mn v podzemných vodách JZ časti Nízkych Tatier
1994 Perenčayová Katarína (Kminiaková) Hydrogeologické pomery povodia Súčanky (Biele Karpaty)
1994 Sitányiová Dana Kvalita vody pozorovaných zdrojov v náplavoch Váhu
1994 Stančík Slavomír Vplyv poľnohospodárskej a ďalších činností na kvalitu vodného zdroja Teplička
1994 Vojtašková Soňa Znečisťovanie vôd vysokohorského prostredia odpadmi z vysokohorských chát
1994 Brtáňová Daniela (Sklenárová) Kvalita vôd v povodí zadnej vody a radového potoka v Demänovej
1994 Mažáriová Katarína (Főldešová) Chemická charakteristika podzemných vôd v povodí Starohorského potoka
1995 Coplák Marián Hydrogeologická interpretácia výverových oblastí prameňov studených uhličitých minerálnych vôd juž. časti Zvolenskej kotliny
1995 Holzer Eugeň Zhodnotenie zmien režimu podzemných vôd na vybraných lokalitách regionu Hornej Nitry
1995 Kanala Radoslav Zmeny chemického zloženia povrchových vôd pri infiltrácii- kvartérne sedimenty Hrona v úseku Tlmače - Kalná n/Hronom
1995 Marenčák Štefan Zhodnotenie obsahu plynov v minerálnych vodách
1995 Oroszlány Jozef Hydrogeologické pomery Breznianskej kotliny
1995 Šembera Tomáš Mapa zraniteľnosti podzemných vôd Zvolenskej kotliny
1995 Vojtková Lenka Chemické zloženie vody a dnových sedimentov vybraných štrkovísk
1996 Černák Radovan Migračné parametre - význam a metódy stanovenia
1996 Červená Jana (Copláková) Obsah stopových prvkov na troch lokalitách minerálnych vôd
1996 Gedeon Matej Štatistická príprava dát pre modelovanie prúdenia podzemných vôd
1996 Mravcová Beata Kvalita podzemných vôd vybraných zdrojov lokality Veľká Bratislava
1996 Saad Al Shadily Možnosti umelej infiltrácie v podmienkách Tihamskej nížiny v Jemene
1997 Barbušová Ľubica Hydrodynamická skúška na vrte MP-1 v Trenčianskych Miticiach
1997 Jakubíková Anna Hydrogeologické pomery alúvia Torysy od Prešova po Krivany
1997 Školník Marian Hydrologická bilancia povodia Litavy
1998 Abrahám Peter Hydrogeologické pomery republikového úložiska rádioaktívnych odpadov Mochovce
1998 Binderová Helga Režim podzemných vôd v povodí Rajčianky
1998 Jurčák Valér Zmeny podzemného odtoku v povodí Kysuce po profil Kysuca-Čadca
1998 Konopka Erik Hodnotenie hydraulických parametrov hornín kvartéru a neogénu severnej časti Záhorskej nížiny
1998 Kupčová Soňa Hydrogeologické pomery Liptovskej Kotliny
1998 Makovická Želmíra Dekontaminácia horninového prostredia metódou „In Situ“, lokalita Vlkanová
1998 Podhájecký Jozef Hydrogeologické pomery povodia Parná
1998 Szoboszlaiová Angelika Sanácia podzemných vôd na území Graboplastu
1998 Šimáková Lucia Analýza a zhodnotenie parametrov pre mapu zraniteľnosti Liptovskej kotliny
1998 Šimák Juraj Kvalita povrchových vôd západnej časti Liptovskej kotliny
1998 Tall Andrej Kvalita podzemných vôd v úseku Krivany-Prešov
1999 Baranovičová Ľubica Vplyv sorpčnej clony na hydrologický režim podzemných vôd vodného zdroja Topoľany
1999 Haviarová Dagmar Hydrogeologické pomery juhozápadnej časti Turčianskej kotliny
1999 Jaďuď Juraj Hydrogeologické pomery Drienčianského krasu
1999 Kamenická Adriana Hydrogeologické pomery Veľkej Fatry v území medzi Ružomberkom a Ľubochňou
1999 Majerská Lucia Možnosti využitia oxidačnej clony pre ochranu vodného zdroja Ostrovné Lúčky
1999 Murínová Miriam Banské vody starého banského revíru Gelnica - Perlova dolina
1999 Némethyová Silvia Prognózovanie zmien hydrologických a klimatických prvkov v povodí Slavskovského potoka programom Statistika
1999 Ušiaková Zuzana (Meszárošová) Vplyv skládok odpadov na kvalitu podzemných vôd na príklade južnej časti Záhorskej nížiny
1999 Vlček Branislav Vplyv režimotvorných činiteľov na režim vybraných prameňov Malých Karpát
1999 Vlčková Dominika (Michaliková) Racionálne využitie podzemnej vody pre vodárenské účely
2000 Hornáčková Martina Vplyv antropogénneho znečistenia na kvalitu vôd štrkovísk v oblasti Bratislavy
2000 Juráková Jana Zmeny režimu minerálnych vôd v Santovke a analýza ich príčin
2000 Kadlečíková Natália (Bahnová) Analýza a modelovanie čiar vyčerpávania vybraných krasovo-puklinových prameňov
2000 Lipovský Miroslav Odtokové pomery povodia Popradu po profil Poprad - Matejovce
2000 Macháčková Jana (Miklasová) Hydrogeologické pomery Licinskej pahorkatiny
2000 Šiagyová Michaela Minerálne vody východnej časti Hornádskej kotliny
2000 Tomana Juraj Korelácia prirodzených výverov minerálnych vôd a tektonickej stavby
2000 Wiesengangerová Silvia (Vojtková) Hydrogeologické pomery Tisovského krasu
2001 Adamusová Anna Modelovanie hydrogeochemických procesov v aluviálnych náplavoch rieky Torysy
2001 Blahová Katarína Organické látky vo vodách južnej časti Záhorskej nížiny
2001 Chytilová Andrea Zmeny podzemného odtoku vo vybraných povodiach južného Slovenska
2001 Csizmadia Róbert Mapa zraniteľnosti kvartérnych kolektorov v území Ružomberok - Liptovský Mikuláš
2001 Hirner Peter Minerálne vody v prostredí internetu
2001 Hurtoň Marcel Hydrogeologické pomery povodia Seleckého potoka v Považskom Inovci
2001 Kamenská Renáta Vplyv čistiarne odpadových vôd v Považskej Bystrici na kvalitu vody vo Váhu
2001 Kötelesová Katarína Mapa zraniteľnosti podzemných vôd na žriedelnej lokalite Santovka
2001 Kundrát Dušan Možnosti a využitie hydrogeochemického modelovania
2001 Oravcová Miriam Analýza hydrogeologických pomerov na zosuve Okoličné
2001 Prelovský Branislav Model prúdenia podzemnej vody na lokalite Podzámčok
2001 Rošťanská Zuzana Hodnotenie starých ekologických záťaží - starých skládok odpadov na území veľkej Bratislavy
2001 Sopková Mariana Etážové čerpacie skúšky
2001 Stančíková Dana Minerálne vody okolia Trenčína
2001 Zatlakovič Martin Hydrogeochemické modelovanie karbonátových systémov
2002 Bvocová Terézia Hydrogeologické pomery povodia Gaderského potoka
2002 Fecková Blanka Minerálne vody Vysokých Tatier a Popradskej kotliny
2002 Gubanová Gabriela Hydrogeologické pomery Blatnického a Žarnovického potoka
2002 Silvová Katarína Možnosti odberu podzemnej vody v povodí Slavkovského potoka z hľadiska ekológie
2002 Ševčíková Veronika Hydrogeologická databáza hornej časti povodia Torysy
2002 Široký Pavol Projekt zabezpečenia pitnej a úžitkovej vody pre EKOPARK Bratislava
2002 Uppstad Jon Kjetil Quantitatíve and qualitatíve protection of water resources in upper part of Torysa river
2002 Varga Martin Hydrogeochemická charakteristika prameňov Malých Karpát
2002 Výboch Martin Vplyv antropogénnych faktorov na kvalitu podzemnej a povrchovej vody v povodí Hornej Nitry
2002 Riesz Marek Návrh hydrogeologického intranetu
2003 Bottlik František Hydrogeologické pomery povodia Jasenice
2003 Čviriková Csilla Režim prameňov horného toku Nitry
2003 Hakl Karol Využitie výpočtovej techniky pri spracovávaní informácií o minerálnych vodách
2003 Horvát Oliver Bilancia podzemných vôd na území Dolného Hrona
2003 Hudečková Jana Databáza banských vôd Západné Slovensko
2003 Laczová Elena Hydrogeologické pomery okolia skládky Železitých kalov v Šulekove
2003 Makišová Zuzana (Horvátová) Hydrogeologické pomery vodného zdroja Podzámčok
2003 Malík František Hodnotenie zdrojov podzemných vôd v hydrogeologickej štruktúre masívu Ostrý
2003 Papánková Zora Hydrogeologická charakteristika kvartéru na území Dolného toku Hrona
2003 Szabóová Mária Hydrogeochemická charakteristika podzemných vôd v povodí Harmaneckého a Starohorského potoka
2003 Pásztorová-Tóthová Erika Hydrogeologické pomery povodia Starohorského a Harmaneckého potoka
2003 Varga Gabriel Organické látky vo vodách v povodí Váhu v úseku Trenčín-Hlohovec
2003 Zrubcová Ľubomíra Organické látky vo vodách v povodí Nitry v úseku Prievidza-Topolčany
2003 Csiba Eduard Návrh sledu a riadenia sanačných prác na lokalite ON-LINE
2004 Galek Karol Možnosti zneškodňovania geotermálnych vôd Hornonitrianskej kotliny
2004 Jaroš Branislav Hydrogeologické pomery Belianského potoka vo Veľkej Fatre
2004 Kaľavská Adriana Prepojenie GIS s vytvorenou hydrogeologickou databázou hornej časti povodia Torysy
2004 Matúš Rastislav Migrácia stopových prvkou Hg, As, a Sb v Malachovskom rudnom poli
2004 Mikita Slavomír Vplyv skládky Holíčov vrch na povrchovú a podzemnú vodu
2004 Pitoňáková Veronika Minerálne vody Šarišskej vrchoviny a južnej časti Bachurne
2004 Trnavská Elena Organické látky vo vodách v povodí Váhu v úseku Žilina – Trenčín
2004 Vantrubová Zuzana Rezim odtoku podzemných vôd v Hornej časti povodia Hornádu (k profilu Hranovnica)
2004 Tlučáková Anna Krasovo-puklinové vody hydrogeologickej štruktúry Javorinskej širokej
2004 Jurčák Stanislav Kvalitatívno-kvantitatívna charakteristika vybraných krasovo-puklinových prameňov vo Veľkej Fatre z hľadiska environmentálnych izotopov
2004 Petríkova Svetlana Vplyv prieskumnej štôlne Višňové na využívané vodárenské zdroje
2005 Ďurka Marek Využitie štatistických metód pri regionálnom hydrogeochemickom prieskume
2005 Cicmanova Zuzana Obsah stopových prvkov na vybraných lokalitách minerálnych vôd (Bardejov, Lúčky, Bojnice)
2005 Červenáková Miroslava Vyhodnotenie monitoringu obsahu dusičnanov v podzemnej vode v okrese Michalovce
2005 Greš Peter Chemické geotermometre geotermálnych vôd centrálnej depresie podunajskej panvy
2005 Chovanec Ján Stanovenie záplavovej oblasti pomocou pomocou GIS a modelovania
2005 Kováčová Erika Zraniteľnosť krasovo-puklinových hydrogeologických štruktúr južných svahov Nízkych Tatier
2005 Krajčová Monika Minerálne a geotermálne vody Hodrušsko-Štiavnickej Hrasti
2005 Panák Daniel Hydrogeochemický profil štrkovísk okolia Bratislavy a ich ekologická funkcia
2005 Plačková Hana Hydrogeochemické modelovanie vo vybraných oblastiach Pezinských Karpát
2005 Sočúvka Matej Hydrogeologická databáza povodia Blatinského potoka
2005 Stojkovová Michaela Hydrogeologické pomery skládky Srdce a jej okolia
2005 Svetlíková Daniela Chemická analýza vody v hydrogeológii
2006 Brček Martin Možnosti využitia vybraných geofyzikálnych metód v hydrogeológii
2006 Gregová Michaela Analýza nízkych prietokov programom NIZOWKA (na príklade povodia Šibskej vody)
2006 Kissová Silvia Mapa zraniteľnosti podzemných vôd v povodí rieky Nitry (úsek Prievidza-Partizánske)
2006 Klúz Matúš Analýza potencionálneho ohrozenia vodného zdroja Boťany
2006 Machlica Andrej Modelovanie a prognóza podzemného odtoku v povodí Chvojnice pomocou programu BILAN
2006 Remiašová Renáta Vzťah povrchovej a podzemnej vody na Hornej Nitre
2006 Samoľová Natália Minerálne vody Slovenska so sulfátogénnou mineralizáciou
2006 Šrefanka Peter Stopové prvky v podzemných a povrchových vodách Štiavnicko-hodrušského rudného revíru
2007 Antal Martin Sanácia podzemných vôd kontaminovaných ropnými látkami
2007 Gregor Miloš Aplikácia analýzy výtokových čiar prameňov pre hodnotenie stupňa skrasovatenia a zraniteľnosti hornín mezozoika Strážovských vrchov
2007 Kováč Peter Využiteľné množstvo podzemnej vody v okrese Krupina
2007 Červeňan Matej Termofyzikálne parametre kolektorov geotermálnych vôd Západných Karpát
2008 Alena Bágelová Hydraulický model okolia areálu Apolka v Bratislave
2008 Ivan Dianiška Vplyv zatopeného ložiska bane Mária na hydrogeologické pomery okolia mesta Rožňava
2008 Vladimír Gregáň Hodnotenia prestupu podzemnej vody z Krupinskej planiny do Ipeľskej kotliny
2008 Mojmír Choma Vývoj chemického zloženia a zmeny režimu minerálnych vôd v kúpeľoch Piešťany
2008 Gabriela Jelínková Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika prameňov južnej časti Slánskych vrchov
2008 Zuzana Ryšavá Režim hladiny podzemnej vody v Zvolenskej kotline
2008 Miroslava Verešová Chemické zloženie a kvalita minerálnych vôd Rajeckých Teplíc a ich okolia
2009 Monika Chmelíková Vplyv banskej činnosti na kvalitu povrchových a podzemných vôd v okolí ložiska Dúbrava
2009 Matúš Koštival Hydrogeologické pomery čiastkového povodia Moravy
2009 Lukáš Peregrim Ovplyvnenie hydrogeologických pomerov banskou činnosťou v okolí ložiska Dúbrava
2010 Alexander Bugár Tlakové pomery a hydrofyzikálne vlastnosti kolektorov geotermálnych vôd
2010 Martin Káčer Hydraulický model čiastkového povodia Moravy
2010 Dagmar Stojkovová Vývoj podzemného odtoku v povodiach flyšového pásma v severovýchodnej časti Slovenska
2011 Balík Dominik Návrh odvodnenia východnej vyzdvihnutej kryhy ložiska lignitu Gbely
2011 Baracka Jakub Hydrogeologické pomery Popradskej kotliny
2011 Kubička Erik Analýza výskytu sucha v podzemných vodách povodia Rajčianky
2011 Porubská Diana Hydrologická bilancia povodia Ľupčianky
2011 Strongová Zuzana Hodnotenie sucha v podzemných vodách Hornonitrianskej kotliny
2011 Valková Viktória Chemické zloženie a kvalita banských vôd lignitového ložiska Gbely
2011 Matej Blažej Minerálne vody v Lúčkach
2012 Dalibor Dobrovoda Zmeny chemického zloženia podzemnej vody v ľavobrežnej pririečnej zóne Dunaja na Žitnom ostrove
2012 Denisa Kókaiová Podzemné vody hlbokého obehu v Rimavskej kotline
2012 Branislav Pramuk Porovnanie časových zmien výdatnosti a teploty vody z vybraných prameňov severnej časti spišsko-šarišského regiónu
2012 Radovan Šimek Vyhodnotenie odtokových pomerov v povodí Žitavy
2012 Barbora Šutarová Vplyv bodových zdrojov znečistenia na chemické zloženie a kvalitu podzemných vôd v útvare podzemných vôd v zlom chemickom stave
2012 Dana Vrablíková Časové zmeny výdatnosti vybraných prameňov kryštalinika
2013 Lenka Majáková Model prúdenia podzemných vôd a transportu znečistenia v okolí areálu podniku Rudné bane a.s. Pezinok
2013 Rastislav Lamoš Nízko energetické zdroje geotermálnej energie
2013 Soňa Šmidovičová Režim hladiny podzemnej vody v podhorí Malých Karpát
2013 Martina Žoldáková Chemické zloženie a kvalita povrchových a podzemných vôd v povodí hornej Nitry
2014 Eva Drábová Geotermálne zdroje Košickej kotliny
2014 Soňa Igondová Režim podzemných vôd v povodí Studeného potoka (Západné Tatry)
2014 Štefan Káša Pôvod vody v Klárovskom ramene
2014 Jozef Mihalkovič Vyhodnotenie odtokových pomerov v povodí Bebravy
2014 Miroslav Otruba Krasovo-puklinové vody SIlickej planiny
2014 Ján Štefanek Vyhodnotenie hydrodynamických skúšok v oblasti ložiska lignitu Gbely
2014 Marek Tomasch Vzťah povrchových a podzemných vôd na lokalite Šúr
2015 Klaudia Klárisová Hodnotenie vplyvu niklovej huty a skládky lúženca na podzemné a povrchové vody v oblasti Serede
2017 Rudolf Bencúr Hodnotenie kontaminácie vôd po banskej činnosti s využitím metód hydrogeochemického modelovania
2017 Matej Fabok Vplyv environmentálnych záťaží spojených s banskou činnosťou v oblasti Perneka na kvalitu prírodných vôd
2017 Dávid Heglas Zrážkovo-odtokový model povodia Kysuce po merný profil Čadca
2017 Nora Jantáková Monitorovanie vplyvu vybraných environmentálnych záťaží v oblasti Bratislavy
2017 Ján Kotrik Teplo ako nástroj na riešenie interakcie povrchových a podzemných vôd
2017 Ema Tóthová Analýza teploty podzemnej vody v Bratislave
2018 Ivan Brutenič Zhodnotenie teplotných pomerov podzemných vôd kvartérnych vodných útvarov Slovenska
2018 Rudolf Dugovič Hydrogeochemické hodnotenie prameňov v Bratislavskom lesoparku
2018 Ivan Györog Anorganické formy dusíka v podzemných vodách v oblasti Bratislavy
2018 Patrícia Jamrišková Kvalita vody Malého Dunaja
2018 Martina Kubianová Režim podzemných vôd Súľovských vrchov a priľahlej časti Považského podolia
2021 Naďa Natália Zakić Síranové znečistenie podzemných vôd v oblasti Bratislavy
2021 Tamara Varga Znečistenie podzemných a povrchových vôd pesticídmi v útvare podzemných vôd SK1000600P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov východnej časti Podunajskej panvy oblasti povodia Dunaj
2022 Tomáš Turčina Hodnotenie vplyvu vybraných území na chemické zloženie a kvalitu vôd

Diplomové práce - Environmentálna geológia – hydrogeologické témy
rok autor názov práce
1999 Fazekaš Juraj Metódy hydrogeochemického výskumu v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie
2000 Gyüreová Daniela (Piskačková) Antropogénne ovplyvnenie hladín podzemných vôd v mestských aglomeráciách na príklade Bratislavy
2001 Zvardoň Martin Vývoj prvkov hydrologickej bilancie v povodí Čierneho Váhu
2002 Plavá Puhová Monika Vplyv Gabčíkovského vodného diela na hladinu podzemnej vody v hornej časti Žitného ostrova
2002 Martonová Laura Environmentálne aspekty využívania geotermálnej energie
2004 Ando Marek Antropogénne ovplyvnenie povrchových a podzemných vôd Myjavskej pahorkatiny
2004 Bencová Lucia Antropogénne ovplyvnenie povrchových a podzemných vôd v oblasti Bratislavy
2004 Boďa Daniel Možnosti využitia GPS v hydrogeológii
2004 Bošková Katarína Distribúcia izotopov kyslíka v zrážkových vodách Slovenska
2004 Brušková Valéria (Slivová) Vplyv vodohospodárskeho využívania územia na režim hladín podzemných vôd hornej Torysy
2004 Drozdová Zuzana Znečistenie pôd, riečnych sedimentov, povrchových a podzemných vôd z Sb – Au ložiska Kolársky vrch
2004 Hurná Jana Vplyv skládky Dunajská Streda na povrchovú a podzemnú vodu
2004 Kleknerová Denisa Vplyv skládky Bošany na povrchovú a podzemnú vodu
2004 Kubičková Jarmila Databáza banských vôd stredoslovenských neovulkanitov
2004 Mičiaková Mária Antropogénne ovplyvnenie podzemných vôd v oblasti Malých Karpát
2004 Stančík Stanislav Odtokové pomery povodia hornej Nitry a prognóza ich vývoja
2005 Bočkayová Miroslava Banské vody Spišsko-gemerského rudohoria
2005 Koškár Peter Acidifikácia povrchových a podzemných vôd banskými vodami
2005 Vojtková Mária Vybrané faktory zraniteľnosti podzemných vôd Muránskej planiny
2006 Antaliková Hajnalka Hydrogeologické pomery okolia skládky odpadu v Šali
2006 Bara Márta Modelovanie zmien podzemného odtoku v súlade s vybranými scenármi klimatickej zmeny v povodí Tužinej
2006 Hija Peter Kvalita povrchových a podzemných vôd povodia Nitrice a Handlovky
2006 Juhás Marek Kvalita povrchových a podzemných vôd povodia Nitrice a Handlovky
2007 Bulantová Marcela Agresívne vlastnosti podzemných vôd Vysokých Tatier a kvartérnych sedimentov ich predpolia
2007 Fedorco Štefan Režim prameňov severnej časti Slanských vrchov a jeho ovplyvnenie klimatickou zmenou
2007 Kochoníková Jana Dusičnany v podzemných a povrchových vodách v oblasti Bratislavy
2007 Jašová Ivana Distribúcia arzénu v podzemných a povrchových vodách v okolí ložiska Pezinok
2007 Šulvová Lucia Kyslíkový režim štrkovísk v oblasti Bratislavy
2007 Majdán Július Metódy zobrazenia regionálnej distribúcie chemického zloženia podzemných a povrchových vôd
2008 Ďuričková Alexandra Chemické zloženie a kvalita vôd prírodných kúpalísk Bratislavy
2008 Farkašová Veronika Pramene Štiavnických vrchov
2008 Rafaelisová Zuzana Aplikácia BFI indexu pri výpočte podzemného odtoku z územia Krupinskej planiny
2009 Simonides Peter Chemické zloženie a kvalita povrchových a podzemných vôd v povodí Slavkovského potoka a horného toku Torysy
2009 Ľuboš Hodás Transport látok v podzemných vodách kryštalinika na príklade Vysokých Tatier a Malých Karpát
2010 Boris Bodácz Kontaminácia povrchových a podzemných vôd v oblasti opusteného ložiska Pernek
2010 Danka Doležalová Kontaminácia povrchových a podzemných vôd na opustenom ložisku Medzibrod
2010 Ivan Galo Kontaminácia povrchových a podzemných vôd v oblasti opusteného ložiska Čučma
2010 Denisa Voříšková Krasovo-puklinové vody Plešiveckej planiny
2010 Zuzana Schmidtová Vplyv suchých rokov na režim podzemných vôd v hornej časti povodia Tople a Ondavy
2010 Erika Szatlmayerová Využiteľné množstvo podzemnej vody pre okres Bardejov


späť na úvod

Dizertačné práce
rok autor názov práce
1998 Fľaková Renáta Zákonitosti tvorby a zmien chemického zloženia podzemných vôd vo vybraných oblastiach karbonátov
1999 Ženišová Zlatica Vplyv povrchového toku na kvalitu podzemnej vody v aluviálnych náplavoch
1999 Cibuľka Andrej Simulačno-optimalizačné metódy v hydrogeológii
2000 Krčmář David Moderné výpočtové aplikácie v hydrogeológii
2000 Rodák Dalibor Procesy tvorby zásob a kvality podzemných vôd v pribrežnej zóne zdrže vod.diela Gabčíkovo
2001 Banský Ľubomír Využitie metód GIS pri príprave a interpretácií modelovania podzemných vôd
2002 Al-Shadily Saad Abdullh Tlakové pomery a hydraulické parametre kolektorov geotermálnych vôd vo vybraných hydrogeotermálnych štruktúrach Slovenska
2003 Hudáček Marek Vplyv banskej činnosti na podzemné a povrchové vody v severnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
2003 Marcin Daniel Hydrogeologické štruktúry minerálnych vôd vo flyšovom pásme východnej časti Slovenska
2003 Kordík Jozef Využitie štatistických metód pri hodnotení charakteristiky a časového vývoja distribúcie dusičnanov v podzemných vodách Slovenska
2004 Olekšák Stanislav Využitie nepriamych metód hodnotenia priemernej prietočnosti a priepustnosti v horských oblastiach neovulkanitov
2004 Kullman Eugen Hodnotenie prírodných množstiev podzemných vôd a ich využiteľnosti spresnenými metódami so zohľadnením limitujúcich faktorov ich kvantitatívnej explorácie
2004 Marenčák Štefan Sanácia podzemných vôd a zemín in-situ metódou air sparingu
2005 Hornáčková Patschová Anna Ekologicky optimálne využívanie vodných zdrojov
2006 Hlavatý Zoltán Využitie zobrazovacích prostriedkov GIS pri interpretácii monitorovania prírodného prostredia
2007 Bajtoš Peter Tvorba banských vôd rudných ložísk Spišsko-femerského rudohoria a hodnitenie možností ich využitia
2007 Gedeon Matej Modeling of high level radioactive waste disposal impacts on aquifer systems
2007 Švasta Jaromír Zostavovanie máp zraniteľnosti oidzemných vôd pre krasovopuklinové prostredie s využitím GIS
2008 Kminiaková Katarína Remediácia horninového prostredia a podzemných vôd znečistených organickými látkami
2008 Kalbacher Thomas Der geowissen schaftlichen fakultät der eberhard kakls universität Tübingen
2009 Sitanyiova Dana Spojenie geografického informačného systému s hydrogeologickým koncepčným modelom
2009 Stojkovová Michaela Prognóza vývoja podzemného odtoku na Slovensku v závislosti na zmene úhrnov zrážok
2010 Machlica Andrej Modelovanie podzemného odtoku
2010 Horvátová Zuzana Hydrogeochemická charakteristika podzemných vôd neovulkanických hornín Slovenska
2010 Mikita Slavomír Interakcia skládok údolného typu s hydrosférou
2010 Vranovská Andrea Stopové prvky v termálnych vodách karbonátových systémov Západných Karpát
2011 Gregor Miloš Zmena kvality povrchových a podzemných vôd v období nedostatku vody v povodí
2011 Ondrejková Ivana Znečistenie podzemných vôd Slovenska arzénom a antimónom a jeho vplyv na vodné zdroje
2012 Haviarová Dagmar Hydrogeochemická charakteristika jaskynných systémov Západných Karpát na príklade Demänovského jaskynného systému Nízke Tatry) a jaskýň Silickej planiny
2013 Bágelová Alena Určovanie využiteľných množstiev podzemných vôd v neovulkanických horninách
2013 Bačová Natália Minerálne vody flyšového pásma
2014 Stojkovová Dagmar Identifikácia a klasifikácia sucha v hladinovom režime podzemných vôd
2015 Černák Radovan Koeficient zásobnosti horninového prostredia kryštalinika a flyšových sedimentov horských povodí
2015 Ďuričková Alexandra
Antropogénne ovplyvnenie chemického zloženia a kvality vôd v urbanizovanom území Bratislavy
2015 Pramuk Vladimír Metodika získavania hydrogeologických podkladov pre rizikovú analýzu šírenia organického znečistenia v medzizrnovom prostredí
2015 Španková (Porubská) Diana Analýza zložiek odtoku vody z povodia
2016 Gavuliaková Barbora Štúdium krasových vôd metódami izotopovej geológie
2016 Anna Tlučáková Časové zmeny foriem dusíka v podzemných a povrchových vodách Slovenska
2017 Veronika Blanárová Chemické geotermometre geotermálnych vôd Západných Karpát
2017 Dana Vrablíková Regionalizácia sezónnosti výdatnosti prameňov
2021 Nora Jantáková Hydrogeologické aspekty hodnotenia environmentálnych záťaží
2021 Kamila Hodasová Riešenie transportu tepla v zvodnenom prostredí pomocou modelovania
2021 Daniela Rusnáková Analýza tepelného ostrova pod Bratislavou
2021 Martin Zatlakovič Numerické modelovanie prúdenia podzemnej vody a transportu rozpusteného znečistenia v areáli Slovnaft, a. s. a jeho okolí


späť na úvod

Kandidátske práce
rok autor názov práce
1964 Melioris Ladislav Uhličité vody stredného Slovenska
1967 Böhm Vavrinec Problémy zvodnenia neovulkanitov Slovenska
1967 Mucha Igor Metodika výpočtov a zásady používania hydraulického integrátora pri hydrogeologickom prieskume zvodnených vrstiev hlbokých geologických štruktúr
1968 Franko Ondrej Bojnické termálne vody
1972 Hanzel Vladimír Puklinovo krasové vody chočskej jednotky a série veľkého boku N. Tatier
1972 Račický Miroslav Hydrogeologické pomery Vátovskej medzikryhy juhoslovenskej uhoľnej panve a geologické podmienky zvodnenia jej produktívnych vrstiev
1972 Škvarka Ladislav Zvodnené zlomové línie v oblasti neovulkanitov Slovenska
1973 Rosenbach Július Vplyv vodných diel na režim podzemných vôd Bytčianskej kotliny v úseku Kotešová - Predmier
1976 Banský Vladimír Racionalizácia hydrogeologického výskumu použitím samočinných počítačov
1977 Némethy Peter Vybrané príklady fyzikálneho modelovania v hydrogeologickej praxi
1977 Hlavatý Zoltán Podzemné vody centrálnej a západnej časti Krupinskej planiny a metodika ich hydrogeologického výskumu
1977 Repka Tomáš Hydrogeologické pomery ložísk Spišsko-gemerského rudohoria
1979 Kolářová Margarita Minerálne vody Českého masívu
1980 Pospíšil Pavol Použitie trojrozmerného modelu prúdenia podzemnej vody pre riešenie využitia a ochrany zdrojov podzemnej vody na príklade Žitného Ostrova
1984 Mohamed Fara Mohamed Optimálne využívanie podzemných vôd v arídnych oblastiach na príklade z JĽDR
1985 Dovina Vladimír Podzemný odtok kryštalinika Západných Karpát
1985 Hyánková Kvetoslava Agresívne vlastnosti podzemných vôd SSR
1987 Abdellatif Mohamed Ali Oceňovanie zásob podzemných vôd v Severnej centrálnej alžírskej Sahare
1989 Remšík Anton Geotermálne vody vápencovo-dolomitických komplexov Podunajskej a Viedenskej panvy
1989 Paulíkova Eva Riešenie praktických úloh prúdenia podzemných vôd modelovaním
1993 Fendek Marián Metódy výskumu a prieskumu geotermálnych zdrojov Slovenska
1993 Fendeková Miriam Využitie multivariatných štatistických metód pri analýze režimu hladín podzemných vôd
1994 Mociková Iveta Numerické metódy riešenia hydrogeologických problémov z pohľadu procesnosti E.I.A.
1994 Malík Peter Vplyv rozdielností v charaktere a stupni porušenia horninových masívov na obeh podzemných vôd


späť na úvod

Rigorózne práce
rok autor názov práce
2000 Banský Ľubomír Využitie modelovania prúdenia podzemných vôd pri návrhu pásiem hygienickej ochrany vodných zdrojov
2000 Kordík Jozef Modelovanie distribúcie a transportu dusičnanov v podzemných vodách povodia Nooru
2001 Kminiaková Katarína Hg a stanovenie jej rizika pre ľudské zdravie a ekosystémy
2001 Olekšák Stanislav Hydraulické parametre hornín hydrogeologického rajónu VN 111 neovulkanity Slanských vrchov
2002 Hornáčková Martina (Juráková) Hydrogeologické pomery rašeliniska v národnej prírodnej rezervácii Zelienka
2003 Zablerova Heide Šance na prežitie v závislosti od zásob vôd v arídnych a semiarídnych podmienkach na príklade územia Negev v Israeli
2003 Tall Andrej Matematická simulácia vodného režimu v dvojdoménovom pôdnom prodtredí
2003 Fľaková Renáta Genéza vôd s karbonátogennou mineralizáciou
2003 Krčmář David Interakcia povrchových a podzemných vôd
2004 Stančíková Dana Režim kvantitatívnych a kvalitatívnych parametrov prírodnej minerálnej vody „Mitická“ zo zdroja MP-1 v Trenčianských Miticiach
2004 Výboch Martin Hodnotenie rizikovosti útvarov podzemných vôd z hľadiska možnosti ohrozenia pestícídov v ČR
2006 Prelovský Branislav Aplikácia geosyntetík pri vertikálnom a horizontálnom odvodnení podložia
2006 Brušková Valéria (Slivová) Použitie BFI indexu na určenie základného odtoku v povodí Hornej Torysy
2006 Galek Karol Prognóza vlastností potenciálneho geotermálneho zdroja v západnej časti Centrálnej depresie Podunajskej panvy s využitím na rekreačné účely
2006 Makišová Zuzana (Horvátová) Hydrogeochemická charakteristika podzemných vôd stredoslovenských neovulkanitov
2006 Plačková Hana Analýza povodňovej situácie na VN Stará Myjava, VN Brestovec a Poldri Myjava v roku 2006
2007 Jaroš Branislav Analýza hladinového režimu podzemných vôd v mokradi Kláštorské lúky
2007 Greifová Želmíra Kometabolická transformácia chlórovaných uhľovodíkov
2008 Mikita Slavomír Zisťovanie sledov kontaminácie vody v okolí starých skládok odpadov s využitím merania fyzikálnych parametrov vody “in situ”
2009 Stojkovová Michaela Analýza vzťahu vybraných prvkov hydrologickej bilancie v povodiach hornej Glommy (Nórsko) a Rimavice”
2009 Gregor Miloš Možnosti využitia programovania v hydrogeológii
2009 Černák Radovan Obeh podzemných vôd v centrálnej a južnej časti pohoria Žiar
2011 Machlica Andrej Modelovanie vplyvu hydrologického sucha a zmien využívania krajiny na vybrané zložky vodnej bilancie v hornej časti povodia rieky Nitra
2011 Ondrejková Ivana (Jašová) Kvalita podzemných a povrchových vôd v pezinsko-perneckej banskej oblasti
2011 Fekeč Peter Chemické zloženie podzemných vôd prameňov na vrchu Zobor v Nitre
2011 Chovanec Ján Trvalý ochranný systém podzemných vôd na lokalite Vojany
2012 Slováková Jana Optimalizácia monitoringu skládok komunálneho odpadu
2013 Stojkovová Dagmar Hodnotenie sucha v podzemnom odtoku v povodí Laborca
2015 Kókaiová Denisa Stabilita chemického zloženia prírodnej minerálnej vody v Tornali
2017 Tomana Juraj Regionálna interpretácia regionálnych minerálnych vôd na Slovensku
2020 Varga Martin Vzťah povrchovej a podzemnej vody v príbrežnej zóne Dunaja
2020 Dananaj Ivan Zhodnotenie a porovnanie priepustnosti zemín hydrodynamickými skúškami, laboratórnymi skúškami a empirickými metódami v rámci projektu Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky
2021 Jantáková Nora Výskyt emergentných látok v podzemných vodách na Slovensku
2021 Oto Pospíšil Sanace znečištění chorovanými uhlovodíky na příkladu chemické čistírny ve Vyškově
2021 Hodasová Kamila Využitie modelovacích nástrojov za účelom hodnotenia interakcie povrchových a podzemných vôd


späť na úvod

Habilitačné práce
rok autor názov práce
1975 Mucha Igor Zásady racionálneho hydrogeologického prieskumu čerpacími skúškami
1991 Škvarka Ladislav Bloková stavba a jej vplyv na tvorbu hydrogeologických štruktúr a racionálne využitie podzemných vôd
1999 Fendeková Miriam Kvantitatívne aspekty režimu podzemnej vody
2002 Némethy Peter Racionálne využívanie podzemnej vody
2002 Ženišová Zlatica Špecifiká a ohrozenie fluviogénnych vôd
2008 Fendek Marián Hodnotenie množstva geotermálnych vôd a geotermálnej energie vo vnútorných jednotkách Západných Karpát
2011 Fľaková Renáta Kontaminácia vôd vo vybraných oblastiach opustených antimónových ložísk Slovenska
2012 Krčmář David Modelovanie interakcie povrchových a podzemných vôd