40. výročie vzniku katedry

KATEDRA HYDROGEOLÓGIE
Prírodovedecká fakulta Univerzita Komenského v Bratislave
organizovala pri príležitosti 40. výročia jej vzniku

ODBORNÝ SEMINÁR

"Prínos 40-ročnej činnosti Katedry hydrogeológie PriF UK k rozvoju hydrogeológie"

14. december 2017

Prezentačné centrum AMOS Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4

V roku 2017 si Katedra hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pripomína 40. výročie svojej existencie. Samostatná Katedra hydrogeológie vznikla 1. 9. 1977 odčlenením od spoločnej Katedry inžinierskej geológie a hydrogeológie. Uvedenie odboru hydrogeológia do pôvodného názvu Katedry inžinierskej geológie, založenej v roku 1952, sa datuje rokom 1958. Dovoľujeme si Vás pozvať na odborný seminár venovaný tomuto jubileu


doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD., vedúca katedry a kolektív Katedry hydrogeológie

"40 rokov Katedry hydrogeológie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave"
Renáta Fľaková, David Krčmář, Miriam Fendeková, Zlatica Ženišová

článok / na stiahnutie v PDF

PROGRAM SEMINÁRA
od 9,00 Príchod účastníkov
10,00 Otvorenie seminára a privítanie hostí
10,10 Úvodné slovo dekana Prírodovedeckej fakulty UK doc. RNDr. Milana Triznu, PhD.
10,20 Štúdium hydrogeológie v rámci geologického vzdelávania na Prírodovedeckej fakulte UK a výskumná činnosť na Katede hydrogeológie
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
10,40 Úloha hydrogeológie na Slovensku v minulosti, súčasnosti a budúcnosti
doc. RNDr. Peter Némethy, CSc.
11,00 22 years of cooperation between Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Uniwersytetu Śląskiego and Katedra Hydrogeológie Univerzita Komenského
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, prof. UŚ dr hab. Andrzej J. Witkowski Department of Hydrogeology and Engineering Geology, University of Silesia
11,20 Prestávka
11,40 Krátke príhovory hostí
12,00 Vývoj hydrogeologie v ČR a hlavní řešené problémy
RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D. Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova a VÚV TGM Praha
12,20 Hydrologické sucho na Slovensku – výsledky projektov realizovaných na Katedre hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK
prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.
12,40 58 rokov činnosti oddelenia hydrogeológie a geotermálnej energie na Štátnom geologickom ústave D. Štúra v Bratislave
RNDr. Peter Malík, CSc. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave
13,00 Obed
14,00 Aktuální problémy důlní hydrogeologie v České republice
doc. Ing. Naďa Rapantová, CSc. Katedra geotechniky a podzemního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-Technická Univerzita Ostrava
14,20 Germanium-silicon relation in thermal waters of the Jelenia Gora Geothermal System (Sudetes) – a preliminary research report
Dariusz Dobrzyński, Ph.D., D.Sc. Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, Faculty of Geology, University of Warsaw
14,40 Prestávka
15,00 Hydrogeológia v praxi na Výskumnom ústave vodného hospodárstva v Bratislave
RNDr. Anna Patschová, PhD. Výskumný ústav vodného hospodárstva v Bratislave
15,20 Vývoj teploty podzemnej vody v Bratislave (predbežné výsledky projektu APVV)
doc. RNDr. David Krčmář, PhD.
15,40 Hydrogeochemický výskum na Katedre hydrogeológie Prírodovedeckej fakulty UK
prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.
16,00 Záverečná diskusia a ukončenie seminára
16,30 Slávnostné posedenie, ochutnávka vína

Fotografie zo seminára si môžete pozrieť v našej fotogalérii

prejsť do fotogalérie

Adresa katedry: Katedra hydrogeológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava, Slovensko
Kontakty: rflakova@fns.uniba.sk, renata.flakova@uniba.sk, tel.: 00421-2-60296226, 0904107532
Sekretariát katedry: podzvody@fns.uniba.sk, 00421-2-60296227


pozvánka / na stiahnutie v PDF

článok / na stiahnutie v PDF

fotografie zo seminára