Ponuka katedry

Oddelenie hydrogeológie PriF UK ponúka riešenie širokého spektra úloh základného a aplikovaného hydrogeologického výskumu predovšetkým so zameraním na:

 • Zostavovanie metodík pre rôzne úlohy základného a aplikovaného výskumu z oblasti kvantity a kvality podzemných vôd všeobecne, resp. pre špecifické podmienky rôznych hydrogeologických celkov SR pre obyčajné, minerálne a geotermálne vody..
 • GPS zameriavanie (x, y, z), transformácia dát do GIS, prevod medzi WGS-84 a S-JTSK.
 • Terénne meranie kvantitatívnych parametrov podzemných vôd vrátane automatického monitorovania vybraných parametrov.
 • Terénne meranie fyzikálno-chemických parametrov vôd.
 • Matematicko-štatistické vyhodnotenia hydrologických prvkov a charakteristík.
 • Analýza kvantitatívneho režimu podzemných vôd a prognózy jeho budúceho vývoja.
 • Výpočet hydrologickej bilancie pre povodia a hydrogeologické štruktúry.
 • Chemická analýza vody (hlavné katióny a anióny, humínové látky, CHSK, BSK).
 • Spracovanie hydrogeochemických údajov (databázy, základné charakteristiky, klasifikácie, termodynamické výpočty, grafické a mapové výstupy).
 • Vyhodnotenie chemického zloženia a kvality zrážkových, povrchových a podzemných vôd, vrátane minerálnych vôd, podľa legislatívnych predpisov.
 • Hodnotenie kvalitatívneho režimu podzemných vôd aluviálnych náplavov a zmien chemického zloženia povrchových vôd pri infiltrácii.
 • Hydrogeochemické hodnotenie karbonátových systémov a ochrana podzemných vôd krasových a krasovo-puklinových kolektorov.
 • GIS spracovanie a analýza dát, príprava dát pre modelovanie.
 • Numerické modelovanie prúdenia podzemných vôd a transportu znečistenia.
 • Hydrogeochemické modelovanie (WATEQ4F, NETPATH, PHREEQC-2) pre rôzne typy prostredia.
 • Programovanie – tvorba konverzných programov na transformáciu dát.
 • Komplexné hodnotenie kontaminácie vôd v urbanizovaných oblastiach a v oblastiach ovplyvnených banskou činnosťou.
 • Posudzovanie záverečných správ hydrogeologického prieskumu.
 • Poskytovanie konzultácií vo vyššie uvedených oblastiach.
 • Organizovanie a vedenie študentských a odborných exkurzií z hydrogeológie a environmentálnej geológie.
 • Organizovanie a vedenie vzdelávacích seminárov a vedeckých konferencií.


Kontaktné osoby:

Kvantitatívna hydrogeológia, metódy hydrogeologického výskumu:
doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
Mgr. Martin Zatlakovič, PhD.
RNDr. Kamila Hodasová, PhD.

Hydrogeochémia, kontaminačná hydrogeológia a ochrana vôd:
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
RNDr. Ivana Ondrejková, PhD.