Exkurzie a terénne cvičenia

KURZ HYDROGEOLOGICKÉHO MAPOVANIA
Šk. rok 2023/2024, LS, 1. mgr. GL-IH

13. mája 2024
Začiatok o 8:00 – vchod do geologického pavilónu
Aupark – čerpacia skúška a meranie hladín podzemných vôd, odber vzorky vody z vrtu
13.00 – merania v hydrogeochemickom laboratóriu

14. mája 2024 Začiatok o 8:00 – vchod do geologického pavilónu
Exkurzia na vodárenské zdroje BVS, a. s.:
Borinka – VZ Pajštunská vyvieračka, VZ Medené Hámre, ÚV Borinka
Pezinok – pramene VZ Stupy (Kňazové diery)

15. mája 2024
Začiatok o 8:30 – vchod do geologického pavilónu
Exkurzia na objekty BVS, a. s.:
Bratislava – VZ Sihoť
Bratislava – ČOV Petržalka

16. mája 2024
Začiatok o 8:30 – vchod do geologického pavilónu
Železná studnička – Vydrica – hydrometrovanie a odber vzoriek vody z prameňov
a povrchového toku, terénne merania v hydrogeochemických parametrov

17. mája 2024
Začiatok o 7:30 – vchod do geologického pavilónu
VÚVH
Vypracovanie záverečnej správy z mapovania

Organizačné informácie: Každý deň je potrebné terénne oblečenie, trekingová obuv a jedlo na celý deň, prípadne oblečenie do dažďa.

Zodpovedný pedagóg za kurz:
doc. RNDr. David Krčmář, PhD.

V Bratislave, 7. 5. 2024


Kurz hydrogeologického mapovania 2023/24 (.pdf)