Oznamy študentom

OZNAM ŠTUDENTOM
1. ročníka Mgr. študijného programu Inžinierska geológia a hydrogeológia, ktorí majú diplomovú prácu zadanú na Katedre hydrogeológie

Predmet Cvičenie k diplomovej práci z hydrogeológie bude študentom zapísaný do indexu po splnení podmienok:

  • Vyzdvihnúť zadeľovací list u vedúceho diplomovej práce.
  • Dohodnúť s vedúcim diplomovej práce odborné úlohy a termín ich realizovania, vyplniť a potvrdiť vedúcim diplomovej práce prvú časť zadeľovacieho listu v termíne do 6.6.2017.
  • Vypracovať zadané úlohy optimálne do 30. 6. 2017, maximálne do 25.8.2017.
  • Potvrdiť druhú časť zadeľovacieho listu vedúcim diplomovej práce, ktorý hodnotenie zapíše do AIS a indexu. V prípade externých vedúcich je potrebné zadeľovací list priniesť vedúcemu učiteľovi predmetu (doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. alebo doc. RNDr. David Krčmář, PhD.), ktorý hodnotenie zapíše do AIS a do indexu.

Predmet musí byť zapísaný najneskôr 31. 8. 2017.

V Bratislave, 31. 5. 2017

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.

na stiahnutie v PDF

zadeľovací list v DOC


DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Letný semester
(pre 1.a 2. ročník bakalárskeho, 1. ročník magisterského stupňa štúdia)

Výučba v letnom semestri: 13. 2. – 12.5. 2017
Študentská vedecká konferencia: 26. 4. 2017
Skúšobné obdobie: 22. 5. – 30. 6. 2017

Letný semester
(pre 3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia)

Výučba v letnom semestri: 13. 2. – 14. 4. 2017
Skúšobné obdobie: 17. 4. – 19. 5. 2017
Prihlášky na štátne bakalárske skúšky: do 22. 5. 2017 vrátane
Odovzdanie bakalárskych prác (do AIS): do 22. 5. 2017 vrátane
Obhajoby bakalárskych prác – riadny termín: 14. 6. 2017
Obhajoby bakalárskych prác – opravné termíny: 21. 8. – 31. 8. 2017

Letný semester
(pre 2. ročník magisterského stupňa štúdia)

Výučba v letnom semestri: 13. 2. – 7. 4. 2017
Skúšobné obdobie: 10. 4. – 28. 4. 2017
Odovzdanie diplomových prác (do AIS): do 2. 5. 2017 vrátane
Prihlášky na štátne skúšky: do 2. 5. 2016 vrátane

Obhajoby diplomových prác: 22. 5. 2017

Štátne skúšky: 7. 6. 2017
Štátne skúšky – opravné termíny: 21. 8. – 31. 8. 2017

PRIJÍMACIE KONANIE
Bakalárske programy: 15. 6. 2017
Magisterské programy: 28. 6. 2017
Doktorandské programy: 22. 6. 2017

EXKURZIE A MAPOVACIE KURZY
15. 5. – 19. 5. 2017: Terénne cvičenie (1)
23. – 26. 5. 2017: Kurz hydrogeologického mapovania
24. 4. – 30. 4. 2017: Kurz inžinieskogeologického mapovania
5. 6. – 9. 6. 2017: Kurz geodézie
2. 10. – 6. 10. 2017: Terénny kurz technického prieskumu