Informácia o organizačnej zmene na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave


 admin    26 dec 2020 : 19:08
 Žiadne    Kategória: Aktuálne

Vážení kolegovia, milí študenti a doktorandi, naši absolventi,

Považujeme za potrebné Vám oznámiť, že dňa 4. 12.2020 Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UK uznesením č. 11-20/06 schválil návrh dekana prof. RNDr. Petra Fedora, PhD. na zlúčenie pracovísk – Katedry inžinierskej geológie, Katedry hydrogeológie a Katedry aplikovanej a environmentálnej geofyziky do spoločného pracoviska – Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky s účinnosťou od 1. 1. 2021.
Za pracovníkov súčasnej Katedry hydrogeológie vyjadrujem prísľub, že urobíme všetko, aby pedagogická a vedecká činnosť pokračovala v podobnom rozsahu a kvalite ako doteraz v rámci Oddelenia hydrogeológie, ktoré bude súčasťou novej katedry.
Hlavným dôvodom zlúčenia troch katedier je nízky počet študentov na geologických študijných programoch na našej fakulte. Avšak je potrebné zdôrazniť, že štúdium hydrogeológie bude naďalej pokračovať v rámci existujúcich programov, a to bakalárskeho študijného programu Geológia, magisterského študijného programu Inžinierska geológia a hydrogeológia, a doktorandského študijného programu Inžinierska geológia.

S pozdravom

doc. RNDr. Renáta Fľaková, PhD.
za kolektív Katedry hydrogeológie

Informácia o organizačnej zmene (.pdf)

0 komentáre