Študijné programy

Bakalárske štúdium

Študijný odbor: 4.1.23 Geológia
Študijný program: Geológia

Študijný odbor: 4.1.23 Geológia
Študijný program: Geológia vo využívaní krajiny
Magisterské štúdium
Študijný odbor: 4.1.23 Geológia
Študijný program: Inžinierska geológia a hydrogeológia
Doktorandské štúdium
Študijný odbor: 4.1.26 Inžinierska geológia
Študijný program: Inžinierska geológia (denná / externá forma štúdia)