Ponuka katedry

Katedra hydrogeológie PriF UK ponúka riešenie širokého spektra úloh základného a aplikovaného hydrogeologického výskumu predovšetkým so zameraním na:

 • Zostavovanie metodík pre rôzne úlohy základného a aplikovaného výskumu z oblasti kvantity a kvality podzemných vôd všeobecne, resp. pre špecifické podmienky rôznych hydrogeologických celkov SR pre obyčajné, minerálne a geotermálne vody..
 • GPS zameriavanie (x, y, z), transformácia dát do GIS, prevod medzi WGS-84 a S-JTSK.
 • Terénne meranie kvantitatívnych parametrov podzemných vôd vrátane automatického monitorovania vybraných parametrov.
 • Terénne meranie fyzikálno-chemických parametrov vôd.
 • Matematicko-štatistické vyhodnotenia hydrologických prvkov a charakteristík.
 • Analýza kvantitatívneho režimu podzemných vôd a prognózy jeho budúceho vývoja.
 • Výpočet hydrologickej bilancie pre povodia a hydrogeologické štruktúry.
 • Chemická analýza vody (hlavné katióny a anióny, humínové látky, CHSK, BSK).
 • Spracovanie hydrogeochemických údajov (databázy, základné charakteristiky, klasifikácie, termodynamické výpočty, grafické a mapové výstupy).
 • Vyhodnotenie chemického zloženia a kvality zrážkových, povrchových a podzemných vôd, vrátane minerálnych vôd, podľa legislatívnych predpisov.
 • Hodnotenie kvalitatívneho režimu podzemných vôd aluviálnych náplavov a zmien chemického zloženia povrchových vôd pri infiltrácii.
 • Hydrogeochemické hodnotenie karbonátových systémov a ochrana podzemných vôd krasových a krasovo-puklinových kolektorov.
 • GIS spracovanie a analýza dát, príprava dát pre modelovanie.
 • Numerické modelovanie prúdenia podzemných vôd a transportu znečistenia.
 • Hydrogeochemické modelovanie (WATEQ4F, NETPATH, PHREEQC-2) pre rôzne typy prostredia.
 • Programovanie – tvorba konverzných programov na transformáciu dát).
 • Zostavovanie účelových hydrogeologických máp rôznych mierok.
 • Zostavovanie hydrogeochemických máp, máp kvality prírodných vôd, máp zraniteľnosti podzemných vôd.
 • Komplexné hodnotenie kontaminácie vôd v urbanizovaných oblastiach a v oblastiach ovplyvnených banskou činnosťou.
 • Projektovanie, vyhľadávanie, hodnotenie geotermálnych zdrojov a návrh ich využitia, návrhy optimalizácie využívania vodárenských zdrojov.
 • Návrhy vytýčenia ochranných pásiem vodárenských zdrojov a zdrojov liečivých a prírodných minerálnych vôd.
 • Vypracovanie hydrogeologických podkladov pre  Správu o hodnotení v zmysle hodnotenia EIA.
 • Posudzovanie Správy o hodnotení v zmysle hodnotenia EIA a SEIA.
 • Posudzovanie záverečných správ hydrogeologického prieskumu
 • Posudzovanie záverečných správ s analýzou rizika znečisteného územia.
 • Poskytovanie konzultácií vo vyššie uvedených oblastiach.
 • Organizovanie a vedenie študentských a odborných exkurzií z hydrogeológie a environmentálnej geológie.
 • Organizovanie a vedenie vzdelávacích seminárov a vedeckých konferencií.
Rozsah fyzikálno-chemických analýz vôd
fyzikálno-chemické parametre presnosť stanovenia analytická metóda
Prevzatie, evidencia a protokol o vzorke - -
Filtrácia vzorky membránovým filtrom 0,45 µm - -
Teplota vody 0,1 ºC -
Teplota vzduchu 0,1 ºC -
pH 0,01 pH meter WTW Multi 350i s elektródou SenTixR41
Eh (prepočet na vodíkovú elektródu) 0,1 mV pH meter WTW pH 340i s elektródou SenTixRORP
Vodivosť 0,1 mS/m Konduktomer WTW Multi 350i s elektródou TetraConR325
Humínové látky 0,01 mg/l Spektrofotometrická metóda s použitím amylalkoholu
CHSKMn 0,01 mg/l Titračná Kubelova metóda (manganistanom draselným)
CHSKCr 0,01 mg/l Spektrofotometrické stanovenie s použitím mineralizačného reaktora (dvojchrómanom draselným)
Rozpustený kyslík 0,1 mg/l Oximeter WTW Oxi 340i/SET s elektródou DurOxR325-3
Kyslíkové nasýtenie 0,1 % Oximeter WTW Oxi 340i/SET s elektródou DurOxR325-3
BSK-5 0,1 mg/l -
Rozpustené látky (105 °C) 1 mg/l Gravimetrické stanovenie
KNK 4,3 (8,3) 0,001 mmol/l Titračná metóda
ZNK 8,3 (4,5) 0,001 mmol/l Titračná metóda
HCO3- 0,001 mg/l Titračná metóda
Tvrdosť (Ca Mg) 0,001 mmol/l Titračná metóda s chelatonom
Ca2 0,001 mg/l Titračná metóda s chelatonom
Mg2 0,001 mg/l Titračná metóda
NH4 0,01 mg/l Spektrofotometrická Nesslerova metóda
NO3- 0,01 mg/l Spektrofotometrická metóda s kyselinou sulfosalicylovou
HPO42- 0,01 mg/l Spektrofotometrické stanovenie rozpustených orthofosforečnanov
SO42- 0,001 mg/l Gravimetrické stanovenie
Cl- 0,001 mg/l Titračná metóda
SiO2 0,01 mg/l Spektrofotometrické stanovenie rozpusteného reaktívneho kremíka s molybdenanom amonným
Voľný CO2 0,01 mg/l Titračná metóda
Agresívny CO2 (Heyerova skúška) 0,01 mg/l Heyerova skúška
Na 0,01 mg/l AAS
K 0,01 mg/l AAS
Fe 0,01 mg/l AAS
Mn 0,01 mg/l AAS
Chyba chemickej analýzy % Výpočet
Mineralizácia (výpočet) 0,01 Výpočet
Palmerove indexy 0,01 Výpočet
Gazdova klasifikácia - Výpočet


Kontaktné osoby:

Kvantitatívna hydrogeológia, Metódy hydrogeologického výskumu a EIA:
prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.
doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
doc. RNDr. Marián Fendek, CSc.

Hydrogeochémia, kontaminačná hydrogeológia a ochrana vôd:
prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.