Významní učitelia katedry

Ladislav MELIORIS Zlatica ŽENIŠOVÁ

prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc.
(* 20. 8. 1934 † 6. 10. 2007)

http://hydrogeology.sk/web/thumb.php?src=e_MEDIA_IMAGE/2020-07/ladislav_melioris.jpg&w=145&h=0

Dňa 6. 10. 2007 navždy dotĺklo srdce prof. RNDr. Ladislava Meliorisa, DrSc., významného vedca, obľúbeného učiteľa a skvelého človeka, významného, doma i v zahraničí uznávaného odborníka v oblasti hydrogeológie. Prof. RNDr. Ladislav Melioris, DrSc. sa narodil 20. 8. 1934 v Trnave. Po absolvovaní štátneho gymnázia študoval v rokoch 1953 – 1958 na Fakulte geologicko-geografických vied UK – špecializáciu inžinierska geológia a hydrogeológia. Svoju odbornosť si ďalej prehlboval v rámci ašpirantúry v Moskve u prof. A. M. Ovčinikova. Vedecko - pedagogická kariéra prof. Meliorisa na PriF UK začala menovaním za docenta v roku 1972. V roku 1981 sa stal profesorom vo vednom odbore hydrogeológia, ako prvý profesor hydrogeológie na Slovensku vôbec.

Výsledky rozsiahlych výskumných prác mu ďalej umožnili v roku 1982 obhájiť doktorskú dizertačnú prácu na tému Podzemné vody kryštalinika Západných Karpát a získať titul DrSc. Ako vysokoškolský pedagóg pôsobil na PriF UK 43 rokov (1958 – 2001). Prednášal ťažiskové predmety, ako sú regionálna hydrogeológia, hydrogeochémia, podzemné vody a ich prieskum, minerálne vody a i.). Vychoval množstvo absolventov a takmer dve desiatky ašpirantov a doktorandov.

Ako pedagóg pôsobil aj v zahraničí, a to v rokoch 1966 – 1969 na Univerzite v Satiagu de Cuba a neskôr na univerzitách v Madride, Mexiku a Jordánsku.

Významnú časť svojho života venoval riadiacej a organizačnej práci. Na PriF UK pôsobil v rokoch 1973 – 1976 vo funkcii prodekana pre vedu a výskum, v rokoch 1980 – 1983 zastával funkciu dekana PriF UK, prorektorom UK pre vedu a výskum bol v rokoch 1983 – 1985, a v období rokov 1985 až 1990 bol rektorom Univerzity Komenského, kde sa významnou mierou zaslúžil o dostavbu Prírodovedeckej fakulty.

Prof. Melioris bol hlavným iniciátorom zriadenia samostatnej Katedry hydrogeológie na PriF UK, a v rokoch 1977 až 1980 bol jej prvým vedúcim. Takto koncom sedemdesiatych rokov už hydrogeológia predstavovala samostatný vedný odbor na UK. Počas svojho pôsobenia na katedre venoval prvoradú pozornosť rozvoju základného výskumu, vypracovaniu metodík hydrogeologického výskumu a tvorbe učebnej literatúry.

Jeho rozsiahla vedeckovýskumná činnosť bola orientovaná do troch hlavných oblastí, a to tvorby metodík výskumu a prieskumu puklinových podzemných vôd kryštalinika horských oblastí, ako aj hydrogeochémie. Významný je aj jeho prínos k riešeniu genézy a režimu minerálnych vôd. Jeho srdcovou záležitosťou boli minerálne vody Levickej žriedelnej línie, ktoré sa stali predmetom jeho celoživotného bádania, ďalej, okrem iných, riešenie hydrogeologických problémov minerálnej vody Mitická a minerálnej vody Maštinská.

Výsledky jeho bádania odzrkadluje bohatá publikačná činnosť, bol autorom a spoluautorom 150 vedeckých a odborných prác, stoviek recenzií, posudkov a návrhov.

Činnosť profesora Meliorisa, ako hydrogeológa bola naozaj mnohostranná. Pracoval v rôznych vládnych, rezortných a akademických radách a komisiách. Podieľal sa na príprave a založení Slovenskej asociácie hydrogeológov. Bol hlavným iniciátorom založenia odborného časopisu Slovenskej asociácie hydrogeológov „Podzemná voda“ a do roku 2004 bol predsedom Redakčnej rady tohto časopisu.

Bohaté vedecké, odborné a organizačné schopnosti v oblasti minerálnych vôd ho ani po odchode na dôchodok nenechali nečinným. V roku 2002 ho minister zdravotníctva vymenoval za riaditeľa Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Ministerstva zdravotníctva SR. V tejto funkcii pôsobil do roku 2006. Celoživotné skúsenosti a vedomosti odovzdával ako poradca ministra zdravotníctva pre kúpeľníctvo a žriedla. Kúpele, pramene, žriedla, minerálne vody – to je problematika, v ktorej bol prof. Melioris takpovediac – priekopníkom: bol tvorcom prvého kúpeľného zákona a príslušných šiestich legislatívnych predpisov. Spolupracoval so všetkými kúpeľníckymi a žriedelníckymi organizáciami Slovenska, nešetril čas ani svoju energiu a poznali sem ho aj ako predsedu a člena Štátnej kúpeľnej komisie a Komisie pre cestovný ruch na ministerstve hospodárstva, ako predsedu Komisie pre klasifikáciu množstiev podzemných vôd pre ministerstvo životného prostredia.

Za výsledky svojej práce dostal viacero ocenení a vyznamenaní (zlatú medailu UK, Prémiu Literárneho fondu SR za učebnice, Striebornú plaketu Dionýza Štúra SAV za prínos do rozvoja prírodných vied ai.).

Na prof. Meliorisa, budeme spomínať ako na vynikajúceho učiteľa, významného vedca, excelentného organizátora v riadiacich funkciách a tiež ako na človeka, ktorý vďaka svojim odborným a organizačných schopnostiam vedel spájať ľudí a viesť ich k prospešným cieľom pre slovenskú hydrogeológiu.

Česť jeho pamiatke!


prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.
(* 11. 11. 1953 † 17. 8. 2019)

http://hydrogeology.sk/web/thumb.php?src=e_MEDIA_IMAGE/2020-07/zlatica_zenisova_foto.jpg&w=145&h=0

Dňa 17. 8. 2019 nás po ťažkej chorobe navždy opustila prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. Zlatica Ženišová sa narodila 11. 11. 1953 v Šahách. Stredoškolské vzdelanie ukončila v roku 1973, v rokoch 1973 – 1978 študovala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a stala sa absolventkou odboru geológia, so špecializáciou Inžinierska geológia a hydrogeológia. V roku 1984 získala titul RNDr., v roku 1999 získala hodnosť philosophie doctor (PhD.) a v roku 2002 vedecko-pedagogickú hodnosť docentky v odbore Hydrogeológia. V roku 2014 bola vymenovaná prezidentom SR za vysokoškolskú profesorku vo vednom odbore Inžinierska geológia.

Celá profesionálna kariéra doc. RNDr. Zlatice Ženišovej, PhD. je spojená s Katedrou hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, kde pôsobila od roku 1978. Ako pedagóg samostatne viedla, a podieľala sa na vedení 14 povinne voliteľných, a výberových predmetov. V rámci pedagogickej činnosti viedla predmety Hydrogeochémia 1, Hydrogeochémia 2, Minerálne vody, Vplyv skládok a odkalísk na geologické prostredie a i. Do pedagogického procesu zaviedla nové predmety (Regionálna hydrogeochémia, Monitoring kvality prírodných a odpadových vôd, Zraniteľnosť hydrogeologických celkov Slovenska a iné). Bola vedúcou 11 bakalárskych, 30 diplomových a 4 dizertačných prác, konzultantkou rigoróznych prác a prác ŠVK. Je autorkou, resp. spoluautorkou vysokoškolskej učebnice a troch učebných textov. Podieľala sa na všetkých pedagogických aktivitách spojených s bakalárskym, magisterským a doktorandským stupňom štúdia, bola členkou štátnicových komisií a odborovej komisie doktorandského študijného programu Inžinierska geológia v študijnom odbore 4.1.26 Inžinierska geológia. V rokoch 2002 až 2008 bola členkou komisie pre ŠVK na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej aj "PriF UK"), v rokoch 2002 – 2013 bola vedúcou Katedry hydrogeológie PriF UK. Bola taktiež členkou odborovej komisie doktorandského študijného programu Environmentálna fyzika v študijnom odbore 4.1.2 všeobecná fyzika a matematická fyzika v 3. stupni vysokoškolského štúdia na Fakulte fyziky, matematiky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Bola členkou skúšobnej komisie pre štátne doktorské skúšky a členkou Komisie pre obhajoby dizertačných prác na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

Ťažisko jej vedeckého výskumu spočívalo v riešení problémov hydrogeochémie prírodných vôd a kontaminačnej hydrogeológie. Jej vedecký výskum bol orientovaný na: (1) Tvorbu a zmeny chemického zloženia podzemných vôd v aluviálnych náplavoch a ich ochranu, (2) Hodnotenie antropogénnych vplyvov na kvalitu hydrosféry v urbanizovanom území, (3) Zraniteľnosť podzemných vôd v kvartérnych sedimentoch, (4) Znečistenie podzemných vôd z banskej činnosti, (5) Chemické zloženie krasových vôd a ich ochranu. Je autorkou, resp. spoluautorkou 3 vedeckých monografií, 10 zahraničných karentovaných a 3 nekarentovaných publikácií, 3 vedeckých prác v časopisoch registrovaných v databázach Web of Science a SCOPUS, 50 domácich nekarentovaných publikácií, a približne 70 pozvaných, resp. publikovaných príspevkov na zahraničných a domácich vedeckých konferenciách. Bola zodpovednou riešiteľkou a spoluriešiteľkou domácich projektov (VEGA, APVV, MVTS) a dvoch zahraničných projektov (PHARE, IAEA). Riešila mnohé úlohy pre prax, a to najmä mapy kvality prírodných vôd, metodiky zostavenia mapy zraniteľnosti a mapy ohrozenia podzemných vôd pre oblasť kvartérnych kolektorov s medzizrnovou priepustnosťou, hodnotenie kvality podzemných vôd pre oblasť Markhah (Jemen), hodnotenie stopových prvkov v minerálnych vodách Slovenska, práce na zabezpečení a intenzifikácii vodárenských zdrojov pitných vôd pre Prešov, Košice, Nemšovú, Zvolen či Banskú Bystricu.
Prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. bola nadšenou propagátorkou hydrogeologického poznania na domácej i zahraničnej pôde. Na Slovensku absolvovala prednášky pre študentov Strednej odbornej školy záhradníctva Gustáva Čejku v Malinove (2007), pre 8. ročník Základnej školy v Hrušove (2009), pre turistický klub a obyvateľov obce Čelovce (2009), resp. pre Banský spolok a obyvateľov obce Čučma (2009). Z medzinárodného hľadiska prispela k šíreniu dobrého mena slovenskej pedagogiky prednáškovými pobytmi v rámci programu ERASMUS na Karlovej Unvierzite v Prahe (2002, 2009), Sliezskej univerzite v Katoviciach (2006), Technickej univerzite v Ostrave (2006), na STU Bratislava (2011). Organizovala a viedla veľmi úspešné medzinárodné študentské výmenné exkurzie, v spolupráci s Technickou univerzitou v Lyngby (Dánsko), v rokoch 1996 až 2010.

Prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. bola členkou mnohých domácich i zahraničných profesných organizácií a združení, členkou redakčných rád časopisov AGEOS a Podzemná voda, členkou Komisie pre klasifikáciu množstiev podzemných vôd MŽP SR, odbornou hodnotiteľkou projektov (VEGA, APVV, MŽP SR). S účinnosťou od 1. 2. 2018 sa prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. stala predsedníčkou redakčnej rady časopisu Podzemná voda, ktorá si pod jej vedením predsavzala zlepšiť spôsob komunikácie pri recenznom konaní a klásť dôraz na etické normy a ich dodržiavanie recenzentmi, ale aj autormi. Na prvom riadnom zasadaní, ktoré sa konalo dňa 10. apríla 2018 redakčná rada prijala dokument „Etické princípy a pravidlá publikovania v časopise Podzemná voda“ a prijala aj úpravy v „Pokynoch pre autorov“ pre publikovanie v časopise Podzemná voda. Bola dlhodobou členkou Slovenskej asociácie hydrogeológov (ďalej aj "SAH") a od roku 2002 aj členkou výboru SAH. Bola členkou Slovenskej geologickej spoločnosti a do roku 2017 aj členkou Medzinárodnej asociácie hydrogeológov "International Association of Hydrogeologists".

Kvalitná dlhoročná práca v oblasti hydrogeológie a hydrogeochémie sa pretavila aj do niektorých ocenení. V roku 2009 prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. získala Medailu Slovenskej asociácie hydrogeológov za zásluhy o rozvoj hydrogeológie a za vzdelávaciu činnosť v oblasti hydrogeológie. V roku 2011 ako editorka vedeckej monografie Hydrogeologické sucho získala od Literárneho fondu Prémiu za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2010, v kategórii prírodné a technické vedy za dielo. Čestné uznanie ministra životného prostredia SR za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie získala v roku 2014. A napokon na zasadaní Vedeckej rady PriF UK dňa 21. 6. 2019 jej dekan fakulty odovzdal "Medailu PriF UK" za celoživotné dielo.

V neposlednom rade považujeme za potrebné vyzdvihnúť povahové a morálne vlastnosti prof. RNDr. Zlatici Ženišovej, PhD. Poznali sme ju ako kolegyňu a priateľku ochotnú v každej situácii pomôcť, poradiť a nasmerovať. Odišla uprostred práce a plánovala dokončiť rozpracované publikácie. Nikdy sa nestratí z našej mysle a bude nám navždy inšpiráciou.

Česť jej pamiatke!

V mene kolektívu Katedry hydrogeológie PriF UK
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.