Oznamy študentom

OBHAJOBY DIPLOMOVÝCH PRÁC v šk. roku 2017/2018
študijný program Inžinierska geológia a hydrogeológia
Katedra hydrogeológie G-117 A
29. 5. 2018
Vedúci Oponent
8,30 – 9,15
Bc. Ivan Györög
Anorganické formy dusíka v podzemných vodách v oblasti Bratislavy
prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD. RNDr. Jozef Kordík, PhD.
(ŠGÚDŠ Bratislava)
9,15 – 10,00
Bc. Martina Kubianová
Režim podzemných vôd Súľovských vrchov a priľahlej časti Považského podolia
prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc. RNDr. Peter Malík, CSc.
(ŠGÚDŠ Bratislava)
10,00 – 10,45
Bc. Daniel Grega
Skúška Mikro-Deval ako nástroj na hodnotenie kvality hornín na výrobu kameniva
RNDr. Tatiana Durmeková, PhD. doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.
10,45 – 11,30
Bc. Michaela Repková
Zhodnotenie spôsobu sanácie svahu nad Devínskou cestou pomocou viacerých metód výpočtu stupňa stability
doc. RNDr. Vladimír Greif, PhD. doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.
11,30 – 12,15
Bc. Robert Žjak
Geohazardy Bielovodskej doliny
doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD. RNDr. Tatiana Durmeková, PhD.
Prestávka 12,15 – 12,45
12,45 – 13,30
Bc. Csaba Varjú
Stabilita železničného zárezu v zložitých IG pomeroch
 doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.  Mgr. Rudolf Tornyai, PhD.
13,30 – 14,15
Bc. Rudolf Dugovič
Hydrogeochemické hodnotenie prameňov v Bratislavskom lesoparku
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. Mgr. Barbora Gavuliaková, PhD.
(VÚRUP a. s. Bratislava)
14,15 – 15,00
Mgr. Bc. Patrícia Jamrišková
Kvalita vody Malého Dunaja
doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD. RNDr. Anna Patschová, PhD.
(VÚVH Bratislava)
15,00– 15,45
Bc. Marek Brutenič
Zhodnotenie teplotných pomerov podzemných vôd kvartérnych vodných útvarov Slovenska
doc. RNDr. David Krčmář, PhD. RNDr. Radovan Černák, PhD.
(ŠGÚDŠ Bratislava)


Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov: cca 16,00 hod

Štátnicová komisia:
Predseda: prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.
Členovia: doc. RNDr. David Krčmář, PhD.; doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.; prof. RNDr. Zlatica Ženišová, PhD.; doc. RNDr. Renáta Adamcová, PhD.; doc. RNDr. Martin Bednarik, PhD.; doc. RNDr. Vladimír Greif, PhD.; doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. (externý člen)

na stiahnutie v PDF


HYDROGEOLOGICKÉ MAPOVANIE
šk. rok 2017/2018, LS, 1. mgr. GL-IH

viac info → Exkurzie a terénne cvičenia


OZNAM ŠTUDENTOM
2. roč. Mgr. Inžinierska geológia a hydrogeológia
ktorí majú zadanú diplomovú prácu na Katedre hydrogeológie PriF UK
 1. Diplomovú prácu, vypracovanú presne podľa vnútorného predpisu č. 7/2018 úplného znenia vnútorného predpisu č. 12/2013 smernice rektora UK v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2, vložia študenti v elektronickej forme (súbor vo formáte PDF s možnosťou prevodu na čistý text) do systému AIS do:

  9. 5. 2018 do 24 hod.

  AIS automaticky vygeneruje návrh licenčnej zmluvy medzi autorom a Slovenskou republikou a návrh licenčnej zmluvy medzi autorom a UK.

 2. Študent odovzdá 2 exempláre diplomovej práce v tlačenej forme v pevnej väzbe so zaviazaným a podpísaným originálom zadania, a z AIS vygenerované a študentom podpísané dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy medzi autorom a Slovenskou republikou a dve vyhotovenia návrhu licenčnej zmluvy medzi autorom a UK, vedúcej katedry doc. R. Fľakovej, najneskôr do 3 kalendárnych dní po odovzdaní elektronickej formy, vzhľadom na víkend je hraničný termín do:

  11. 5. 2018 do 18 hod. (po dohode 14. 5. 2018 do 12 hod.)

  Elektronická a tlačená forma záverečnej práce musia byť z hľadiska obsahu identické, okrem zadania, keďže v elektronickej verzii sa zverejňuje zadanie bez podpisov zainteresovaných osôb.

 3. Študenti, ktorým boli poskytnuté údaje z SHMÚ, sú povinní vo svojej diplomovej práci uviesť zdroj údajov a zaslať elektronicky diplomovú prácu vo formáte PDF na SHMÚ do 2 mesiacov od jej odovzdania v zmysle uzatvorenej zmluvy medzi študentom a SHMÚ.

 4. S posudkami vedúceho a oponenta diplomovej práce majú študenti právo oboznámiť sa najneskôr tri pracovné dni pred obhajobou, teda do 24. 5. 2018, posudky budú na sekretariáte katedry, resp. budú zaslané elektronicky.

 5. Index na kontrolu splnenia všetkých študijných povinností odovzdajú študenti na Študijné oddelenie dekanátu PriF UK do 9. 5. 2018 (vrátane).

 6. Prihlášku na štátnu skúšku v magisterskom stupni štúdia v št. programe Inžinierska geológia a hydrogeológia odovzdajú študenti na Študijné oddelenie dekanátu PriF UK do 9. 5. 2018.

  Študenti sa prihlasujú na 3 povinné predmety: Obhajoba diplomovej práce, Hydrogeológia, Inžinierska geológia. Jeden povinne voliteľný predmet si vyberajú z predmetov: Regionálna geológia Západných Karpát, Regionálna hydrogeológia a hydrogeochémia, Regionálna inžinierska geológia.

 7. Obhajoby diplomových prác pre študijný program Inžinierska geológia a hydrogeológia sa budú konať 29. 5. 2018 v zasadačke Katedry hydrogeológie (G-117A).

 8. Ústne štátne skúšky pre študijný program Inžinierska geológia a hydrogeológia sa budú konať 12. 6. 2018 v zasadačke Katedry inžinierskej geológie (G-130).

doc. RNDr. R. Fľaková, PhD.
vedúca Katedry hydrogeológie PriF UK
Bratislava 27. 4. 2018

na stiahnutie v PDF


DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Letný semester
(pre 1. a 2. ročník bakalárskeho, 1. ročník magisterského stupňa štúdia)

Výučba v letnom semestri: 19. 2. – 11.5. 2018
Študentská vedecká konferencia: 25. 4. 2018
Skúšobné obdobie: 21. 5. – 29. 6. 2018

Letný semester
(pre 3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia)

Výučba v letnom semestri: 19. 2. – 20. 4. 2018
Skúšobné obdobie: 23. 4. – 25. 5. 2018
Prihlášky na štátne bakalárske skúšky: do 28. 5. 2018 vrátane
Odovzdanie bakalárskych prác (do AIS): do 28. 5. 2018 vrátane
Obhajoby bakalárskych prác – riadny termín: 19. 6. 2018
Obhajoby bakalárskych prác – opravné termíny: 20. 8. – 31. 8. 2018

Letný semester
(pre 2. ročník magisterského stupňa štúdia)

Výučba v letnom semestri: 19. 2. – 13. 4. 2018
Skúšobné obdobie: 16. 4. – 4. 5. 2018
Odovzdanie diplomových prác (do AIS): do 9. 5. 2018 vrátane
Prihlášky na štátne skúšky: do 9. 5. 2018 vrátane

Obhajoby diplomových prác: 29. 5. 2018

Štátne skúšky: 12. 6. 2018
Štátne skúšky – opravné termíny: 20. 8. – 31. 8. 2018

PRIJÍMACIE KONANIE
Bakalárske programy: 14. 6. 2018
Magisterské programy: 28. 6. 2018
Doktorandské programy: 21. 6. 2018

EXKURZIE A MAPOVACIE KURZY
4. 6. – 8. 6. 2018: Terénne cvičenie (1)
14. – 18. 5. 2018: Kurz hydrogeologického mapovania
21. 5. – 25. 5. 2018: Kurz inžinieskogeologického mapovania
28. 5. – 1. 6. 2018: Kurz geodézie
individuálne: Terénny kurz technického prieskumu