Oznamy študentom

OZNAM ŠTUDENTOM
3. roč. Bc. Geológia,
ktorí majú zadanú bakalársku prácu na Katedre hydrogeológie PriF UK
a budú mať obhajobu v náhradnom alebo opravnom termíne
 1. Bakalársku prácu, , vypracovanú presne podľa vnútorného predpisu č. 7/2018 úplného znenia vnútorného predpisu č. 12/2013 smernice rektora UK v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2, vložia študenti v elektronickej forme (súbor vo formáte PDF s možnosťou prevodu na čistý text) do systému AIS do:

  31. 7. 2019 (vrátane)

  AIS automaticky vygeneruje návrh licenčnej zmluvy medzi autorom a Slovenskou republikou a návrh licenčnej zmluvy medzi autorom a UK.

 2. Študent odovzdá 2 exempláre bakalárskej práce v tlačenej forme v pevnej väzbe so zaviazaným a podpísaným originálom zadania, a z AIS vygenerované a študentom podpísané dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy medzi autorom a Slovenskou republikou a dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy medzi autorom a UK, zástupcovi vedúcej katedry doc. D. Krčmářovi, najneskôr do 3 kalendárnych dní po odovzdaní elektronickej formy, teda do (keďže 3. 8. 2019 je sobota):

  5. 8. 2019 do 14 hod.

  Elektronická a tlačená forma záverečnej práce musia byť z hľadiska obsahu identické, okrem zadania, keďže v elektronickej verzii sa zverejňuje zadanie bez podpisov zainteresovaných osôb.

 3. Zadanie bakalárskej práce je súčasťou bakalárskej práce, jeho dva originály budú k dispozícii u vedúceho bakalárskej práce (resp. v prípade externistu u vedúcej katedry).

 4. Študenti, ktorým boli poskytnuté údaje z SHMÚ, sú povinní vo svojej bakalárskej práci uviesť zdroj údajov a zaslať elektronicky bakalársku prácu vo formáte PDF na SHMÚ do 2 mesiacov od jej odovzdania v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi študentom a SHMÚ.

 5. S posudkami vedúceho a oponenta bakalárskej práce majú študenti právo oboznámiť sa najneskôr tri pracovné dni pred obhajobou, teda najneskôr 23. 8. 2019 budú posudky zaslané elektronicky.

 6. Obhajoby bakalárskych prác v náhradnom a opravnom termíne pre študijný program Geológia sa budú konať 28. 8. 2019, čas a miesto Vám vopred oznámime.

doc. RNDr. Renáta. Fľaková, PhD.
vedúca Katedry hydrogeológie PriF UK
Bratislava 26. 7. 2019

na stiahnutie v PDF