Oznamy študentom

OZNAM ŠTUDENTOM
3. roč. Bc. Geológia,
ktorí majú zadanú bakalársku prácu na Katedre hydrogeológie PriF UK
 1. Bakalársku prácu, vypracovanú presne podľa vnútorného predpisu č. 7/2018 úplného znenia vnútorného predpisu č. 12/2013 smernice rektora UK v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2, vložia študenti v elektronickej forme (súbor vo formáte PDF s možnosťou prevodu na čistý text) do systému AIS do::

  27. 5. 2019 (vrátane)

  AIS automaticky vygeneruje návrh licenčnej zmluvy medzi autorom a Slovenskou republikou a návrh licenčnej zmluvy medzi autorom a UK.
 2. Študent odovzdá 2 exempláre bakalárskej práce v tlačenej forme v pevnej väzbe so zaviazaným a podpísaným originálom zadania, a z AIS vygenerované a študentom podpísané
  dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy medzi autorom a Slovenskou republikou a dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy medzi autorom a UK, vedúcej katedry
  doc. R. Fľakovej, najneskôr do 3 kalendárnych dní po odovzdaní elektronickej formy, teda do:

  30. 5. 2019 do 16 hod.

  Elektronická a tlačená forma záverečnej práce musia byť z hľadiska obsahu identické, okrem zadania, keďže v elektronickej verzii sa zverejňuje zadanie bez podpisov zainteresovaných osôb.

 3. Zadanie bakalárskej práce je súčasťou bakalárskej práce, jeho dva originály budú k dispozícii u vedúceho bakalárskej práce (resp. v prípade externistu u vedúcej katedry).

 4. Študenti, ktorým boli poskytnuté údaje z SHMÚ, sú povinní vo svojej bakalárskej práci uviesť zdroj údajov a zaslať elektronicky bakalársku prácu vo formáte PDF na SHMÚ do 2 mesiacov od jej odovzdania v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi študentom a SHMÚ.

 5. S posudkami vedúceho a oponenta bakalárskej práce majú študenti právo oboznámiť sa najneskôr tri pracovné dni pred obhajobou, teda najneskôr 13. 6. 2019 budú posudky zaslané elektronicky.

 6. Index ku kontrole plnenia požadovaných študijných povinností odovzdajú študenti na Študijné oddelenie dekanátu PriF UK do 27. 5. 2019 (vrátane).

 7. Prihlášku na štátnu skúšku v bakalárskom stupni štúdia v št. programe Geológia odovzdajú študenti na Študijné oddelenie dekanátu PriF UK do 27. 5. 2019.

 8. V prípade záujmu sa študenti prihlasujú na magisterský stupeň štúdia do 31. 5. 2019.

 9. Obhajoby bakalárskych prác pre študijný program Geológia sa budú konať 19. 6. 2019 od 9 hod. v zasadačke Katedry hydrogeológie (G-117A).

doc. RNDr. Renáta. Fľaková, PhD.
vedúca Katedry hydrogeológie PriF UK
Bratislava 9. 5. 2019

na stiahnutie v PDF